Krvácení do mozku: proč k němu dochází a jaké jsou jeho příznaky?

Krvácení do mozku: proč k němu dochází a jaké jsou jeho příznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Krvácení do mozku (mozková hemoragie) se dělí na spontánní a traumatické. Oba stavy ohrožují zdraví a život člověka. Proč vznikají a jak se projevují?

Vlastnosti

Krvácení do mozku se dělí na dva druhy – spontánní a posttraumatické (úrazové).

Význam dělení je jednoznačný z odborného i praktického hlediska. Liší se příčinou a přístupem k diagnostice i léčbě.

Spontánní krvácení do mozku

Při mozkové hemoragii dochází k výronu žilní nebo tepenné krve do uzavřeného prostoru lebky a mozku.

Dělí se podle místa krvácení na:
intracerebrální (uvnitř mozkové tkáně)
subarachnoidální (mezi mozkovými blánami)
intraventrikulární (do mozkových komor)

Intracerebrální krvácení

Přibližně 15 % všech náhlých mozkových příhod tvoří intracerebrální krvácení.

Jedná se o krvácení do mozkové tkáně. Krev proudí z tepny a je okysličená.

Nejsou časté, ale mají vysokou úmrtnost.

Subarachnoidální krvácení

Subarachnoidální krvácení je naléhavý krvácivý stav. Krevní výron (hematom) se nachází mezi mozkovými blanami, konkrétně mezi arachnoideou (pavučnicí) a pia mater (měkká plena přiléhající k mozkové tkáni).

Postihuje asi 20 obyvatel z jednoho milionu za rok. 5–10 % z nich umírá ihned při jeho vzniku.

Traumatické krvácení do mozku

Trauma (úraz) je náhlé tělesné poškození mechanickou, chemickou, tepelnou nebo jinou energií, jejíž intenzita a velikost přesahuje odolnost organismu.

Nejčastější příčiny neurotraumatu:

 • dopravní nehoda
 • sport
 • pracovní úrazy
 • domácí nehody
 • násilí

Neurotrauma je třikrát častější u mužů než u žen. Objevuje se zejména ve věku 15 až 25 let.

Způsobuje přibližně 17 % úmrtí ze všech úrazů hlavy.

Poranění hlavy a mozku (kraniocerebrální) může být:

 • kryté
 • otevřené (porušena je pouze kůže)
 • penetrující (je poraněna tvrdá plena mozková)
 • skrytě penetrující (poranění lebeční spodiny)

U těchto poranění je častou sekundární komplikací krvácení. Dělí se na intracerebrální (do mozku) a extracerebrální (mimo mozkovou tkáň, ale stále v lebce).

U extracerebrálního krvácení je důležité rozlišit lokalizaci vzniklého hematomu (krevního výronu). Podle lokalizace se dělí na:

 • epidurální
 • subdurální
 • subarachnoidální
 • intraventrikulární

Intracerebrální krvácení

Jedná se o krvácení do mozkové tkáně.

Je arteriálního původu. Vzniká poraněním a prasknutím tepen, kterými pod vysokým tlakem proudí okysličená krev.

Nejčastěji se vyskytuje v bílé hmotě čelního nebo spánkového laloku.

Intracerebrální hematom je nebezpečný kvůli rychle se zvětšujícímu objemu a expanzivnímu chování. Je spojen s rozvojem otoku mozku.

Epidurální krvácení a subdurální krvácení

Mozek je chráněn několika obaly – mozkovými plenami.

Pod plenami a pod kůží se nacházejí lebeční kosti tvořící lebku.

Pod touto kostí se nachází první mozkový obal. Jeho struktura je pevná a tvrdá. Proto dostal název dura mater (tvrdá mozková plena).

Prostor mezi lebkou a dura mater se nazývá epidurální prostor.

Krvácení a hromadění krve v tomto prostoru vytváří epidurální hematom.

Pod dura mater je bezcévní prostor tvořený fascií a likvorem. Nazývá se arachnoidea (pavučnice).

Prostor mezi tvrdou mozkovou plenou a arachnoideou se nazývá subdurální prostor. Subdurální hematom je závažnou komplikací úrazů hlavy.

Pod arachnoideou je tenká a jemná blána. Těsně přiléhá k mozkové tkáni a svým tvarem kopíruje mozkové závity, tzv. gyrifikaci mozku. Nazývá se pia mater (omozečnice).

Příčiny

Jaké jsou příčiny obou typů krvácení?

Spontánní: intracerebrální a subarachnoidální krvácení

Oba typy krvácení jsou spontánní. Dochází k nim bez jakéhokoliv traumatu, poranění nebo úderu do oblasti hlavy.

Jejich příčinou je prasknutí malých cév v mozku nebo prasknutí cévního aneurysmatu (výdutě).

Příčina a rizikové faktory intracerebrálního krvácení

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) je jedním z nejčastějších onemocnění kardiovaskulárního systému u nás i ve světě. Je také hlavním faktorem přispívajícím ke vzniku intracerebrálního krvácení.

Dalšími významnými příčinami jsou vrozená postižení cévní stěny, jako jsou mikrovaskulární aneurysmata, amyloidní angiopatie, různé cévní anomálie a další.

Krvácení do mozku se může vyskytnout také u hematologických onemocnění s poruchou srážlivosti krve. Srážlivost může být narušena nevhodnou antikoagulační léčbou. V tomto případě hovoříme o iatrogenním poškození.

Mezi další rizikové faktory patří:

 • diabetes mellitus
 • chronická konzumace alkoholu
 • užívání drog
 • kouření
 • mozkové nádory

Cévní aneurysmata jako příčina subarachnoidálního krvácení

Aneurysma je ohraničené rozšíření cévy, tzv. výduť.

Cévní stěna kolem aneurysmatu je tenčí, roztříštěnější a je vystavená odlišným fyzikálně-mechanickým podmínkám. Krev v ní neproudí rovně a "hladce" jako ve zdravé cévě. Vytvářejí se v ní krevní víry.

Kombinace těchto dvou faktorů spolu s vysokým krevním tlakem nebo arterosklerózou zvyšuje riziko prasknutí aneurysmatu s masivním krvácením.

Výskyt mozkových aneurysmat je přibližně 1–5%. Nejčastěji se vyskytují mezi 40. a 60. rokem života a častěji u žen.

Příčinou subarachnoidálního krvácení je v 75 % sakulární aneurysma. Většinou se nachází v povodí krkavice – v cévách, které v mozku větví z krčních tepen.

Na jedné cévě se může vyskytnout více aneurysmat.

Příčiny traumatického krvácení do mozku

Poranění lebky při úrazu hlavy způsobuje krvácení z cév, které jsou těsně pod lebkou. Jedná se o arteriální nebo venózníkrvácení.

Krev se hromadí nad tvrdou plenou mozkovou. Vzniká epidurální hematom.

Epidurální hematom bez přítomnosti zlomeniny lebky je spíše vzácný.

Asi u 10 % dospělých se epidurální krvácení vyskytuje bez zlomeniny, ale u 40 % dětí zlomenina chybí. Je to způsobeno pružností a poddajností měkkých kostí a lebečních švů u dětí.

Většina krvácení je způsobena poraněním velké cévy arteria meningea media, která vyživuje tvrdou plenu mozkovou.

Žilní krvácení je způsobeno krvácením ze střední meningeální žíly nebo z žilních pletení.

Příčinou subdurálního hematomu je prasknutí přemosťujících nebo korových žil mezi dura mater a arachnoideou.

Podle doby od vzniku do prvních příznaků se dělí do tří skupin:

 1. akutní (projeví se do 3 dnů od úrazu)
 2. subakutní (projevuje se mezi třetím a dvacátým dnem po úrazu)
 3. chronická (nástup příznaků později než dvacet dní po úrazu)

Akutní subdurální hematom doprovází závažnější poranění mozku, které je spojeno s pohmožděním mozku a frakturami lebky.

Větší riziko je u pacientů, kteří užívají léky na ředění krve.

Dále je častější u alkoholiků a starších osob. Jejich mozek je zmenšený (atrofický) a roztažené cévy mezi menším mozkem a mozkovými blanami jsou více fragmentované.

Vzácně může subdurální hematom vzniknout při prasknutí vrozeného aneurysmatu nebo při vzniku arteriovenózní malformace.

Chronický subdurální hematom naopak vzniká při lehkém úrazu.

Až v polovině případů si pacient úraz ani nepamatuje. Vyskytuje se u starších osob, u osob s atrofií mozku, u uživatelů léků na ředění krve a u osob závislých na alkoholu.

Může se současně vyskytnout na obou stranách lebky.

Příznaky

Příznaky krvácení se u spontánního a traumatického krvácení do mozku liší.

Jaké jsou projevy spontánního krvácení?

Symptomatologie intracerebrálního krvácení závisí na lokalizaci krvácení. Nejčastějším místem typického krvácení jsou tzv. bazální ganglia. Jsou to centra v mozku tvořená šedou hmotou, která ovládají motoriku.

Druhým typickým místem jsou mozkové laloky a thalamus. Velmi závažné je krvácení do mozkového kmene, které představuje 5–10 % případů.

Příznaky jsou podobné jako u ischemické cévní mozkové příhody.

Při vzniku takového klinického obrazu není hned jasné, o jaký typ cévní mozkové příhody se jedná.

Některé příznaky jsou charakterističtější pro krvácení než pro ischemii.

Jedná se o tyto příznaky:

 • zvracení, které svědčí o zvýšeném intracerebrálním tlaku
 • rychle se zhoršující klinický obraz v důsledku zvětšujícího se hematomu (krevního výronu) v mozku
 • postupná porucha vědomí
 • nesnesitelná bolest hlavy

Subarachnoidální krvácení se projevuje náhlou mučivou, explozivní bolestí hlavy, jakou pacient nikdy předtím nezažil.

Doprovází ji žaludeční nevolnost, zvracení, zmatenost, krátkodobá ztráta vědomí, meningeální syndrom, ochrnutí končetin a epileptické záchvaty.

Zajímavé informace v článcích:
Bolest hlavy: Někdy je neškodná, ale kdy znamená vážný problém? + RED FLAGS
Co je to mozková mrtvice? Znáte její příznaky, rizika nebo léčbu?

Žena se silnou bolestí hlavy - příznak krvácení do mozku
Nesnesitelná bolest, jakou člověk nikdy předtím nezažil. Zdroj fotografie: Getty images

Poúrazové krvácení a jeho typické příznaky

Intracerebrální krvácení se téměř vždy projevuje okamžitým bezvědomím.

Epidurální krvácení se většinou projeví dvě až šest hodin po úrazu.

Prvním příznakem je porucha vědomí.

Může mít 5 podob:

 1. trvalé bezvědomí od počátku poranění
 2. žádná změna vědomí od úrazu
 3. nejprve krátká porucha vědomí, poté se pacientovi vědomí vrátí
 4. bezprostředně po nehodě bez poruchy vědomí, později nastupuje bezvědomí
 5. bezvědomí bezprostředně po úrazu, po němž následuje plné vědomí a poté opakované bezvědomí (pouze ⅓ pacientů)

Pozdější bezvědomí není pro epidurální hematom typické. Může být projevem komplikace, jako je subdurální krvácení, kontuze mozku nebo edém mozku.

Pokud pacient upadne do kómatu, mohou se objevit asymetricky zvětšené zornice, obrna III. hlavového nervu, který inervuje okohybné svaly.

U poloviny pacientů dochází k ochrnutí horních nebo dolních končetin. Ochrne končetina na opačné straně, než je hematom a zvětšená zornice. Při krvácení v levé mozkové hemisféře bude zvětšená zornice levého oka a končetiny na pravé straně těla budou ochrnuté.

To je způsobeno křížením nervových drah, které vedou z mozku do končetin.

Mezi další příznaky patří:

 • zpomalený srdeční tep (bradykardie)
 • kolísání krevního tlaku
 • srdeční arytmie
 • nevolnost
 • zvracení
 • bledost v obličeji
 • nepravidelné dýchání
 • poruchy paměti
 • dezorientace

Symptomatologie akutního subdurálního hematomu spočívá v kombinaci primárního poškození mozku a tlaku na mozek, který vytváří zvětšující se hematom.

Mezi hlavní příznaky patří bezvědomí. Může trvat několik minut. Porucha vědomí se může po období plného vědomí opakovat.

Muž v bezvědomí ležící na zemi v domě
Jedním z příznaků může být bezvědomí. Zdroj fotografie: Getty images

Důležitým diagnostickým příznakem je asymetricky zvětšená zornice na postižené straně.

Objevuje se relativně pozdě. Jedná se o vyklenutí spánkového laloku mimo jeho přirozené místo, do zadní jámy lební. Způsobuje tlak a tah na nervy, které z tohoto laloku vycházejí.

Postupně tlak zvětšuje i protější zornici. To později vede k ochrnutí končetin. Pokud lalok tlačí na mozkový kmen, může dojít k zástavě srdce a dýchání.

Mezi další příznaky patří:

 • poruchy řeči
 • poruchy očních pohybů, dvojité vidění (ochrnutí obličejových nervů, zejména III. a VI. nervu)
 • bolest hlavy a zvracení (příznak vysokého nitrolebního tlaku)
 • epileptické záchvaty (při současném poranění mozku)

Subakutní subdurální hematom nemá tak dramatickou symptomatologii. Projevuje se zpomalením myšlení, somnolencí, psychickými problémy, nezájmem, depresí.

Někdy může být přítomna pomalu se zhoršující slabost končetin nebo jiné progresivní neurologické problémy.

Chronické subdurální krvácení se v 90 % případů projevuje bolestmi hlavy a změnami psychického stavu, např:

 • zpomalené myšlení
 • ospalost
 • nezájem
 • zmatenost v noci
 • únik moči

Vzácněji se objevují celkové neurologické potíže, jako je slabost končetin, epileptické záchvaty, nevolnost a zvracení ze zvyšujícího se nitrolebního tlaku.

Diagnostika

Příznaky mohou svědčit o procesu v lebce. I přes neurologické obtíže a poruchu nervové funkce mohou vést k předběžné diagnóze. Konečné slovo má v tomto případě zobrazovací metoda.

V obou případech. Rozdíl je v mechanismu a v předpokladu příčiny.

Diagnostika spontánní formy krvácení

Zlatým standardem v diagnostice akutního intracerebrálního krvácení je nativní CT mozku (bez podání kontrastní látky). Hematom se zobrazí jako světlé hyperdenzní ložisko. Po 6–8 hodinách se v jeho okolí vytvoří tmavý prstenec o tloušťce asi 4 mm.

Během deseti až dvaceti dnů se hematom začne postupně vstřebávat. To je spojeno s postupným ztmavnutím hematomu na CT snímcích.

CT mozku se během hospitalizace pacienta několikrát opakuje. Sleduje se zvětšování hematomu, otoku a hromadění krve v komorách. To se nazývá hematocefalus.

Hematocefalus je závažnou komplikací. Krevní sraženiny mohou ucpat likvorové cesty a způsobit nahromadění likvoru a další zvýšení nitrolebečního tlaku.

Čím vyšší je intraluminální tlak, tím dramatičtější jsou příznaky a tím horší je prognóza pacienta.

Zobrazení mozku magnetickou rezonancí (MRI) umožňuje přesně zjistit, kdy ke krvácení došlo. Důvodem jsou rozdílné magnetické vlastnosti hemoglobinu a složek, na které se v průběhu času rozpadá.

Při podezření na subarachnoidální krvácení by mělo být neprodleně provedeno nativní CT nebo MRI mozku.

Hematom se stejně jako u intracerebrálního krvácení jeví jako hyperdenzní ložisko mezi mozkovými blanami.

Při negativním CT a přetrvávajícím podezření na přítomnost krvácení do subarachnoidálního prostoru by měla být provedena lumbální punkce.

Odebraná tekutina může být pouhým okem viditelně zbarvená. Někdy je však čirá.

V laboratoři se podrobí tzv. spektrofotometrickému vyšetření. Zjišťují se produkty rozpadu hemoglobinu. Jejich přítomnost prokazuje, že došlo ke krvácení.

Lumbální punkce musí být provedena s časovým odstupem. Pokud je provedena příliš brzy, může být výsledek falešně negativní.

Zjištění zdroje krvácení je vždy součástí diagnózy. Je potřeba lokalizovat prasklé aneurysma.

Jednou z možností je provedení CT mozku s kontrastní látkou a angiografie (zobrazení cév při podání kontrastní látky). Výhodou je rychlost vyšetření. Nevýhodou je nízká citlivost pro zobrazení malých cévních anomálií.

O něco přesnější zobrazení mozkových cév poskytuje mozková angiografie pomocí digitální subtrakční angiografie (DSA). Tato metoda spolehlivě zobrazuje vztahy cévních anomálií.

Nevýhodou je zatížení kontrastní látkou, riziko neurologických komplikací po zákroku a riziko spojené s invazivním přístupem. Vyšetření zahrnuje punkci stehenní tepny v celkové anestezii.

Diferenciální diagnostika

Je velmi důležité umět správně odlišit život ohrožující akutní mozkové krvácení od jiných onemocnění.

Bolesti hlavy mohou připomínat:

Ztuhlost šíje se vyskytuje také u:

Žaludeční nevolnost se zvracením je příznakem:

Psychické příznaky krvácení mohou být mylně považovány za:

 • předávkování léky
 • otravu alkoholem
 • užívání drog
 • psychiatrické onemocnění

Jak je to s diagnózou úrazu?

Diagnostika začíná již v přednemocniční péči po příjezdu sanitky na místo nehody nebo úrazu.

K okamžitým život zachraňujícím úkonům patří ověření přítomnosti vědomí, dýchání a pulsu. U pacienta v bezvědomí, který nedýchá ani po záklonu hlavy k uvolnění dýchacích cest, by měla být neprodleně zahájena kardiopulmonální resuscitace.

KPR - kardiopulmonální resuscitace - člověk zachraňuje člověka v bezvědomí, který nereaguje.
Nereaguje, nedýchá? Nedýchá dostatečně? = KPR (kardio-pulmonální resuscitace) Ruce na střed hrudníku a stlačujte 5–6 cm hluboko, rychlostí 100x za minutu, dokud nepřijede odborná pomoc. Zdroj fotografie: Getty images

Vyšetříme pacienta při vědomí a zkontrolujeme přítomnost dalších poranění. Po uložení do stabilizované polohy je pacient za stálého monitorování vědomí, pulsu a dýchání převezen do nejbližší nemocnice. Tam pokračuje diagnostika a léčba.

Diagnostické pátrání po příčině bezvědomí je založeno na zobrazovacích vyšetřeních.

Pokud nedojde ke zlepšení poruchy vědomí nebo se bezvědomí opakuje, mělo by být okamžitě provedeno CT nebo MRI mozku.

EPIDURÁLNÍ...

Na CT mozku se epidurální hematom jeví charakteristicky jako světlé ložisko ve tvaru čočky. Tato léze je lokalizována mimo mozkovou tkáň, tlačí na lebku a utlačuje příslušnou mozkovou hemisféru. Dochází k posunu komorového systému mozku.

V blízkosti hematomu je patrná fraktura lebky.

SUBDURÁLNÍ...

CT vyšetření při subdurálním krvácení ukazuje luminální hematom ve tvarupůlměsíce.

Nachází se mezi lebkou a mozkovou tkání. Je přítomen posun mozkových komor.

Chronický subdurální hematom je na CT naopak tmavší než ostatní mozková tkáň. Tím se odlišuje od akutního krvácení.

Magnetická rezonance mozku provedená v prvních hodinách po úrazu ještě nemusí prokázat významné změny. Po několika hodinách je patrná tmavší léze. Časem se mění na světlou.

Průběh

Jak probíhá spontánní a traumatická forma krvácení?
Lze podle průběhu zjistit příčinu?
Podle nálezu se samozřejmě volí i léčba...

Spontánní krvácení do mozku

Vzniku intracerebrálního krvácení obvykle předchází fyzická námaha, psychický neklid, rozrušení nebo úlek.

Činnost, která zvyšuje již tak vysoký krevní tlak.

Rozvíjí se klinický obraz náhlé cévní příhody. Ještě není jasné, zda se jedná o ischemickou, nebo hemoragickou příhodu.

Diagnóza se stanoví až po provedení akutního CT mozku.

Klinické zhoršení neurologických příznaků je obvykle známkou zvětšujícího se hematomu v prvních hodinách. K dalšímu zhoršení dochází po 24–48 hodinách v důsledku rozvoje edému mozku.

Při opožděné diagnóze a léčbě je prognóza pacienta špatná.

Příznaky intracerebrálního krvácení jsou podobné příznakům ischemické cévní mozkové příhody. Úmrtnost na krvácení je vyšší.

Špatná prognóza souvisí s kumulativním edémem mozku.

Lepší průběh mají malé hematomy vznikající pod mozkovou kůrou. Objevují se ve vyšším věku. Ve vyšším věku je mozek přirozeně menší. Způsobuje to atrofie mozku související s věkem.

V lebce se menším mozkem je více místa pro hematom. V takovém případě zvětšování mozku neutlačuje důležitá mozková centra. Mladý mozek na rozdíl od staršího a menšího vyplňuje celou lebku.

Subarachnoidálnímu krvácení z prasknutí aneurysmatu předchází fyzická námaha spojená se zvýšením nitrolebního tlaku. Je tomu tak například při zvedání těžkých břemen, sexu, při tlaku na stolici, při silném kašli, kýchání, rozrušení. Může k němu dojít i v klidu, například ve spánku.

Následuje pocit prasknutí v hloubce hlavy. Začíná náhlá explozivní bolest hlavy.

Pacienti popisují bolest jako ostrou až bodavou, lokalizovanou do zadní části hlavy, spánků nebo čela.

Po 12–24 hodinách se rozvíjí meningeální syndrom. Jeho příznaky jsou ztuhlý krk, neschopnost volně pohybovat končetinami, neschopnost posadit se z lehu bez pomoci rukou.

V tomto období může dojít k poruše vědomí, bezvědomíkómatu. Někteří pacienti mohou naopak reagovat neklidem, zmateností, zvýšenou aktivitou.

10 % pacientů má během krvácení opakované epileptické záchvaty.

Nerozpoznání klinických příznaků subarachnoidálního krvácení může mít pro pacienta fatální následky. Nejčastěji jsou jeho příznaky mylně považovány za blokádu krční páteře, migrenózní záchvat nebo meningoencefalitidu.

Prognóza pacienta se subarachnoidálním krvácením je vždy kritická. 15–30 % pacientů umírá, i když je diagnóza stanovena včas. Špatná prognóza je spojena zejména s rychle progredující ztrátou vědomí a závažnými neurologickými příznaky.

U přeživších pacientů se často vyskytují reziduální příznaky jako následek krvácení. Patří mezi ně poruchy motoriky, paralýza, poruchy myšlení a psychické problémy.

Jak je to po úrazu?

Traumatická poranění hlavy a mozku spojená s nitrolebním krvácením spadají do péče urgentní medicíny.

Jedná se o náhlá poranění, která pacienta bezprostředně ohrožují na životě. Proto je jejich průběh obvykle rychlý a akutní.Vyžaduje okamžitou diagnózu a léčbu ihned po prvních příznacích.

Co je ještě důležité?

Je potřeba myslet na možné komplikace a prevenci.

Komplikace a následky subarachnoidálního krvácení

- Intracerebrální krvácení

Vyskytuje se přibližně u 20–40 % pacientů.

Mezi příznaky patří ochrnutí končetin, poruchy smyslů, poruchy řeči a další. Nejčastěji se vyskytuje při ruptuře arteriovenózních malformací.

- Recidiva subarachnoidálního krvácení

Charakteristicky se vyskytuje již před operací.

Je příčinou postupného zhoršování klinického obrazu a nakonec i smrti pacientů. Nejrizikovější období je do dvou týdnů od začátku krvácení. Nejčastěji k ní dojde během prvních 24 hodin.

- Mozková ischemie

Jedná se o velmi častou komplikaci. Její příčinou je reflexní arteriospasmus cév v okolí krvácení.

U 20 % pacientů je ischemie příčinou smrti.

- Hydrocefalus

Jedná se o rozšíření komorového systému mozku.

Objevuje se do 72 hodin od krvácení. Je jednou z časných komplikací. Charakteristické je zvětšení dvou předních nebo postranních mozkových komor.

Příčinou je překrvení mozkových komor s následnou blokádou odtoku likvoru.

Při dlouhodobém zvětšení se jedná o chronický hydrocefalus. Je pozdní komplikací krvácení a postihuje všechny 4 mozkové komory.

Je způsoben sníženou reabsorpcí likvoru. Jeho klinický obraz se skládá ze tří příznaků. Patří k nim zhoršující se demence, poruchy chůze (tzv. magnetická chůze) a inkontinence moči.

- Poruchy srdečního rytmu

Výskyt různých arytmií, fibrilací nebo extrasystol je příznačný pro akutní fázi krvácení. Proto je vždy nutné provést EKG k jejich odhalení a dále sledovat srdeční akci pacienta na monitorovaném lůžku.

Prevence intracerebrálního krvácení

Nejdůležitějším preventivním opatřením je účinná terapie arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Cílové hodnoty by neměly překročit 130/80 mmHg.

Zajímavé informace v článcích:

Doporučuje se snížení soli ve stravě, snížení hmotnosti, zákaz kouření a střídmost v konzumaci alkoholu.

Prognóza po úrazu

Prognóza závisí na rychlosti lékařského zásahu a na přítomnosti a rozsahu dalších poranění.

Epidurální hematom je komplikací úrazů hlavy. Svou rychlostí vývoje a schopností vyvolat kongesci mozku (posun mozkových laloků s jejich kritickým útlakem) bezprostředně ohrožuje život.

Bez zásahu pacienti umírají během několika hodin.

Akutní subdurální krvácení má při rychlém vypuštění příznivou prognózu. Při současném poranění mozkové tkáně nebo zpoždění diagnostiky a léčby může způsobit smrt.

Chronický subdurální hematom bývá diagnostikován se zpožděním delším než 20 dní. Proto není příčinou smrti bezprostředně po úrazu.

Neléčený chronický subdurální hematom je příčinou různých neurologických komplikací, které mohou být i trvalé.

Prevence úrazů hlavy - lidé jezdící na kole s helmou na hlavě, nedívat se na mobilní telefony při přecházení přes přechod/silnici, být připoután bezpečnostním pásem při řízení auta.
PREVENCE je nejdůležitější. Příkladem může být bezpečná jízda na kole s helmou, nepoužívání mobilního telefonu při přecházení silnice, používání bezpečnostních pásů při řízení auta. Zdroj fotografií: Getty images

Jak se léčí: Krvácení do mozku

Léčba krvácení do mozku: léky nebo neurochirurgie?

Zobrazit více

Video o diagnostice krvácení do mozku

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • zona.fmed.uniba.sk - DIAGNOSTIKA A LÉČBA KURVIOZNÍCH MOZKOVÝCH CHOROB, Juraj Modravý, Neurón plus, s.r.o., Neurologické oddělení, Bratislava
 • neurologiepropraxi.cz - SUBARACHNOIDÁLNÍ KRvácení, Viliam Porubec, M.D., Ph.D., I. neurologická klinika Lékařské fakulty UK, Bratislava.
 • solen.sk - Diagnostika a léčba náhlých cévních mozkových příhod, Ivan Gogolák, M.D., Ph.D., Neurologická klinika Slovenské lékařské univerzity v Bratislavě, Neurologická klinika FNsP Bratislava - Nemocnice Ružinov
 • upjs.sk - Úrazy hlavy - prezentace
 • solen.sk - REPETITORY OF URGENT MEDICINE EPETITORY OF URGENT MEDICINE Poranění lebky a mozku, Viliam Dobiáš Subkatedra urgentní medicíny, Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava
 • Petr Kaňovský a kol (2020), Speciální neurologie, 1. díl. Traumata centrálního nervového systému
 • Zdroje v anglickém jazyce:
  • V českém jazyce:my.clevelandclinic.org - Subarachnoidální krvácení (SAH)
  • d3djccaurgtij4.cloudfront.net (MayfieldClinic.com) - Intracerebrální krvácení (IH)
  • academic.oup.com - Akutní hydrocefalus a hemocefalus při nitrolebečním krvácení (Acute Hydrocephalus and Hemocephalus in Intracranial Hemorrhage)
  • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Traumatický epidurální a subdurální hematom, Mariarosaria Aromatario, Alessandra Torsello, Stefano D'Errico, Giuseppe Bertozzi, Francesco Sessa, Luigi Cipolloni, Benedetta Baldari
  • topneurodocs.com - Epidurální hematom Klinická prezentace
  • my.clevelandclinic.org - Krvácení do mozku, hemoragie