Podmínky použití

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového portálu je společnost iSicommerce s.r.o., Mýtna 15, Bratislava, 81 107, IČO: 36692735, DIČ: 2022263925 („společnost“), která poskytuje služby pro všechny uživatele a návštěvníky internetových stránek (fyzické i právnické osoby). Služby na portále jsou určeny pro soukromé i komerční účely.

 2. Portál MedicSpark označuje tuhle doménu a všechna URL na to navázaná.

 3. Poskytování a využívání služeb na portálu se řídí těmito podmínkami.

 4. Služby na portálu jsou poskytovány bezplatně, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 5. Podmínkou využívání služeb na MedicSpark je bezvýhradný a zřejmý souhlas uživatele s těmito Podmínkami. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn služby využívat.

 6. Podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.

II. Registrace

 1. Pokud portál poskytuje registraci, registrace není povinná. Neregistrovaní uživatelé mají možnost využívat mnoho služeb dle aktuální nabídky.
 2. Registrovaní uživatelé získávají přístup k rozšířené nabídce služeb a informací. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje v souladu se skutečností. Pokud se informace uváděné uživatelem dodatečně prokáží jako nepravdivé nebo vznikne odůvodněná pochybnost o jejich pravdivosti, portál je oprávněn registraci zrušit nebo dočasně omezit. Portál neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku zrušení nebo omezení registrace.
 3. Některé služby poskytované na portálu jsou podmíněny registrací.

III. Práva a povinnosti provozovatele portálu MedicSpark

 1. Společnost poskytuje služby na stránce portálu ve stavu, v jakém se nacházejí, tj. se všemi případnými vadami, a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. Portál neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Portál neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na portálu.
 2. Společnost neodpovídá za obsah příspěvků a aktivity uživatelů. Příspěvky do diskusí a na nástěnkách i profily uživatelů vyjadřují názory uživatelů a portál nepřebírá odpovědnost a neztotožňuje se s prezentovanými názory, obsahem příspěvků a diskusí v komunikaci mezi uživateli. Jakýkoliv příspěvek z diskuse má právo portál vymazat bez předchozího upozornění.
 3. Společnost má právo kdykoli zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu, a přerušit poskytování služeb dočasně nebo natrvalo, v celém rozsahu nebo jen částečně. Portál má právo kdykoli provést technickou odstávku portálu, a to i bez jakéhokoli předchozího upozornění.
 4. Společnost se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy vzniklé v důsledku aktivit uživatele na portálu se uživatel zavazuje nahradit takto vzniklou škodu v celém rozsahu.
 5. Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.

IV. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen dodržovat tato pravidla a současně i konkrétní pravidla, pokud se tato aplikují na některou ze služeb na Medicspark i ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 2. Uživatelům služeb na portálu je zakázáno:

  1. používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý nebo nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;

  2. uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě

  3. propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;

  4. propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním

  5. otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek

  6. ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav

  7. propagovat dětskou pornografii

  8. otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele

  9. otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoli výrobkům nebo službám.

 3. Uživatel přebírá odpovědnost za své příspěvky a aktivity na portálu a souhlasí s tím, že nebude používat služby pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.

V. Pravidla blogů, diskusí a komunikace na portálu

 1. Portál neodpovídá za obsah a aktivity v blozích a diskusích mezi uživateli.
 2. Příspěvky a vyjádření jednotlivých diskutujících představují názory čtenářů a návštěvníků portálu nepřebírá odpovědnost za prezentované názory ani se s nimi neztotožňuje.
 3. V blozích, diskusi a komunikaci mezi uživateli je zakázáno přidávat příspěvky, které:
  1. obsahují vulgarismy, výhrůžky a osobní útoky vůči jiným diskutujícím a třetím osobám
  2. podněcují k potlačování základních práv a svobod, násilí, rasismu, diskriminaci, hanobení skupin obyvatelstva, k rasové, národnostní a etnické nesnášenlivosti
  3. propagují komerční produkty nebo mají zjevně reklamní obsah
  4. obsahují údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas
  5. šíří pomlouvačné, nactiutrhačné, obscénní nebo jiné protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoli webové stránky s takovým obsahem
  6. opakovaně obsahují stejný příspěvek, obsahují nesmyslné nebo nesrozumitelné texty
  7. vyzývají k porušování zákonů, jsou pobuřující a v rozporu se zásadami morálky.
 4. Portál si vyhrazuje právo zasahovat do jednotlivých příspěvků, smazat příspěvky nebo jednotlivým uživatelům omezit možnost účastnit se diskuze, pokud příspěvky porušují tato pravidla nebo na základě předchozích příspěvků určitého autora, je podezření, že by mohly porušovat tato pravidla. Uživatel nemůže bránit v diskusi ostatním uživatelům, případně ji narušovat ani obtěžovat ostatní uživatele.
 5. Pokud se uživatel domnívá, že některý z příspěvků z uveřejněných příspěvkem porušuje tato pravidla, může nám tuto skutečnost sdělit na e-mail uvedený v kontaktních informacích.

VI. Pravidla používání a přidávání obsahu

 1. Obsah na MedicSpark je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu nebo jeho části veřejnosti, a to jakýmkoli způsobem, je bez předchozího souhlasu společnosti zakázáno. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je společnost. Jakékoliv použití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či grafů jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než českém jazyce bez písemného povolení společnosti je zakázáno. Společnost jako oprávněný zástupce autorů článků zveřejněných na portálu si vyhrazuje právo udělovat souhlas k rozmnožování a k veřejnému přenosu článků označených heslem „zpravodajská licence vyhrazena“, jakož i veřejnému rozšiřování rozmnoženiny těchto článků ve smyslu autorského zákona.
 2. Uživatel, který zveřejňuje na portálu své slovní, zvukové, obrazové nebo audiovizuální příspěvky, zejména články, videa, nahrávky nebo fotografie, nemá za jeho příspěvky zveřejněné na portálu nárok na žádnou autorskou odměnu.
 3. Žádný uživatel portálu nesmí před předchozího písemného souhlasu kopírovat obrázky, ani texty zpráv a zařazovat je do svých databází, resp. je šířit dále, ať už za komerčním, nebo nekomerčním účelem. V případě porušení tohoto bodu se uživatel zavazuje uhradit provozovateli portálu smluvní sankci ve výši 1000 € za každý takto využitý text, jeho část nebo obrázek. Toto ustanovení neplatí při šíření titulků, zmenšeniny obrázků a anotaci a linku na celý článek prostřednictvím RSS kanálů.
 4. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn dodat společnosti za účelem použití na portálu své příspěvky a že získal veškerá nezbytná povolení, licence a práva vyžadovaná ve smyslu platných právních předpisů. Uživatel prohlašuje, že práva k příspěvkům dodaným nebo použitím na portálu, které požívají ochrany z. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů („autorský zákon“), uděluje společnosti souhlas k použití všemi způsoby známými ke dni přidání příspěvku na portálu, a to v neomezeném rozsahu, bezvýhradně, bezúplatně a bez časového omezení.
 5. Ukončením registračního procesu, souhlasem s Podmínkami portálu a s příslušnými zvláštními podmínkami a potvrzením volby „Registruj“, „Souhlasím“ nebo jejich obdobami/náhradami, se smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem a společností považuje za uzavřený v písemné formě v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku – ve znění pozdějších předpisů.
 6. Uživatel přidávající příspěvky prohlašuje, že je oprávněn příspěvky zveřejnit či že získal veškerá oprávnění k takovému nakládání s příspěvkem od oprávněných osob. V případě přidávání příspěvků chráněných licenčními právy třetích osob uživatel potvrzuje, že je oprávněn s příspěvkem nakládat a neporušuje práva třetích osob.
 7. Zveřejněním svých příspěvků na portálu uživatel souhlasí s veřejným šířením a použitím příspěvků včetně vlastní fotografie uživatele.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle vlastního uvážení změnit podmínky a rozsah služeb poskytovaných na portálu. Změna je platná a účinná a pro uživatele závazná dnem zveřejnění na webové stránce portálu. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí.
 2. Společnost si vyhrazuje právo změnit nebo zcela nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek (dále jen „změna podmínek“). Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce portálu nejpozději v den její účinnosti.
 3. Uživatel a provozovatel se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoli používání portálu a jeho služeb se řídí účinným zněním Podmínek a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.