Ochrana soukromí

Provozovatelem internetového portálu:

 • Medicspark

je společnost iSicommerce s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 36692735, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 42930/B, která prostřednictvím těchto webů poskytuje služby pro všechny uživatele a návštěvníky stránek (fyzické i právnické osoby). Služby na portálu a na webových stránkách jsou určeny pro soukromé i komerční účely.

Při provozování výše uvedených portálů a poskytování služeb zpracováváme vaše osobní údaje. Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že nám je poskytnete z vlastní vůle, například vyplněním přihlašovacího formuláře do soutěže, registrací na webu portálu, přihlášením se k odběru newsletteru a/nebo vyjádřením vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

I. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícím účelem:

 • Odběr informačního newsletteru

Pokud se přihlašujete k odběru zpravodajského newsletteru nebo požádáte o zasílání newsletteru při registraci do soutěže, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletteru a efektivnějšího cílení informačního obsahu na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Na základě poskytnutých informací o vašem pohlaví, věku, regionu nebo vašich zájmech se budeme snažit vybírat pro vás co nejrelevantnější obsah zpravodajského newsletteru.

 • Registrace blogu

V případě, že máte zájem využívat portál pro účely vytvoření a psaní svého blogu, vyplníte při registraci osobní údaje. Tyto osobní údaje budou použity pro účely vaší registrace a poskytování této služby v souladu s jejími podmínkami. Zpracování osobních údajů je založeno na právním základě smluvního vztahu mezi námi jako provozovatelem a vámi, spočívajícího v poskytování dotčené služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 • Registrace členství v premium klubu nebo na webu a poskytování s tím souvisejících služeb

Účelem zpracování vašich osobních údajů je používání a trvání konkrétní služby provozovatele, kterou požadujete nebo ke které požadujete přístup, resp. uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání požadované služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Touto službou je např. přístup ke zpoplatněnému obsahu, přičemž zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely plnění této služby a s tím souvisejících úkonů (např. fakturace).

 • Účast v soutěži

Pokud se účastníte některé z našich soutěží, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem kontaktování a odeslání výhry. Osobní údaje zpracováváme také za účelem demografického vyhodnocení účasti v soutěžích, na základě čehož můžeme v budoucnu tvořit kvalitnější a relevantnější soutěže. Jedná se zejména o osobní údaje jako jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu, cookies. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte při přihlašování do soutěže.

 • Nákup v e-shopu

V případě nákupu jakýchkoli produktů nebo služeb v e-shopu portálu budou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem poskytnutí objednaného zboží a služby, tj. právním základem je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 • Plnění zákonných povinností provozovatele

Zpracování vašich osobních údajů může být nezbytné i pro účely plnění povinností provozovatele vyplývajících z GDPR a jiných obecně závazných právních předpisů.

 • Uplatňování nároků provozovatele

Zpracování vašich osobních údajů může být potřebné i pro účely našich oprávněných zájmů, kterými jsou vymáhání a uplatňování nároků provozovatele, oznamování a prokazování trestné činnosti a poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení a soudu při odhalování trestné činnosti a jejích pachatelů a jiné oprávněné zájmy v souladu s GDPR.

II. Kategorie příjemců osobních údajů

V případě, že vám budeme odesílat nějaký e-mail, budou vaše osobní údaje poskytnuty naší partnerské firmě, která nám zajišťuje hromadné rozesílání mailů – ECOMAIL.CZ, s.r.o. Vycházejíc z rámcové smlouvy, partnerská firma nemůže vaše osobní údaje použít k žádným účelům, které nesouvisí s realizací kampaní pro portál.

Provozovatel zpracovává osobní údaje v rámci území České republiky nebo v rámci EU. Server provozovatele je umístěn na území EU.

Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí ani ho nezamýšlí provádět.

Osobní údaje mohou být také poskytnuty, resp. zpřístupněny subjektům poskytujícím provozovateli IT služby, služby vytváření obsahu nebo doručování služby (v případě nákupu zboží v e-shopu), přičemž provozovatel při výběru dodavatelů postupoval pečlivě tak, aby byla v co nejvyšší možné míře zajištěna ochrana vašich osobních údajů.

Osobní údaje mohou být poskytnuty i osobám, které jménem provozovatele uplatňují a vymáhají právní nároky provozovatele, a to za účelem uplatňování a vymáhání nároků provozovatele; dále soudem, soudním exekutorem, orgánem činným v trestním řízení nebo jiným orgánem veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání nároků provozovatele nebo plnění povinností provozovatele podle obecně závazných právních předpisů.

III. Doba zpracování osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje se uchovávají v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje vaši identifikaci nejpozději do té doby, kdy je to nutné k naplnění účelu, ke kterému se zpracovávají. Následně provozovatel zajistí bez zbytečného odkladu likvidaci (vymazání nebo anonymizování) vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, tento souhlas se uděluje na dobu 10 let a můžete jej kdykoli odvolat.

IV. Práva subjektu údajů

 • Subjektu údajů se zaručují všechna práva podle kapitoly III GDPR. V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete váš souhlas kdykoli odvolat a provozovatel má povinnost neprodleně vaše osobní údaje z databáze odstranit. Žádost o zrušení vašeho souhlasu také můžete poslat poštou na naši adresu nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu: 
  . V případě emailové komunikace se z odběru novinek či obchodních sdělení můžete kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného ve spodní části emailu.

Dále máte zejména následující práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům, které se vás týkají (článek 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů (článek 16 GDPR)
 • právo na vymazání osobních údajů (článek 17 GDPR
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR)
 • právo namítat zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • a právo na přenosnost osobních údajů (článek 20 GDPR)
 • Zároveň máte právo podat stížnost/návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, tel. +420 234 665 111, e-mail [email protected].
 • V případě uplatnění některého z práv garantovaných GDPR je možné provozovatele kontaktovat poštou na adrese iSicommerce s.r.o., se sídlem Mýtna 15, Bratislava 811 07 nebo elektronicky na e-mailové adrese: 

V. Cookies

Webové portály používají trvalé soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení od okamžiku, kdy navštívíte webovou stránku. Více info k cookies (proklik): https://www.aboutcookies.org/

Specifikace námi využívaných souborů cookies je následující:

 • soubory cookies hostitelské domény jsou soubory cookies ukládané naší webovou stránkou, kterou si právě prohlížíte. Přečíst je dokáže pouze naše webová stránka. Kromě toho může naše webová stránka využívat externí služby, které rovněž ukládají své vlastní soubory cookies – jde o soubory cookies třetí strany (seznam níže).
 • trvalé soubory cookies, které jsou ukládány ve vašem počítači a které se po zavření prohlížeče automaticky nevymažou.

Naše webová stránka používá soubory cookies zejména za účelem základního měření její návštěvnosti a vytváření personalizované reklamy, což nám umožňuje usnadnit následné poskytování služeb a zlepšovat uživatelské prostředí. Používání souborů cookies nám pomáhá posuzovat zájem o naši webovou stránku a relevanci jejího obsahu.

Právní základ zpracování osobních údajů je založen na čl. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádří souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Vy sami můžete rozhodnout, zda a jak bude naše webová stránka tyto soubory cookies používat. Nabídku k využívání souborů cookies můžete odmítnout, a to zcela nebo zčásti, nebo můžete s používáním cookies souhlasit, zcela nebo zčásti. Již uložené cookies ve vašem zařízení můžete odstranit nebo deaktivovat v nastaveních ve vašem webovém prohlížeči. Nastavením vašeho webového prohlížeče můžete kdykoli zabránit dalšímu ukládání souborů cookies do vašeho zařízení a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

K jakému účelu využíváme cookies

Obecně lze rozdělit cookies do 4 kategorií podle funkce:

 • Nezbytně nutné
 • Provozní
 • Funkční
 • Reklamní

Nezbytně nutné cookies vám umožňují pohyb na webových stránkách a používání základních funkcí, jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovali.

S jejich pomocí

 • si například pamatujeme údaje, které jste zadali do objednávky, když v rámci jedné návštěvy našich webových stránek procházíte různými obrazovkami
 • si pamatujeme zboží a služby, které jste si objednali, když se dostanete na obrazovku platby
 • zjišťujeme vaši totožnost, když se na stránky přihlásíte
 • zajišťujeme, abyste na našich webových stránkách našli potřebnou službu i v případě, že bychom naše webové stránky nějakým způsobem reorganizovali

Při jejich zakázání nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Provozní cookies – shromažďují informace o tom, jak naše webové stránky používáte, např. které stránky navštěvujete a zda jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost – všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám pouze k tomu, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat a věděli, co naše uživatele zajímá, a tímto způsobem zjistit, jak byla naše reklama efektivní.

S jejich pomocí

 • získáváme statistické údaje o tom, jak se naše webové stránky používají
 • zjišťujeme efektivitu naší reklamy (Pozor! Tyto informace NEPOUŽÍVÁME k tomu, abychom vám posílali naši reklamu v případě, že navštívíte jiné stránky)
 • poskytujeme našim partnerům informace, že jejich webové stránky navštívil také jeden z našich návštěvníků. Sem například patří údaje o zakoupeném produktu. Na základě těchto informací mohou partneři své stránky vylepšovat, ale používání těchto informací k následné reklamě mají přísně zakázáno
 • můžeme zachytit případné chyby a jejich odstraněním stránky zkvalitňovat
 • testujeme různé koncepce našich webových stránek

Při jejich zakázání nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Funkční cookies – slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě.

S jejich pomocí

 • si pamatujeme, jaké nastavení jste si zvolili, například grafický vzhled, velikost textu, předvolby a barvy
 • si pamatujeme, jestli jsme se vás již ptali, zda chcete vyplnit anketu (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat podruhé)
 • vám můžeme nabídnout podporu ve formě proaktivních chatovacích pořadů
 • zjistíte, zda jste k našim webovým stránkám přihlášen/a
 • můžeme vaše údaje poskytnout našim partnerům, kteří vám pak mohou prostřednictvím našich webových stránek nabízet své služby. Údaje budou sloužit výlučně k poskytování služeb, produktů nebo funkcí.

Reklamní cookies – jsou napojeny na služby poskytované jinými firmami, například ikony „To se mi líbí“ a „Sdílet“. Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky.

S jejich pomocí

 • vás můžeme propojit se sociálními sítěmi, jako je Facebook, a na základě údajů o vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z jiných webových stránek
 • můžeme poskytovat údaje o vaší návštěvě reklamním agenturám, které vám pak budou zasílat reklamy, které by vás mohly zajímat

Informace z cookies jsou přístupné provozovateli naší webové stránky, resp. společnosti, která ji vytvořila. Rovněž se na naší webové stránce zobrazuje obsah od externích poskytovatelů, a to od společností Google a Facebook. Pro zobrazení obsahu poskytnutého třetími stranami musíte nejprve souhlasit s jejich zvláštními podmínkami používání, které zahrnují i politiku používání souborů cookies.

Návody na vymazání cookies: