Lordóza u dětí a dospělých: Proč vzniká chorobné zakřivení zad?

Lordóza u dětí a dospělých: Proč vzniká chorobné zakřivení zad?
Zdroj fotografie: Getty images

Lordóza je přirozené zakřivení páteře. Hyperlordóza je nadměrné zakřivení páteře. Může být způsobena vrozenou abnormalitou nebo vadným držením těla. Způsobuje bolesti zad, v horším případě také strukturální změny obratlů nebo plotének.

Vlastnosti

Lordóza je označení pro přirozené zakřivení páteře.

Naopak hyperlordóza označuje nadměrnou odchylku od fyziologického nebo zdravého zakřivení páteře. Může být důsledkem vrozené anomálie, ale také chybného držení těla a neaktivního nebo sedavého způsobu života.

Hyperlordóza = patologická lordóza.

Bolesti páteře jsou nejčastějším problémem, se kterým člověk vyhledá lékařskou pomoc. Postihuje děti, dospělé i seniory.

Uvádí se, že...

Až 90 % populace se alespoň jednou v životě setkalo s bolestí zad.

Jedná se o civilizační problém. Jeho příčinu musíme hledat v životním stylu, nečinnosti, sedavém způsobu života a sedavém zaměstnání. K sezení se přidává dlouhodobé vynucené stání nebo nadměrné přetěžování páteře při zvedání břemen.

V popředí problému hyperlordózy stojí také svalová nerovnováha a strukturální vady páteře.

Při hledání informací o hyperlordóze se často setkáváme se zkráceným termínem lordóza.

Podívejme se společně na páteř

Co je to páteř?

Nejprve si představíme obratle neboli drobné kosti spojené v jeden celek.

Správně. To však není všechno.

Páteř hraje důležitou roli při pohybu a podpoře lidského těla. Navíc se v ní nachází také mícha, a to v páteřním kanálu.

Páteř = columna vertebralis
Mícha = medulla spinalis
Obratle = vertebrae

Páteř se skládá z několika obratlů. Tyto obratle mají specifický tvar a velikost. Jejich spojení zajišťuje určitý rozsah pohybu. Páteř nese váhu těla ve stoje, vsedě a při pohybu.

Obratle nesou statickou i dynamickou zátěž. K tomu napomáhají i meziobratlové ploténky neboli disci intervertebrales. Ploténky fungují jako tlumiče nárazů, které přenášejí zatížení na celou plochu obratlů.

Obratlů je 33 až 34.
Meziobratlových plotének je 23.

Krční páteř – 7 obratlů = C1 až C7
Hrudní páteř – 12 obratlů = Th1 až Th12
Bederní páteř – 5 obratlů = L1 až L5
Křížová páteř – 5 nebo 6 obratlů = S1 až S5 (S6)
Kostrč – 4 nebo 5 obratlů = Co1 až Co4 (Co5)

Latinsky se označují jako obratle:

 • C – vertebrae cervicales
 • Th – vertebrae thoracicae
 • L – vertebrae lumbales
 • S – vertebrae sacrales
 • Co – vertebrae coccygeae

Zajímavé informace:

Meziobratlové ploténky se nacházejí od C2–C3 až po přechod obratlů L5 a S1.
Mícha je přibližně 40 až 50 cm dlouhá a asi 1 cm silná.
Z mozku vychází mícha páteřním kanálem od C1 do L2.
Poté pokračuje do spleti nervů známé jako cauda equina, koňský ocas.

K obratlům a ploténkám je navíc třeba připočíst okolní hlavní struktury. Jsou to drobné meziobratlové klouby, vazy a svaly.

Dohromady tvoří funkční celek, kterému vděčíme za pohybovou a podpůrnou složku funkce páteře, stabilitu a rovnováhu lidského těla.

Pohyblivost páteře je v každém jejím segmentu jiná. Největší rozsah pohybu má krční páteř.
Hrudní část je zpevněna žebry, která rozsah snižují.
Nejméně pohyblivá je bederní část, která nese největší zatížení.

Křížový úsek je nepohyblivý. Obratle dohromady tvoří křížovou kost = os sacrum. Kostrč se může ohýbat pouze mírně v předozadním směru.

Pohyblivost páteře se označuje:

 1. anteflexe – předklon
 2. retroflexe – záklon
 3. lateroflexe – úklon
 4. rotace – otáčení nebo kroucení
 5. krouživé pohyby – které jsou způsobeny kombinací výše uvedených pohybů
 6. pružení – je umožněno ploténkami a je důležité pro tlumení nárazů

Páteř je zakřivená do tvaru S = přirozené nebo fyziologické zakřivení.

Esovité zakřivení páteře je stejně důležité pro oporu těla a nesení váhy jako pro tlumení nárazů při pohybu.
Hraje důležitou roli při přizpůsobování těžiště lidského těla.

Přirozená zakřivení páteře se střídají ve svém pořadí:
Krční lordóza > hrudní kyfóza > krční lordóza > křížová kyfóza.

Zajímavé je, že lordóza se u šestiletého dítěte při spánku v poloze na zádech ještě vyrovnává. Určitá míra flexibility zůstává zachována po celý život.

Přirozené zakřivení je uvedeno v tabulce

Název Popis
Lordóza
 • zakřivení dopředu
 • krční (krční lordóza) 20–40 stupňů
  • vrchol mezi obratli C4 a C5
  • vzniká, když dítě začne zvedat hlavu v poloze na zádech z podložky
 • bederní část (bederní lordóza) 40–60 stupňů
  • vrchol mezi L3 a L4
  • vyvíjí se, když se dítě učí stát a chodit
Kyfóza
 • zakřivení směrem dozadu
 • hrudní kyfóza (hrudní kyfóza) 20–40 stupňů
  • nejvíce v oblasti Th6 a Th7
 • sakrální kyfóza (křížová kyfóza)
Skolióza
 • jedná se o zakřivení do strany, a to z předního pohledu
 • v minimální míře se vyskytuje u každého člověka
 • maximálně do 10 stupňů
 • hlavně v oblasti Th3 a Th5
 • zvýrazňují ji:
  • stoj na jedné dolní končetině
  • nebo držení zátěže na jedné horní končetině

Skolióza je patologické neboli chorobné vychýlení páteře o více než 10 stupňů.
Zajímavé informace najdete v článku: Skolióza

Hyperlordotické zakřivení = lordóza ve zkratce...

Jedná se o nadměrné zakřivení části páteře ve smyslu předozadní odchylky. Zvětšuje se tak úhel zakřivení páteře a pánve. Příčina vychází především z nerovnováhy svalů břicha, zad, hýždí a stehen.

Vzniká v oblasti krční nebo bederní páteře.

Podle toho, jaký úsek postihuje:
Krk = krční hyperlordóza – cervikální
nebo
Bedra = bederní hyperlordóza – lumbální

Ve větší míře je zastoupena bederní hyperlordóza.

Bederní oblast je nejvíce přetěžovaným úsekem páteře. Při odchylce zakřivení dochází ke změnám, které jsou příčinou zhoršené funkce páteřního úseku.

Z dlouhodobého hlediska se svalová nerovnováha podílí na vzniku bolesti zad, bederní páteře nebo křížové oblasti. Závažnějším stupněm je postižení struktury obratlů a meziobratlové ploténky. V takovém případě hrozí i riziko herniace disku.

Při nesprávném držení těla můžeme také pozorovat:

 • ohnutá záda – hyperlordóza, tj. nadměrné prohnutí v bederní (L) části páteře
 • plochá záda – nedostatečná hrudní (Th) kyfóza a lumbální (L) lordóza
  rovná – vyvážená lordóza krční (C) nebo bederní (L) páteře
 • kulatá záda - hyperkyfóza, nadměrná hrudní (Th) kyfóza

Horní a dolní zkřížený syndrom

Ptáte se, co to je?

V případě svalové nerovnováhy najdeme na internetu také dva termíny, a to horní nebo dolní zkřížený syndrom. Horní pro horní polovinu těla a dolní pro dolní polovinu těla.

U svalů se označuje určitá predispozice k jejich zkrácení a oslabení.

Tabulka ukazuje svaly rozdělené podle jejich predispozice ke zkrácení a oslabení

Zkrácení svalů Oslabení svalů
Krk:
 • musculus trapezius – trapézový sval
 • musculus levator scapulae – zdvihač lopatky
ohýbače krku – musculus colli
extenzory páteře – musculus erectores spinae mezilopatkové svaly – musculus rhomboideus - sval rombický
velký a malý prsní sval – musculus pectoralis major + minor břišní svaly:
 • musculus rectus abdominis – přímý břišní sval
 • musculus obliquus abdominis – šikmé břišní svaly (vnější externus a vnitřní internus)
musculus iliopsoas – svaly pánve a kyčlí hýžďové svaly:
 • musculus gluteus maximus – velký hýžďový sval
 • musculus gluteus medius – střední hýžďový sval
 • musculus gluteus minimus – malý hýžďový sval
stehenní svaly:
 • musculus rectus femoris – přední skupina svalů – musculus quadriceps femoris
 • musculus tensor fasciae latae – vnější sval stehna
 • musculus adductor longus – vnitřní skupina svalů stehna
 • hamstringy – zadní sval stehna
  • dvojhlavý sval stehenní – biceps femoris
  • semimembranosus – poloblanitý sval stehenní
  • pološlašitý sval – semitendinosus
svaly přední strany bérce:
 • musculus tibialis anterior – přední sval holenní
lýtkové svaly – musculus triceps surrae

A. Horní zkřížený syndrom

Jedná se o svalovou nerovnováhu v horní polovině těla. Projevuje se především hyperkyfózou hrudní páteře, tj. kulatými zády.

Následně lze pozorovat následující:

 • krční hyperlordóza
  • předsunutá brada
  • přetížení krku
 • ramena pokleslá dopředu
 • vystouplé lopatky

Přetížení krční a hrudní páteře vede ke zkrácení krčních a prsních svalů. Svaly krku, lopatky ochabují.

Dochází k obtížím vyplývajícím z nestability svalů krku a šíje. Příkladem je bolest krku vyzařující do hlavy, ale také do ramen, mezi lopatky nebo do horních končetin. Přidávají se pseudoradikulární potíže.

B. Dolní zkřížený syndrom

V tomto případě svalová nerovnováha postihuje dolní polovinu těla. Tato forma je zastoupena ve vyšší míře.

Projevuje se jako lumbální nebo bederní hyperlordóza. Břišní a hýžďové svaly ochabují, svaly zad, pánve a stehen se zkracují.

Oblast dolní části zad je dlouhodobě přetěžována. To má za následek bolesti zad v dolní části zad a v kříži a také bolesti kyčlí a kyčelních kloubů.

Příčiny

Z obecného hlediska lze příčiny nadměrné flexe páteře rozdělit na vrozené, získané a posturální neboli postojové lordózy.

Předpokládá se, že za vznikem hyperlordózy stojí ve většině případů vadné držení těla.

Podobně je tomu i v případě plochých zad. V tomto případě se jedná o opačný jev, kdy je zakřivení zploštělé = nedostatečné.

Anterverze a retroverze pánve + hyperlordóza

Pánev hraje důležitou roli při správném držení těla.

V případě pánve existují dvě odchylky v předozadním směru. Hovoříme o aneverzi a retroverzi. Dalším typem je laterální posun, zešikmení nebo rotace. Vyskytuje se také u skoliózy.

Správné postavení pánve v předozadním směru ovlivňují především svaly břicha, pánevního dna, také bránice. Podobně jsou v tomto vztahu důležité svaly zad, hýždí a dolních končetin.

A. Anteverze pánve = naklonění pánve dopředu při pohybu symfýzy stydké směrem dolů.

V této souvislosti se uvádí primární anteverze pánve se sekundární hyperlordózou. Jedná se o stav, kdy jsou zkrácené a dominantní flexory kyčelního kloubu.

Naopak.

V případě, kdy dominují zkrácené extenzory kyčelní páteře s následnou slabostí břišních svalů, jde o primární hyperlordózu páteře a sekundární anteverzi.

Anteverze pánve způsobuje bederní hyperlordózu a naopak hyperlordóza způsobuje anteverzi pánve.

B. Retroverze pánve = stav, při kterém se pánev naklání dozadu, symfýza směřuje vzhůru.

Příčinou jsou především oslabené svaly v hýžďové oblasti – gluteální svaly. V tomto případě dochází k plochým zádům, snížení zakřivení bederní lordózy.

Ve větší míře je retroverze přítomna u osob s hypermobilitou kloubů.

Vadné držení těla + svalová nerovnováha + sedavý způsob života + ...

Hyperlordóza je ve zvýšené míře způsobena moderním životním stylem.

To se týká zejména sedavého způsobu života nebo nadměrného sezení v práci.

Dejte si však pozor.

Původ obtíží je třeba hledat již v dětství. Nedostatek pohybu, vadné držení těla, nesprávné pohybové návyky, ploché nohy, oslabené svaly a svalové dysbalance.

To jsou důvody, proč se bolesti zad mohou objevit již v dětství.

Oslabení břišních, hýžďových a zádových svalů a svalů pánevního dna. Svalová nerovnováha mezi trupem a dolními končetinami.

Jedná se především o svaly:

 • musculus transversus abdominis – příčný sval břišní
 • musculus gluteus maximus – velký sval hýžďový 
 • musculus iliopsoas – sval kyčelního kloubu, který se skládá z
  • musculus psoas major – upíná se na páteř a stehenní kost
  • musculus iliacus – upíná se na kyčelní kost a stehenní kost
 • musculus erector trunci – soustava svalů upínajících se na páteř
  erector spinae – vzpřimovač trupu a páteře
 • musculus quadratus lumborum – čtyřhranný sval bederní 
 • hamstringy – tvoří je 3 svaly zadní strany stehna
  • biceps femoris – dvojhlavý sval stehenní
  • semimembranosus muscle – poloblanitý sval stehenní
  • semitendinosus – pološlašitý sval
 • svaly pánevního dna – soubor několika svalů
  • ze skupiny musculus levator ani, musculus coccygenus, m. transversus perinei superficialis, m. ischiocavernosus a další
  • svaly důležité pro dýchání, držení těla, pohyb, vylučování a sexuální funkce a další

Mechanismus problému svalové nerovnováhy v jednoduchosti:

Dlouhodobé přetěžování zádových svalů je následováno jejich zkrácením. K tomu se přidává snížené prokrvení a výživa. To má za následek vznik deformity krční páteře a jejího prohnutí. Naopak břišní svaly jsou ochablé a natažené.

Oslabení břišních svalů + hýžďových svalů >
Zkrácení flexorů trupu + extenzorů páteře >
Vliv stehenních svalů + afunkční pánevní dno

Přehled hlavních příčin a rizikových faktorů v kostce:

 1. vrozené vady – abnormality vznikají během nitroděložního vývoje
 2. získané – poškození při porodu, úraz v dětství, operace páteře, jiná onemocnění i nádor
 3. nadváha a obezita, zejména v dětství
 4. nedostatek vitamínů, zejména vitamínu D, který je důležitý pro tvorbu kostí, a minerálů, jako je vápník
 5. těhotenství
 6. vadné držení těla
 7. dlouhodobé sezení, nečinnost, sedavý způsob života a sedavé zaměstnání
 8. svalová nerovnováha
 9. ploché nohy
 10. nesprávné dýchání
 11. nadměrné přetěžování – zvedání břemen
 12. jednostranné přetěžování páteře

Přečtěte si také články:
Obezita u dětí a mládeže
Nadváha, nebo obezita?
Vypočítejte si svůj BMI

Příznaky

Za vznikem potíží stojí dlouhodobé potíže. Ty se mohou projevit již v dětství nebo během dospívání.

Jako první se mohou objevit bolesti zad, dolní části zad nebo křížové kosti a krku. Bolest může být řezavá, palčivá, v podobě lumbaga, dlouhodobá, opakující se.

Komplikací je změna struktury obratle a jednostranné nadměrné zatížení meziobratlové ploténky. Tento stav může vést až k poškození disku a herniaci, tedy vyklenutí části disku.

Dalším rizikem herniace disku je útlak míchy nebo míšních nervů. Komprese nervových struktur způsobuje podráždění kořenů – radikulopatii. Jedná se o bolest a další nervové příznaky (brnění, poruchy citlivosti nebo pohyblivosti) šířící se v oblasti inervované daným nervem.

Bolest není jediným problémem hyperlordózy.

Příkladem je také zvýšené svalové napětí v bederní oblasti. Zatuhnutí zádových svalů se rozšiřuje do stran. Člověk to vnímá jako nepohodlí.

Přidružuje se viditelně vadné držení těla. To souvisí s pohybovými mechanismy. Mění se držení těla, chůze.

Pánev je vystrčená dopředu, bedra více ohnutá, záda propadlá.
Při krční lordóze samozřejmě krk.
Je přítomna protrakce ramen – ramena padají dopředu.

Diagnostika

Diagnostika je založena na anamnéze a vyšetření, která se dělí na statická nebo dynamická. Kromě vyšetření držení těla, pohybu a samotné páteře se provádí vyšetření olovnicí podle Mathiase, Jaroše a Lomíčka, Adamsův test a další.

Důležité je hodnocení krku, hrudníku, pánve, dolních končetin, plochých nohou, symetrie držení těla, výšky lopatek a kyčlí, horních a dolních končetin, hodnotí se také svalový tonus. To se provádí z každé strany pohledem, ale také pohmatem.

Důležité jsou také zobrazovací metody, a to rentgen, CT nebo MRI.

Na bočním snímku se hodnotí stupeň zakřivení. CT a MRI mohou odhalit poškození obratlů, které mohou mít kuželovitý tvar, a stav plotének.

U bolestí zad je důležitá také diferenciální diagnostika, která odhalí přesnou příčinu potíží.

Průběh

Informace o hyperlordóze uvádějí jako hlavní příčiny vadné držení těla a svalovou nerovnováhu. Tento problém má svůj původ v dětství a v preferenci sedavého způsobu života.

Nadměrnou lordózu, která ještě nezanechala poškození obratlů, lze korigovat.

Bolest je příznakem dlouhodobého přetěžování páteře, obratlů, plotének, ale také ztuhlosti zádových svalů. Bolest se může šířit do všech částí zad, až pod lopatky nebo do hýždí.

Po úrazu a pádu na hýždě je třeba myslet na syndrom kostrče - kokcygodynii. Bolest tohoto typu se však může objevit s odstupem času, kdy člověk na pád zapomněl.

Intenzivní bolest a rozšíření dalších potíží, jako je brnění, zhoršená citlivost, také výrazná svalová slabost končetiny vede k radikulopatii. Radikulární syndrom vzniká například při herniaci disku.

Bolest je doprovázena změnou držení těla, pohybových stereotypů. Při bočním pohledu si všimneme nápadně ohnutých zad, pokleslých ramen.

Prevence je na prvním místě

A proto...

Od dětství je třeba učit děti správnému držení těla, pohybovým návykům, vést je k vhodným pohybovým aktivitám.

Obecně by si děti měly osvojit zásady zdravého životního stylu.

Důležitá je racionální strava s dostatkem vitaminů, minerálních látek a vyváženým poměrem živin.

Pozor na nadváhu a obezitu u dětí.

K prevenci patří také:

 • chůze v dostatečné denní dávce
 • správné držení těla
 • odstranění nevhodných pohybových návyků
 • pravidelné a vhodné cvičení, plavání, běh, jízda na kole atd.
 • sezení s občasnou změnou polohy
 • dostatečné přestávky v práci
 • ergonomie práce a domácnosti
 • správná technika zvedání břemen
 • jednostranné zatěžování je nevhodné
 • škola zad je důležitá

Jak se léčí: Lordóza - hyperlordóza

Léčba lordózy: léky, cvičení, rehabilitace a fyzioterapie

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací