Jak na prevenci kardiovaskulárních onemocnení?

Jak na prevenci kardiovaskulárních onemocnení?
Zdroj fotografie: Getty images

Srdecne-cévním onemocnením patrí první prícka v nemocnosti a úmrtnosti. V CR i celosvetove. Poznejte s námi úcinnou prevenci.

Srdecne-cévní onemocnení patrí mezi nejcastejší príciny nemocnosti a úmrtnosti na celém svete, ve vyspelých zemích, a to i v Cesku.

Uvádí se, že jim patrí približne 50 % všech úmrtí. Následují je onkologická onemocnení a nemoci dýchacích cest.

Srdecne-cévní onemocnení = kardiovaskulární onemocnení,
se zkratkou SCO = KVO.

Pro zopakování, mezi kardiovaskulární choroby patrí:

 • ateroskleróza
 • ischemická choroba srdecní
 • vysoký krevní tlak a hypertenzní choroba srdecní
 • akutní koronární syndromy, kam se radí angina pectoris i srdecní infarkt
 • srdecní arytmie, fibrilace síní a jiné
 • srdecní selhání
 • zánetlivá onemocnení srdce
 • revmatické choroby srdecní
 • onemocnení chlopní
 • cerebrovaskulární onemocnení s cévní mozkovou príhodou
 • onemocnení periferních arterií, neboli tepen
 • onemocnení žil s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií

Zasahují mužské i ženské pohlaví, pricemž mezi nimi není výraznejší rozdíl.

V Evrope zabijí více než 4 000 000 lidí rocne.
Z toho 55 % žen, což je asi 2,2 milionu
a
1,8 milionu mužu, tedy asi 45 %.

Ceská republika patrí na první prícky zemí s nejvyšší úmrtností na tato onemocnení.

Uvádí, že jde o více než 1500 úmrtí na 100 000 obyvatel za rok.

Pro srovnání, napríklad:
Ve Francii, Portugalsku ci Španelsku je úmrtnost na KVO
nižší než 250 úmrtí na 100 000 obyvatel za rok (v nekterých regionech).

A to je znacný rozdíl.

Nejvyšší podíl si bere ischemická choroba srdecní a infarkt myokardu, ale i cévní mozková príhoda. Jejich spolecným a spojujícím problémem je v první rade ateroskleróza.

Ateroskleróza je degenerativní onemocnení cévní steny. V tomto mechanismu hraje hlavní roli ukládání tuku a tvorba aterosklerotických plátu ve zdi tepen.

Tento dlouhodobý, progresivní a chorobný proces vede k zúžení tepen, cehož následkem vzniká nedostatecné prokrvení oblasti za zúžením, tkáne, cásti nebo celého orgánu.

Plus...

Pri poškození cévní steny je nutno myslet i na tvorbu krevní sraženiny. A ta celý proces poruchy prokrvení znásobí.

Dalším rizikem je i to, pokud se tato krevní sraženina ze steny tepny odtrhne a plave, putuje v krevním recišti. Následne uvízne v jiné tepne, kde bud cástecne nebo zcela omezí prutok krve.

Embolizace je prícinou nedokrvení oblasti za embolem. A i tento mechanismus je jedním z príkladu, jak vzniká cévní mozková príhoda.

Poruchy prokrvení srdce a mozku jsou závažným zdravotním problémem. Tyto životne duležité orgány potrebují pro svou neustálou funkci dostatecný prívod kyslíku a živin.

Nedostatecný prívod krve muže v jisté míre pretrvávat dlouhodobe. Následkem toho jsou chronická onemocnení. V urcitém okamžiku již lidské telo není schopno tento nedostatek kompenzovat a zdravotní stav se zhoršuje. Príkladem je ischemická choroba srdecní a chronické srdecní selhávání.

Naopak.

Známe i zdravotní potíže, které nastupují rychle, akutne.

V prípade, že je prívod krve omezen ve znacné míre ci úplne, nastává i okamžitá porucha funkce v nedokrvené cásti.

Presne.

Jedná se o akutní infarkt myokardu. Urcite jste už nekde zahlédli zkratku AIM.

Druhým takovým závažným stavem je ohrožení mozku, a tedy cévní mozková príhoda. Známá zkratka CMP ci jako NCMP – náhlá cévní mozková príhoda.

A co jiné cásti lidského tela?

Samozrejme nedokrvením jsou postiženy i jiné cásti organismu. Od ocí, pres ledviny až dolní koncetiny. Poškození zraku, selhávání funkce ledvin ci nedokrvení dolní koncetiny, která je tak ohrožena amputací. A jiné závažné zdravotní komplikace.

Ptáte se: Co za tím vším je?

Ateroskleróza už byla zmínena, ale ta v tom celém není sama.

Na vzniku srdecne-cévních onemocnení se podílí souhra více rizikových cinitelu. Vhodné oznacení je také: multifaktoriální rizikové faktory.

Tyto rizikové faktory se delí na dve hlavní skupiny. Tu první seskupují ty, které se nedají jednáním cloveka ovlivnit – neovlivnitelné.

Druhou skupinu tvorí ty, které jsou ovlivnitelné.

Mezi známé a významné rizikové faktory se radí:

 1. neovlivnitelné
  • vek, u mužu nad 45 let a u žen nad 55 let
  • pohlaví, u žen stoupá riziko po menopauze
  • genetická predispozice a dedicnost
  • rasa
 2. ovlivnitelné
  • ateroskleróza
  • hypertenze – vysoký krevní tlak
  • nadváha a obezita, vysoké BMI
  • metabolický syndrom
  • porucha metabolismu tuku, vysoká hladina cholesterolu v krvi
  • diabetes mellitus - cukrovka, zvýšená hladina cukru v krvi
  • nadmerný príjmu tuku v potrave
  • príliš mnoho solí ve strave
  • nízký príjem vlákniny, zeleniny a ovoce
  • nedostatecná pohybová aktivita a sedavý zpusob života
  • kourení
  • nadmerný príjem alkoholu
  • hormonální antikoncepce
  • nadmerný stres a psychické pretížení
  • užívání drog
  • fibrilace síní a srdecní arytmie, zúžení krcní tepny a jiné SCO
  • homocystein - aminokyselina vznikající metabolismem
  • zvýšené zánetlivé markery
  • poruchy srážení krve, trombogenní faktory
  • sociální a financní zázemí
   • vzdelání, životní a pracovní podmínky

Svetová zdravotnická organizace, World Health Organization - WHO - popisuje 7 hlavních prícin a rizikových faktoru:

 1. vysoký krevní tlak
 2. kourení
 3. zvýšená hladina cholesterolu v krvi
 4. nadváha a obezita
 5. nedostatek pohybové aktivity
 6. nízký príjem zeleniny a ovoce v potrave
 7. nadmerné pití alkoholu

Ctete s námi dál a dozvíte se:
Jak bojovat proti rizikovým faktorum srdecne-cévních onemocnení,
jaké principy má prevence, 

+ bonus: 7 zásad predcházení problémum

Jak bojovat proti rizikovým faktorum, a tak i proti srdecne-cévním onemocnením?

Otázka míry prímo k prevenci.

Co je prevence?

Prevence se definuje jako koordinovaný soubor opatrení, která se dotýkají obyvatel, jednotlivce s cílem odstranit nebo minimalizovat vliv rizikových faktoru, v tomto prípade i srdecne-cévních onemocnení.

Ve zkratce prevence se delí na primární, sekundární a terciální.

 1. primární – obsahuje soubor opatrení, která mají zabránit vzniku onemocnení
 2. sekundární – jejím úkolem je zachytit onemocnení ve vcasném stadiu
 3. terciální – prevence nebo i lécba má za úkol omezit škody zaprícinené onemocnením

Dále následuje rehabilitace, která podporuje opetovné zapojení do života. Existuje i paliativní zdravotní péce a ta má za cíl zajistit dustojné dožívání a smrt nevylécitelne nemocných lidí.

Nejlepší je zacít primární prevencí

V každém prípade je nejduležitejší predcházet onemocnení, aby vubec nevzniklo, nebo alespon pozdržet jeho nástup. Ne všechny faktory rozvoje nemocnosti se dají ovlivnit.

Za vhodný casový horizont se pokládá již detské období.

Deti bychom meli vést ke zdravému životnímu stylu, kde prevládá dostatecná pohybová aktivita a racionální strava.

Racionální strava = vyvážená strava s vhodným zastoupením všech látek. 
Pestrá strava = dobrá.
Jednotvárná = špatná.

Samozrejme, deti by nemely kourit a pít alkohol.

Ve veku od 15 do 18 let se mezi hlavní rizikové faktory radí práve nedostatek pohybu, kourení, nevhodná strava a obezita.

Clánek o tom, jaký má vliv obezita u detí a mladých.

V dospelosti se krome techto hlavních faktoru pripojuje i zvyšování krevního tlaku, pracovní zátež a pracovní prostredí, sedavý zpusob života, nadbytek cholesterolu v krvi.

V prumeru mezi 40. a 50. rokem života se objevují kardiovaskulární onemocnení, a to i závažné akutní stavy jako infarkt myokardu ci cévní mozková príhoda.

A práve jejich rozvoji má bránit nebo je zpomalit prevence. Nezapomínejme i na preventivní prohlídku.

Jak na prevenci?

Jak jiste tušíte podle uvedených informací, prevence se dotýká ovlivnitelných faktoru. Podíváme se na základních 7.

1. Stop vysokému krevnímu tlaku: Kontrolujte svuj krevní tlak

Vysoký krevní tlak je samostatným onemocnením, ale na druhé strane i príznakem jiné choroby. Z pohledu príciny vzniku se delí na dve formy.

První skupinu oznacujeme jako primární nebo esenciální hypertenzi.

Druhou skupinu jako sekundární hypertenzi, kdy zvýšení krevního tlaku zpusobí jiné onemocnení. V tomto prípade je nutno nejprve prijít na vyvolávající prícinu a dostatecne lécit ji. Následne se muže normalizovat i krevní tlak.

Proc vzniká primární hypertenze, nemusí být presne známo. Nicméne, podobne jako u aterosklerózy a ostatních kardiovaskulárních onemocnení, na jejím vzniku se podílí multifaktoriální pusobení.

Ptáte se, co to znamená?

Základem je negativní pusobení všech rizikových faktoru (RF), které jsou uvedeny v úvodu clánku.

Jednu z hlavních prícin, a sice postupující aterosklerózu, doplnují poruchy regulace vegetativního nervového systému a prevaha sympatického rízení nad parasympatikem.

Autonomní nervový systém, tedy vegetativní, je takový, který rídí všechny procesy v organismu, které neumíme vulí ovlivnit. Naštestí, vždyt jde o dýchání, trávení, hormonální sekreci, vodohospodarení a jiné.

Obsahuje dve hlavní složky rízení: sympatikus a parasympatikus.

Sympatické rízení napríklad zvyšuje krevní tlak a srdecní frekvenci, zvyšuje hladinu cukru v krvi, zastavuje cinnost trávicího systému, zvyšuje telesnou teplotu a obecne pripravuje telo na útek nebo útok, cili zvládnutí stresové situace.

Parasympatikus pusobí opacne. Má na telo spíše utlumující úcinek, kdy je potreba nachystat dostatek energie pro stresovou situaci. Takže podporuje trávení a snižuje tlak a tep.

Ale...

Negativne k dysregulaci, tedy k poruše cinnosti autonomie, prispívají práve zminované vnejší cinitele.

Pocínaje kourením, alkoholem, neutuchajícím stresem ci pracovním nasazením i s nocními službami, nedostatkem odpocinku a jinými.

Optimální tlak krve by se mel pohybovat nekde mezi 100/60 a 120/80.

Prehypertenze, která již muže smerovat k hypertenzi, je pri hodnote tlaku nad 130/80.

Hypertenze od 140/90 a výše.

I pri hypertenzi se pripomíná, že pokud clovek prestane kourit, nebude nadmerne pít alkohol, zacne se dostatecne pohybovat a bude se vyhýbat stresu, plus upraví svoji váhu a stravovací návyky, tak si pomuže o pár císel k dobru.

Nicméne, pokud je již hypertenzní choroba rozvinuta a dosahuje vyšších císel, je treba ji korigovat léky. A to není záležitost na pár mesícu, ale pro dlouhodobou lécbu.

Pri zanedbání totiž hrozí vypuknutí nepríjemných zdravotních komplikací.

Asi víme, o které jde: Infarkt srdecního svalu, cévní mozková príhoda
a mnoho jiných problému, které má na svedomí vysoký krevní tlak.

Je treba si pamatovat i to, že:

Vysoký krevní tlak na zacátku nebolí a nemusí se nijak projevit. Nicméne, i behem tohoto asymptomatického (bezpríznakového) období stále postupuje a páchá škody napríc celým lidským organismem.

V dobe, kdy si vybírá svoji dan, je lécba nárocnejší a casto jsou prítomny i ostatní zdravotní potíže. A tento stav obecne komplikuje lécbu.

Pozor...

V nekterých prípadech muže být závažné ohrožení zdraví a života prvním príznakem hypertenze.

Takže i v tomto prípade je lepší zacít s prevencí predcasne.

Máme pro vás k dispozici clánky s informacemi kolem hypertenze:

2. Kourení a jeho negativní vliv

S kourením se zacíná už v detském veku. A to hlavne pro príchut dospelosti a pocitu vyrovnání se s vekem samostatnosti. Plus syndrom smecky, když kourí kamarádi, musím i já.

Uvádí se, že jde o více než 30 % populace nad 15 let v Cesku.
Celosvetovým odhadem je, že kourí více než 1,6 miliardy nad 15 let.
Kourení zkracuje život v prumeru o 8 let.
9 z 10 kuráku zacíná pred dovršením 18. roku života.

Obecne je známo, že kourení je prícinou rakoviny plic a ruzných jiných onemocnení dýchacích cest, a tedy chronické obstrukcní plicní nemoci (CHOPN).

Nicméne, tady jeho negativní dopad nekoncí.

Od rakoviny rtu, hrtanu, jícnu, žaludku, tlustého streva, konecníku, jater, prsu. Vede k riziku rozvoje témer každého onkologického onemocnení.

Zvyšuje krevní tlak, zrychluje srdecní frekvenci, ucpává cévy, je prícinou ischemické choroby srdecní a dolních koncetin. Nekolikanásobne zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob (KVCH).

Škodí v tehotenství, žene i plodu. Krome nízké porodní hmotnosti se podílí i na jiných zdravotních obtížích detí. Je nebezpecné pri užívání antikoncepce pro zvýšenou náchylnost k trombóze.

Dále a dále radou jiných zdravotních komplikací.

Škodí aktivní kourení, ale i to pasivní. Jelikož i touto formou jsme vystaveni více než 4000 nebezpecným chemikáliím.

Spousta kuráku by chtelo prestat.

A nemuže?

Závislost na kourení má dve strany. Jednou je fyzická a tou druhou psychická závislost. A sami kuráci uznávají, že psychický návyk je vetší problém než ten fyzický.

Touha po cigarete a rituálu kourení je mocná. Clovek musí být silnejší. Prestat se dá.

Prectete si také clánky s tématem kourení:
Kourení a jeho dopad na zdraví
Chronický zánet prudušek a kourení

K lepší motivaci prikládáme:

 • za 20 minut nekourení se normalizuje krevní tlak
 • po 8 hodinách je hladina CO na polovicní úrovni + hladina kyslíku stoupá na normu
 • 48 hodin nekourení znamená, že se nikotin dostává z tela ven + upravuje se vnímání cichu a chuti
 • po 72 hodinách se vrací energie a dýchání je lepší
 • 2 týdny nekourení = zlepší se cirkulace krve
 • za 9 mesícu ustupuje kašel, upravuje se dechový objem plic
 • po 1 roce nekourení se snižuje riziko infarktu myokardu na polovinu
 • nad 5 let si snížíte riziko cévní mozkové príhody
 • po 10 letech nekourení je riziko onemocnení rakovinou plic jako u nekuráka

3. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi a porucha metabolismu tuku

Tuk v krvi muže být zvýšen pro poruchu metabolismu tuku. Ale také pro zvýšený príjem v potrave.

Hyperlipoproteinemie je težký výraz pro rozlicné chorobné stavy, které se vyznacují zvýšením hladiny tukových látek a cholesterolu v krvi.

Obecne by strava cloveka mela být pestrá.

Což znamená, že by mela obsahovat všechny složky v potrebné a vhodné míre.

Nemuže být jednotvárná a nemela by být výrazne ochuzená o žádnou základní živinu. Lidský organismus potrebuje cukr, tuky i bílkoviny.

Samozrejme i minerály a vitamíny, které si telo neumí vyrobit samo.

Nesprávná výživa a nadbytek tuku, cholesterolu je jedním z podporujících faktoru vzniku aterosklerózy a ostatních srdecne-cévních onemocnení.

Urcite jste už slyšeli, že známe špatný a dobrý cholesterol, tedy LDL a HDL.

LDL – oznacení pro nízkou hustotu, tedy Low Density Lipoproteins. Jedná se o špatné tuky, které slouží k získávání energie, avšak pri jejich nadbytku se ukládají v organismu i v cévách. Zvyšuje jej samozrejme nesprávné stravování, ale také nedostatek pohybu, nadváha a obezita.

LDL do 3,5 mmol/l.

HDL pro vysokou hustotu, High Density Lipoproteins. Tento cholesterol pusobí proti LDL cholesterolu a dalo by se popsat, že jej vychytává. Plus pusobí protizánetlive.

HDL 0,9 až 1,4.

Pri hodnocení cholesterolu v krvi se rozpoznává celkový cholesterol, LDL, HDL + triglyceridy. Vysoká hodnota se oznacuje jako hypercholesterolémie.

Hladina cholesterolu v krvi do 5,2 je v porádku.
Od 5,2 do 6,2 = zvýšená,
vysoká nad 6,2, 
a velmi riziková nad 7,8 mmol/litr.

V zásade platí, že je treba prijímat:

 • libové maso, ryby
 • jídlo s nízkým obsahem nasycených tuku a cholesterolu
 • dostatek vlákniny
 • více zeleniny a ovoce
 • mít dostatecný pitný režim
 • plus, duležitá je
  • rozumná dávka pohybové aktivity
  • ideální hmotnost

4. Nadváha a obezita jako významný cinitel

Nadváha ci obezita jsou dalším významným rizikovým faktorem a podporují vznik kardiovaskulárních onemocnení.

Asi není treba opakovat se a tvrdit, že je treba stravovat se racionálne a mít vyváženou stravu.

Nadváhu a obezitu podporuje príjem nadbytku cukru a tuku. Samozrejme, pokud se do tela dostává více energie, než se stihne spotrebovat.

Prebytek energie se ukládá. A to ve forme tuku.

K udržení optimální váhy je nutno mít vyrovnaný príjem a spotrebu energie. Samozrejme, každý clovek je jiný, díte spaluje energii rychleji, senior pomaleji.

Pri hodnocení telesné hmotnosti se používá i BMI, tedy body mass index – index telesné hmotnosti.

Prectete si clánky:
Jak vypocítat své BMI
Nadváha a obezita
Jak postupovat pri hubnutí?

Hodnoty BMI v tabulce

Název Hodnoty BMI
Podvýživa méne než 18,5
Težká podvýživa méne než 16
Strední podvýživa 16–16,99
Mírná podvýživa 17–18,49
Normální hmotnost 18,5–24,99
Nadváha více než 25
Mírná nadváha 25–29,99
Obezita více než 30
Obezita 1. stupne 30–34,99
Obezita 2. stupne 35–39,99
Obezita 3. stupne více než 40

Za nadváhou a obezitou muže být nekolik prícin:

 • hormonální vliv
 • užívání nekterých léku
 • genetika
 • psychický faktor
 • poruchy metabolismu
 • nesprávné stravování
 • nízký výdej energie a vysoký príjem energie

Pri nadváze a obezite jsou soucinné také další složky. Nicméne, hlavním duvodem je ukládání energie, která se nespotrebuje.

Navíc energii prijímáme v nesprávné forme a do tela se dostává více nezdravých tuku, než by melo. Plus, jednoduché cukry.

I v tomto prípade je nutné myslet na:

 • vyrovnaný energetický pomer
 • správnou dietu
 • více vlákniny, zeleniny a ovoce ve strave
 • nižší príjem špatných tuku
 • preferování libového masa
 • vyhýbání se nadbytku jednoduchých cukru
 • dostatek pohybové aktivity
 • omezení sedavého zpusobu života
 • dostatecnou lécbu pridružených onemocnení, jako je cukrovka a jiné
 • nepít alkohol a nekourit!

5. Nevhodné stravovací návyky a nízký príjem zeleniny a ovoce v potrave

3. + 4. + 5. spolu úzce souvisí (tak jako všechny vzájemne).

Zdravý stravovací návyk je jednou z hlavních zbraní v boji proti více zdravotním komplikacím i kardiovaskulárním onemocnením.

Zastoupení základních živin v potrave by melo být:

 1. bílkoviny približne 0,8 gram na 1 kilogram telesné hmotnosti
 2. tuky približne 1 gram na 1 kilogram telesné hmotnosti
 3. cukry 6,5 gramu na 1 kilogram telesné hmotnosti

Krome tohoto pomeru je duležitá i kvalita prijímaných složek.

Tabulka uvádí približné rozdelení základních živin

Bílkoviny
 • 40 % z živocišných zdroju a ostatních 60 % z rostlin
 • 10–12 % denní potreby energie
 • približne 50–70 gramu za den
Tuky
 • 26–28 % denní energie
 • 50–80 gramu
 • méne nasycených mastných kyselin ze živocichu
 • více zdravých tuku, tedy nenasycených mastných kyselin
 • rostliny, orechy, mandle, semena, morské ryby
Cukr
 • mají pokrýt 60–64 % denní potreby energie
 • ale méne než 10 % jednoduchého cukru
 • denní dávka asi 300–500 gramu
 • vliv má vek, pohlaví a fyzická ci psychická aktivita
 • ideální zdroj je celozrnné pecivo, obiloviny, rýže, brambory, kukurice, testoviny, lušteniny, jakož i ovesné vlocky
 • plus nutný zdroj vlákniny
  • denní dávka vlákniny by mela být približne 25–35 gramu

V zásade a ve zkratce by pri racionálním stravování melo jít o:

 • vyrovnaný energetický príjem a výdej
 • rozdelení jídel na menší porce a casteji behem dne
  • což eliminuje potrebu tela ukládat si energii na pozdeji
  • 5 až 6 porcí behem dne
  • pozor na individuální potreby
 • výber libového masa, ryb
 • jídla s nižším obsahem tuku
 • uprednostnení zdravých tuku
 • zvýšení príjmu vlákniny
  • celozrnné výrobky
  • lušteniny
  • semena, navíc obsahují i zdravé tuky
  • zelenina a ovoce
 • vyšší pomer zeleniny a ovoce
  • ovoce s rozumem, obsahuje jednoduché cukry, ale i potrebné vitamíny
 • méne jednoduchých cukru a více složitých (disacharidy, trisacharidy, oligosacharidy)
 • omezení sladkostí a prázdných kalorií, jako jsou slazené vody, bonbóny, sušenky, bramburky a jiné pochutiny
 • nepít alkohol
 • dostatecný pitný režim
 • méne solit
 • parit, varit, nesmažit
 • nejíst uzené a polotovary

Prectete si také clánky: 
Stredomorská dieta, jako jedna správná možnost
Základní živiny v lidské strave
Vláknina jako prevence i lék

6. Nedostatek pohybové aktivity a sedavý zpusob života

Energetická bilance se dotýká i pohybové aktivity.

Nedostatek pohybu = nízký výdej energie.

Pokud se k tomu pridá prejídání, hrozí nám nadváha a obezita.

Nedostatek pohybu zároven podporuje aterosklerózu, neprospívá naší páteri a kloubum. Celkove je nezdravý.

Ne každý clovek je stavený na to, aby zabehl jednou týdne maratón. Ale pod pohybovou aktivitou se rozumí i obycejná chuze.

Chuze. Presne tak. A nejlépe venku "na vzduchu".

Denne bychom se meli obdarit urcitým casem procházky.

Predejdeme problémum s cévami obecne. Jelikož vysedávání za televizí a pocítacem = nedostatecné napínání svalu dolních koncetin, což zhoršuje proudení krev v nich.

A tady zacínají problémy s krecovými žilami, trombózou. Zmíníme i problém s páterí a ploténkami. Plus, pokud se pridávají ostatní faktory, riziko se zvyšuje.

A co naše deti?

Deti ve veku puberty sedají za pocítace, berou do rukou tablety a mobilní telefony. Nahrazují jimi pohyb venku.

Ano, výhody dnešní moderní doby. Nicméne, prinesly s sebou toto významné negativum.

Deti je nutné vést ke zdravému životnímu stylu. Jinak hrozí nárust telesné váhy. Samozrejme...

Nedostatecný pohyb = problém s pohybovým aparátem, špatné držení tela. Približování se degenerativním zmenám chrupavek, pátere v dospelosti. Mohli bychom pokracovat dál.

Podívejte se na clánky o problémech s páterí,
je jich tolik a nekteré mohou pocházet z nedostatku v detství.

Nekomu vyhovuje chuze ci nordic walking s hulkami a turistika. Jinému plavání, jízde na kole nebo vysoce intenzivní sporty, kardio, silový trénink.

Jedná se o individuální preference a potreby. Perfektní je také tanec.

Je si z ceho vybrat. Jen chtít.

Vzhledem ke konkrétnímu druhu pohybové aktivity se uvádejí ruzná císla.

Napríklad:

 • je potreba trénovat 3x týdne alespon 45 minut
 • chodit je treba denne alespon hodinu
 • potrebný je trénink na 50–60 % maximální tepové frekvence
 • zvedat urcitou hodnotu maximální váhy
 • pri vysoce intenzivním intervalovém tréninku jde o vteriny záteže po dobu 20–30 minut

Clovek musí hlavne chtít zacít. A pokud si najde pro sebe tu vhodnou formu, je následne dobré prohloubit základní informace, a to napríklad na internetu. Úcinnejší bude poradit se s trenérem a se zkušeným clovekem.

Nekomu vyhovuje trénink o samote, jiný se nechá radeji vést.

Duležité je zvýšit výdej energie práve tímto zpusobem a doladit k tomu i úpravu stravy a energetický príjem.

Plus, clovek muže být limitován zdravotními komplikacemi. Tehdy je treba poradit se s odborníkem, lékarem, fyzioterapeutem o vhodné aktivite.

Prectete si clánky: 
Vytvorte si tréninkový plán
Je kardio pro každého?
Jak pomoci kloubum.

7. Nadmerné pití alkoholu

Nekde jsem slyšel, že:
Alkohol je pro lidi.
Ale i to, že:
Je metlou lidstva.
Každý jednotlivec si musí vybrat to, co mu lépe sedí.

Závislost, alkoholismus nicí cloveka, celé rodiny, má dopad na peníze rodinného rozpoctu, ale i ekonomiku státu.

Nepocítáme dane, ale spíše následky. Stejne je tomu i pri kourení.

Alkohol negativne pusobí na psychiku i celý organismus. Škodí trávicímu traktu, játrum, slinivce brišní, strevum, mozku, cévám a srdci. Dává se do souvislosti s onkologickými onemocneními. Narušuje imunitu, ledvinové funkce.

Stav opilosti je rizikem úrazu.

Rozdelení lidí podle pití alkoholu:

 • ti, co nepili vubec nikdy
 • abstinenti – alkohol odmítají, bez konkrétního duvodu
 • konzumenti – pijí príležitostne, napríklad pro chut
 • pijáci – musí pít alkohol pro jeho úcinek
 • alkoholici – pijí denne, alkohol je pro ne droga

Alkohol je propagován v médiích, reklamách, pije se v seriálech, filmech. Je volne dostupný v obchode.

Samozrejme, nesmí se prodávat detem a nezletilým. Ale i tato veková kategorie se s alkoholem setká. U nás je zakázán do 18. roku života. A je pravdou, že CR je jednou ze zemí, kde je jeho konzumace hojná.

V nekterých zemích je povolen až od 21. Prodává se mimo obchody s potravinami ci není propagován.

Prectete si clánek: Dopad alkoholismu na zdraví.

Shrnutí prevence:

7 zásad prevence srdecne-cévních nemocí

 • pohyb
 • cholesterol
 • strava
 • nadváha, obezita
 • kourení
 • alkohol
 • prohlídka u lékare

Zdroj informací

 • fmed.uniba.sk - clánek Umíme zdrave žít?
 • uvzsr.sk - Evropská charta zdraví srdce
 • vaskularnamedicina.sk - Prevence a nefarmakologická lécba tepenných onemocnení
 • adc.sk - pdf s informacemi o prevenci KVO
 • stob.sk - Kardiovaskulární riziko po dovršení 40. roku života
 • cardiology.sk - Souhrn evropských doporucení pro prevenci srdecne-cévních chorob v klinické praxi
 • ruvzmi.sk - Srdce žen: stav nejvyšší pohotovosti
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.