Jaké jsou typické príznaky vysokého krevního tlaku?

Jaké jsou typické príznaky vysokého krevního tlaku?
Zdroj fotografie: Getty images

Vysoký krevní tlak je onemocnení, které vás muže provázet životem bez povšimnutí. V tomto je ukryta jeho nebezpecnost. Rizikem je hlavne vypuknutí komplikací, které mohou ohrozit zdraví a život.

Vysoký krevní tlak je rizikový pro vznik komplikací, ty vyplývají z dlouhodobého nepozorovaného prubehu.

Nejvážnejší príklady jsou infarkt srdecního svalu nebo cévní mozková príhoda, a to v podobe krvácení do mozku.

To jsou jen dva príklady, které se vyskytují v prípade zanedbaného, neléceného nebo nesprávne léceného vysokého krevního tlaku.

Stává se, že následky vysokého krevního tlaku vypuknou náhle, bez predchozího varování. Symptomy se ruzní prípad od prípadu.

Nekdo je citlivý na zmeny pocasí, u jiného cloveka se vyskytují velké výkyvy krevního tlaku behem dne, v závislosti na telesné ci duševní kondici a námaze.

Vysoký krevní tlak muže být následkem jiného onemocnení, tak jeho zmeny mohou nastat pri zhoršení primární vyvolávající príciny.

Hypertenze a její hodnoty

Opakování je matka moudrosti, a proto si o krevním tlaku pár vecí zopakujeme. Krevní tlak je tvoren dvema hodnotami, vyjádrenými v milimetrech rtutového sloupce.

Tyto hodnoty jsou systolický krevní tlak, tedy ten, co vzniká pri vztahu (kontrakci) levé srdecní komory, a diastolický krevní tlak, který vzniká pri uvolnení srdce.

První hodnota pred lomítkem patrí systolickému a hodnota za ní diastolickému krevnímu tlaku.

Krevní tlak muže být nízký, normální nebo vysoký. Toto hrubé delení má ješte v rámci každé jednotky zvláštní delení.

Podrobná tabulka s hodnotami krevního tlaku je v clánku magazínu Prehledná tabulka: jaké hodnoty má nízký, normální a vysoký krevní tlak?

Toto delení je duležité z nekolika duvodu. V prípade hypertenze se muže intenzita príznaku stupnovat podle aktuální hodnoty.

Krevní tlak je dynamická velicina, která se mení behem celého dne pod vlivem množství vnitrních i vnejších faktoru.

A pokud telo není schopno adekvátne reagovat na zmeny krevního tlaku, tak dochází k jeho snížení nebo zvýšení. Což muže v konecném dusledku zpusobit potíže.

Pro rychlý náhled uvádíme tabulku s hodnotami normálního krevního tlaku, až do vysokého krevního tlaku.

Tabulka s hodnotami krevního tlaku normální a vysoký krevní tlak

Název Hodnota
Optimální méne nebo rovná se 120/80
Normální méne než 140/80
Hypertenze I. stupne 140/90 až 160/100
Hypertenze II. stupne 160/100 až 180/110
Hypertenze III. stupne více než 180/110
izolovaná systolická hypertenze systolický tlak je více než 140 a diastolický tlak menší než 90

Pokud jsou hodnoty na rozmezí hodnot, napríklad 150/80, v takovém prípade se krevní tlak zarazuje do skupiny s vyšší hodnotou, v tomto prípade by to byla hypertenze I. stupne.

Znáte typické príznaky hypertenze?

Hypertenzní choroba je nebezpecná v tom, že casto v pocátecním období probíhá asymptomaticky, skryte. Behem daného období se nemusí projevovat obtížemi viditelnými zvencí, ale negativne ovlivnuje vnitrní orgány.

V tomto tkví riziko pro vznik vážných komplikací. Citlivé jsou oci, ledviny, srdce, mozek a jiné. O tom, že máte vysoký krevní tlak, se mužete dozvedet náhodne.

Pri merení tlaku v rodinném kruhu nebo v ambulanci praktického lékare pri preventivní prohlídce.

I hypertenzní choroba je dobrý príklad, který upevnuje duležité postavení každorocních preventivních prohlídek v predcházení vážných onemocnení a jejich komplikací.

Vždy je lepší úcinná prevence než lécba zanedbaného onemocnení, i když k zanedbání dochází v tomto prípade casto nevedomky.

Vysoký krevní tlak negativne pusobí na všechny orgány.

Pri dlouhodobém, postupne se zvyšujícím krevním tlaku, si telo na dané hodnoty zvyká a potíže se nemusí dostavit. Až do momentu, kdy jsou hodnoty kritické a mnohdy v císlech nad 210/130 mmHg.

V takovém prípade je vysoké riziko vzniku komplikací jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková príhoda. Tyto prípady jsou odborne nazývány a mužete je nalézt pod pojmy akcelerovaná hypertenze nebo hypertenzní krize.

 • Akcelerovaná hypertenze je charakterizována náhlým a rychlým vzestupem hodnot krevního tlaku nad normál, její nelécení zpusobuje poškození orgánu a tkání.
 • Hypertenzní krize je akutní stav, který ohrožuje zdraví a život postiženého, a krome namerených hodnot nad 210/130 mmHg ohrožuje centrální nervový a srdecne-cévní systém i ledviny.

Nekdo má pri výstupu hodnot krevního tlaku opakující se potíže a už bez merení ví, že se mu zvyšuje krevní tlak. U nekoho se projeví celkovými obtížemi nebo neurologickými, u nekoho srdecními potížemi.

Proto je obtížné ríci na základe jednoho príznaku, že v této chvíli se jedná o hypertenzi.

Nejlepším dukazem je zmerení krevního tlaku tlakomerem. Nicméne, existuje skupina príznaku, které pri výskytu naznacují, že práve s krevním tlakem nemusí být neco v porádku.

Tyto príznaky se mohou vyskytnout pri hypertenzi:

 • bolest hlavy (nebo jinak popisované pocity v hlave)
 • závrate (mohou být v jakékoli poloze nebo pouze pri její zmene)
 • hucení v uších (nebo jiné zvuky než pískání)
 • poruchy videní (napríklad dvojité, rozmazané, zamlžené videní)
 • zarudnutí nebo bledost obliceje
 • nával tepla
 • poruchy spánku
 • pocení
 • krvácení z nosu
 • bolest na hrudi, v okolí srdce (bolest muže být jakéhokoli charakteru, nebo muže být prítomen neurcitý pocit, diskomfort)
 • pocit bušení srdce
 • dušnost (dyspnoe, jako pocit nedobrého, neúplného nadechnutí)
 • únava a slabost
 • pocit na zvracení, nekdy jen jako tíha na žaludku (v horní oblasti bricha, pod hrudní kostí), vyskytuje se i zvracení
 • tres tela
 • otoky dolních koncetin (nejdríve v okolí kotníku)

Víte, jak se správne merí krevní tlak?

Krome potíží, které se pri vysokém krevním tlaku mohou vyskytnout, je duležité, abychom hodnotu krevního tlaku umeli zmerit. Dukaz hypertenze (vysokého krevního tlaku) jejím namerením je duležitý údaj pro cloveka samotného, ale také pro lékare, který hypertenzi lécí.

Vhodné je namerené hodnoty krevního tlaku zapsat na papír, který pri vyšetrení poskytnete lékari.

Krevní tlak není problém kontrolovat, jelikož máme v dnešní dobe k dispozici automatické digitální tlakomery. Jejich výhodou je, že merí krevní tlak automaticky a namerené hodnoty jsou viditelné na prehledovém displeji.

Vhodné je, pokud vám tlakomer merí i rychlost srdecní frekvence (pulsu, tep), prípadne indikuje její nepravidelnost. Pro merení tlaku je vhodnejší kvalitní prístroj.

Pri výberu tlakomeru by mela prevládat kvalita nad nízkou cenou.

Známe dva druhy komercne dostupných digitálních tlakomeru:

 • První je s manžetou na zápestí. V dnešní dobe jsou stejne spolehlivé, ale pri merení jsou duležité správné zásady umístení tlakomeru v úrovni srdce, jinak jsou prítomny odchylky od správné hodnoty. Tlakomer se nasazuje podle návodu a ostatní zásady pri merení krevního tlaku platí tak, jak je uvedeno níže
 • Druhý je typ s manžetou na rameno a ten najdeme ve dvou provedeních, a to jako poloautomatický (s manžetou na nadýmání) a plne automatický.

Krome kvalitního tlakomeru je duležité, aby merení krevního tlaku probehlo v rámci zásad správného merení. Jinak by nemusela být namerená hodnota výpovední.

Duležité je, abyste si dali pozor na detaily uvedené v bodech:

 • poloha vsede, prípadne vleže (hodnota diastolického tlaku je vleže približne o 5 mmHg nižší než vsede), dolní koncetiny volne položené na podlaze, ne zkrížené. V nekterých prípadech se merí i po zmene polohy ve stoje
 • ticho a klid v místnosti, primerená teplota v míste, kde krevní tlak meríme
 • pri merení tlaku by osoba nemela mluvit
 • 30 minut pred merením nepít kávu a jiné stimulující nápoje, nekourit
 • po težké práci klid dve hodiny
 • pred merením se nevystavovat stresu
 • 5 minut pred merením klidne sedet, ležet
 • merení s prázdným mocovým mechýrem
 • výsledná hodnota je prumer 2–3 merení s 2 minutovými pauzami (pokud clovek trpí poruchou srdecního rytmu, merení opakovat 5x a z nej prumer bude výsledná hodnota)
 • merení na paži, rameni, s loktem opreným o podložku
 • manžeta tlakomeru by mela být ve správné velikosti a mela by být ve výši srdce, 1–3 cm nad loketní jamkou
 • manžeta by nemela být príliš stažena, ani volná
 • odev musí být volný, aby neomezoval prutok krve do koncetiny
 • merení krevního tlaku mužete provádet na obou horních koncetinách, ale uprednostnuje se merení na strane, kde bývají hodnoty krevního tlaku vyšší

Tabulka velikostí manžet pro merení krevního tlaku rozdelená podle velikosti ramene a podle šírky a délky manžety

Obvod ramene (cm) Šírka manžety Délka manžety
Detská 16–21 8 21
Pro dospelé malá 22–26 10 24
Klasická velikost 27–34 13 30
Velká 35–44 16 38
Stehenní 45–52 20 42

Pozor na ranní hypertenzi!

Ranní hypertenze je na diagnostiku nárocná, jelikož se objevuje do dvou hodin od probuzení a než se clovek dostaví k lékari, krevní tlak se obvykle sníží a ustálí.

Proto je kontrola krevního tlaku v ranních hodinách duležitá i v domácím prostredí.

Nocní a ranní hypertenze zvyšují riziko komplikací.

Samozrejme, že krevní tlak s ojedinelým výkyvem v hodnotách smerem nahoru, bez obtíží a vzhledem k námaze nebo psychické kondici, není pravdepodobne problém. Ale pri opakovaném namerení hypertenze je treba lékarské vyšetrení.

I v tomto prípade ranní hypertenze merte krevní tlak do dvou hodin od probuzení v každý den v jednom týdnu a zapsané hodnoty poskytnete lékari.

Asymetrie krevního tlaku na koncetinách

Krevní tlak je na obou horních koncetinách i za normálních okolností mírne rozdílný. Ale nemusí to být v porádku, pokud tyto hodnoty presahují císlo 20 mmHg.

Napríklad, pokud si nameríte na pravé horní koncetine TK 120/80 a na levé koncetine hodnotu tlaku TK 150/90, tak je doporuceno lékarské vyšetrení.

Zopakujte si téma pomocí kvízových otázek

12 lehkých otázek odhalí, co jste si o hypertenzi zapamatovali.

Více informací o hypertenzi

 • cardiology.sk - doporucení Evropské hypertenziologické spolecnosti a Evropské kardiologické spolecnosti pro rok 2003 v managementu arteriové hypertenze
 • wikiskripta.eu - skripta o hypertenzi
 • webmd.com - Symptoms of High Blood Pressure
 • mayoclinic.org - High blood pressure (hypertension)
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.