Nádory páteře a míchy: Zhoubné i nezhoubné. Jak se projevují?

Nádory páteře a míchy: Zhoubné i nezhoubné. Jak se projevují?
Zdroj fotografie: Getty images

Uvádí se, že nádory páteře tvoří pouze malou část ze všech příčin bolesti zad. Kromě bolesti mohou však vyvolat také jiné potíže.

Vlastnosti

Nádorové onemocnění může zasáhnout i páteř, a to kteroukoliv její část. Obratle, ploténky, míchu a ostatní blízké struktury, od krku až po kostrč.

Nádor může pocházet a vyrůstat přímo z míchy. Někdy do oblasti páteře zasahuje z okolí. Případně za jeho vznikem stojí jiné onkologické onemocnění, které metastazuje.

Metastáza = druhotné nádorové ložisko, oddělené od primárního nádoru.
Metastazovat = rozšířit se krví, lymfou či přímým kontaktem po organismu.

Nádor může být primární, ale i sekundární.

V souvislosti s onkologickými onemocněními se setkáváme s označeními jako nádor, tumor, rakovina a s množstvím konkrétních pojmenování nádorových onemocnění.

Přesná příčina nádorového bujení není objasněna.

Přisuzuje se multifaktoriálnímu vlivu vnitřních a vnějších rizikových faktorů.
Mezi vnitřní se řadí genetika či dědičnost, pohlaví, rasa, věk.
Do vnějších spadá znečištění vnějšího prostředí, nesprávná životospráva, strava, léky, kouření nebo alkohol a jiné.

Příznaky jsou různorodé a ovlivňuje je například typ a velikost nálezu či jeho lokalizace. Průběh je také variabilní a pro každé onemocnění jiný. Určité znaky onkologických onemocnění jsou ovšem společné.

Problematika léčby je složitá. Ve velké míře ji ovlivňuje časné odhalení, které zvyšuje úspěšnost terapie.

Páteř a mícha

Páteř je dokonale přizpůsobena své široké funkcionalitě. Významnou úlohou je i ochrana míchy. Tvoří kostní schránku, která míchu dokonale chrání před poraněním a vlivem okolního prostředí.

Páteř = columna vertebralis. 
Mícha = medulla spinalis, spinal cord. 

Páteř je poskládaná z malých kostí, z obratlů. Podle tvaru, velikosti a umístění odlišujeme jednotlivé úseky.

Počet obratlů = 33 až 34.

Z tohoto pohledu se i páteř dělí na jednotlivé úseky:

 1. krční úsek má 7 krčních obratlů – vertebrae cervicales, označují se zkratkou C1 až C7
  • na lebku se připojuje prvním krčním obratlem C1, označuje se jako atlas (nosič)
 2. hrudní úsek má 12 hrudních obratlů – vertebrae thoracicae, Th1 až Th12
  • z hrudních obratlů odstupují žebra
   • ty tvoří hrudní koš a chrání životně důležité orgány, jako je srdce či plíce
 3. bederní úsek má 5 bederních obratlů – vertebrae lumbales L1 až L5
  • má nejmohutnější obratle a meziobratlové ploténky
  • snáší vysoké přetížení při každodenním životě člověka
 4. křížový úsek má 5 až 6 křížových obratlů – vertebrae sacrales, S1 až S5 (S6)
  • spolu tvoří os sacrum, tedy křížovou kost
  • připojuje se na bederní část SI klouby, tvoří pánev
 5. kostrč má 4 až 5 obratlů, vertebrae coccygeae Co1–CO4 (Co5)
  • má významnou funkci při stabilitě, postoji a pohybu

S tímto označením a uvedenými zkratkami se můžete běžně setkat v souvislosti s páteří a bolestmi zad, rovněž ve zdravotní dokumentaci.

O míše by se dalo tvrdit, že jde o pokračování mozku.

Spojuje centrální nervovou soustavu (mozek) a zbytek těla. Informace z periferie, tj. z ostatních částí těla mimo CNS, přecházejí do mozku. V mozku se zpracují a vyhodnotí.

Zpětně nervové vzruchy přes míchu směřují do příslušných částí. Má převodní, ale také reflexní funkci. Zajišťuje některé důležité reflexy.

Vede od prvního krčního obratle C1 až po přibližně druhý bederní obratel L2 v páteřním kanále. Pokračováním míchy je spleť nervů, která se označuje jako koňský ohon (cauda equina).

Během růstu těla mícha roste pomaleji než kostra.
Je přibližně 40 až 50 centimetrů dlouhá.
Široká asi 1 centimetr.
Hmotnost zhruba 30 až 50 gramů.

Je obalená míšními obaly, jako mozek.

Míšní obaly jsou:

 1. dura mater spinalis - tvrdá blána
 2. arachnoidea spinalis - pavučina
 3. pia mater spinalis - měkká blána

Mícha také obsahuje bílou a šedou hmotu.

Bílá hmota je na povrchu. Má převodní funkci, protože jí probíhají nervové dráhy, nahoru i dolů. Seskupují se do tří provazců.

1. Přední vedou vzruchy z mozku do těla, svalů. Označují se také jako eferentní – motorické nervové dráhy. Obsahují axony.

2. Zadní vedou vzruchy z receptorů do mozku. Označují se jako aferentní – senzorické nervové dráhy. Obsahují dendrity.

3. Boční obsahují oba typy.

Šedá hmota a její neurony jsou uloženy ve tvaru písmene H, což připomíná motýlí křídla. Obsahuje přední, zadní a postranní míšní rohy.

Přední obsahují motoneurony, které mají motorickou funkci. Vedou nervové vzruchy do svalů.
Postranní vegetativní vlákna, pro vegetativní nervový systém.
Zadní obsahují spojovací nervová vlákna, která vedou informace do míchy a mozku. Mají senzorickou funkci.

Uprostřed šedé hmoty vede míšní kanálek (canalis centralis).

Míšní kořeny se dělí na přední a zadní. Sbíhají se spolu a tvoří spinální nerv.
Přední kořeny obsahují motorická a zadní senzorická vlákna.

Mícha se dělí na míšní segmenty podle toho, které míšní nervy seskupuje. Má 31 párů míšních nervů, a to 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a
1 kostrční.

Při chorobném útlaku míšních kořenů nebo spinálních nervů mluvíme o stavu, který se označuje jako radikulopatie – radikulární syndrom.

Dále v článku uvádíme zajímavé informace o:
Tumorech páteře.
O tom, co je způsobuje.
O příznacích onkologického onemocnění zad.
O diagnostice a možnostech léčby.

O nádorech páteře a míchy

Páteř a její okolí obsahuje různorodý druh tkání a struktur. Seskupuje se zde nervový systém, kosti, měkké tkáně, lymfatické tkáně a oblast hrudního či břišního prostoru.

Jde o široký region, který může být zasažen velkým množstvím nádorového bujení. To může mít primární, ale také sekundární charakter.

Uvádí se, že 55 % všech nádorů je umístěno mimo, ve vnější části tvrdé blány míchy (nad dura mater).

Většinou jde o metastázy jiného onkologického onemocnění.

Ve vnitřní oblasti pod tvrdou blánou se vytvářejí téměř vždy pouze primární nádory.
Tyto jsou až v 90 % benigní (nezhoubné).

Tabulka uvádí odlišení nádorů podle anatomického uložení

Umístění dle tvrdé blány Umístění vzhledem k míše Popis 
Intradurální pod tvrdou blánou míchy
dělí se podle toho, zda zasahují samotnou míchu:
intramedulární
 • intradurálně intramedulární
 • vyrůstající přímo z míchy
 • asi jedna třetina intradurálních nádorů
extramedulární
 • intradurálně extramedulární
 • uložené mimo míchu
 • většinou nezhoubné (benigní)
 • dobře ohraničené
 • vysoká šance odstranění
 • přibližně dvě třetiny
Extradurální
 • mimo dura mater (nad tvrdou plenou míchy)
 • až 60 % jsou metastázy jiného nádoru

Výskyt nádorů míchy je nižší než výskyt nádorů mozku.
Přibližně jde o 15–20 % všech nádorů centrální nervové soustavy.
Uvádí se, že primární nádor míchy má incidenci 1,1/100 000 obyvatel.

Příčiny

Příčina růstu nádorů není objasněna.
Předpokládá se vliv více faktorů = multifaktoriální základ.
Ty se dělí na vnější a vnitřní.

Mezi vnější se řadí:

 • vliv vnějšího prostředí
 • znečištění
 • kouření
 • alkohol
 • strava
 • celková životospráva
 • léky
 • úraz
 • radiace a záření
 • chemikálie
 • viry, jako je například HPV či rakovina děložního čípku

Do skupiny vnitřních patří:

 • genetická predispozice
 • dědičnost
 • obezita
 • pohlaví
 • rasa
 • věk

Při primárním typu onkologického onemocnění páteře roste nádorová tkáň přímo z oblasti páteře. Může vyrůstat z míchy, jejích obalů, míšních kořenů, obratlů, taktéž z okolních měkkých tkání páteře.

Sekundární typ nádoru páteře je zapříčiněn jiným onkologickým onemocněním. Jeho primární ložisko je vzdáleno od páteře.

Primární ložisko nelze zjistit přibližně v 10 % případů.

Nejde o patologické bujení z oblasti páteře, ale takzvané metastázy.
Nádorové buňky mohou být přeneseny krevní cestou, lymfou nebo přímo – kontaktem, prorůstáním.

Nejčastějším příkladem metastáz jsou ty, které pocházejí z rakoviny prsu, prostaty, plic, ledvin, střeva (tumor v břiše) a konečníku, z lymfomu, sarkomu (nádor kosti, rakovina kosti a měkkých tkání) či nádorů mozku.

Uvádí se, že poměr metastáz je procentuálně rozdělený:
70 % do hrudní části
20 % v oblasti kříže a beder
10 % v krčním úseku páteře

Tabulka uvádí některé druhy nádorů páteře

Název Popis
Meningiom
 • přibližně 25 % primárních nádorů
 • vyrůstá z buněk tvrdé pleny
 • ve většině případů benigní (nezhoubný)
Hemangiopericytom
 • vyznačuje se vysokou vaskularitou
  (přítomností cév)
 • dobře ohraničený
 • mezenchymální tumor
 • vyznačuje se krvácením
 • pozdější metastázy
Melanocytární tumor
 • vzácný typ
 • může mít benigní i maligní formu
 • podobný kožnímu melanomu
  • těžko odlišitelný od jeho metastáz
Schwannom
 • pocházející ze Schwannových buněk
 • ve většině benigní
 • velmi vzácně přechází v maligní 
 • mnohočetný většinou při neurofibromatóze
Ependymom
 • nejčastější typ gliálního tumoru páteře
 • vícero poddruhů
 • dobře ohraničený
Oligodendrogliomy
 • vzácný typ
Hemangioblastom
 • četné cévy
Paragangliom
 • neuroendokrinní tumor
 • dobře ohraničený
Chondrom
 • podél páteře
 • nejčastěji v oblasti kříže
Lymfom a leukémie
 • postižena kostní dřeň obratlů
 • nejčastěji hrudní úsek

Příznaky

Víte, že mezi první příznaky patří...

Bolest

Oblast bolesti je závislá na umístění nádoru.
Bolest může být lokální, jako je to například při nádorech umístěných mimo míchu, ale i difuzní a špatně ohraničená.

Postižený někdy popisuje bolest celé poloviny těla.
Podobně jako u jiných příčin potíží se zády.
Udává, že jde o srdeční či břišní problémy.

Charakter bolesti může být bodavý nebo palčivý.

Intenzita bolesti bývá vysoká zejména u maligního (zhoubného) typu. Ve větší míře se vyskytuje intenzivní bolest při intradurálních nádorech.

Bolest se nachází pod zdrojem poškození.

V tomto případě se přidružuje i vyzařování bolesti – radikulární dráždění.

Radikulární šíření je podél poškozeného páteřního nervu, jednostranně. Problém vystřelování se téměř vždy objeví při intramedulárních typech nádoru. To znamená při nádorech, které vychází přímo z míchy.

Spinální nerv nebo mícha mohou být poškozeny přímo nebo následkem útlaku.

Bolest může přetrvávat dlouhodobě, a to až roky před započetím šíření, oslabení svalů či citlivosti. V jiných případech se vyskytne akutně, trvá několik minut.

Ostatní příznaky

Bolest nemusí přicházet sama. Doprovázejí ji jiné nepříjemné vjemy. V některých případech se popisuje, že se dokonce vyskytnou jako prvotní potíže.

Příkladem je mravenčení či brnění a podobné příznaky nazvané jako parestézie. Motorické potíže se většinou přidružují až v následné době.

Červené vlajky

Při bolestech páteře s možným výskytem nádorového procesu uvádí takzvané červené vlajky nebo také alarmující příznaky.

Varovné příznaky jsou:

 • bolest v kříži a bolesti zad
 • přetrvávající bolest
 • pocit stažení hrudníku nebo břicha
 • stupňující se slabost a ztuhlost dolních končetin
 • zhoršující se chůze a problémy s chůzí
 • porucha citlivosti dolních končetin nebo jedné dolní končetiny
 • zhoršená citlivost v horních končetinách, v jedné končetině či obou
 • porucha vyprazdňování močového měchýře (mikce)
 • porucha defekace (vyprazdňování stolice)
 • poruchy sexuálních funkcí, impotence, erektilní dysfunkce
 • bolest v noci, vleže, která budí ze spánku

Příznaky, které se mohou vyskytnout podle postižení úseku páteře

Úsek Příznaky
C1–C4
 • bolest šíje
 • vystřelování
  • do záhlaví
  • do ramen
 • parestézie do míst pod nádorem
 • oslabení svalů a citlivosti
 • ochrnutí (kvadruparéza),
  ochabnutí všech končetin
 • ochrnutí bránice s výskytem škytavky
 • dušnost
 • nemožnost kašlat
 • hydrocefalus,
  pro nemožnost odtoku mozkomíšního moku
 • nystagmus – rytmické kmitání očí
C5–Th1
 • svalová slabost
 • atrofie svalů
 • záškuby svalů
 • monoparéza (ochabnutí jedné končetiny)
 • hemiparéza (ochrnutí poloviny těla)
 • paraparéza (ochrnutí dolní poloviny těla)
 • bolest v krku a ramenou
Th1–Th12
 • pásové bolesti a parestézie
 • rozšíření do hrudníku nebo břicha
 • svalová slabost od postižení dolů
 • paraparéza (ochabnutí dolní poloviny těla)
L1–S2
 • svalová slabost
 • paraparéza
 • bolest a parestézie typu jezdeckého sedla
  • okolí genitálií
  • konečníku
  • horní vnitřní strana stehen
  • spodní část hýždí
 • sexuální poruchy
 • poruchy vyprazdňování moči a stolice
L4–S2 nádory míšního epikonu
 • oslabení svalstva
 • ochabnutí v oblasti hýždí
 • zadní strana stehen, lýtek
 • porucha citlivosti – snížení citlivosti dolních končetin
 • porucha reflexů
S3–S5 + Co nádory míšního konu
 • porucha citlivosti, až vymizení citlivosti
  • genitálie
  • v okolí análního otvoru
  • vnitřní plocha stehen
  • porucha vyprazdňování moči a stolice
  • sexuální poruchy
   • impotence
   • ztráta ejakulace
  • raná tvorba dekubitů
Nádory pod L2  nádory cauda equina
 • bolesti v podbřišku
 • v močovém měchýři
 • bolest kříže
 • poruchy citlivosti
 • poruchy vyprazdňování
 • bez dekubitů

Epikonus je část míchy těsně nad jejím ukončením, ve výšce obratle L1 = míšní segment L4 a S2.
Konus je konečná část míchy, z které vystupuje kauda, v oblasti L1 – L2 = míšní segment S3 a S5.

Obecně se uvádějí při onkologických onemocněních v oblasti zad následující příznaky:

 • bolest zad, kříže a beder, mezi lopatkami či krku
 • bolest přetrvává
 • léky proti bolesti nemusí zabrat a tlumit ji
 • parestézie, což jsou nepříjemné pocity na kůži, jako je například mravenčení, brnění, pálení, píchání kůže a jiné
 • svalová slabost
 • poruchy mobility dolních, ale také horních končetin
 • zhoršená chůze
 • svalové křeče
 • bolest šířící se do horních či dolních končetin
 • poruchy citlivosti kůže, snížení, vymizení
 • inkontinence moči a stolice, čili poruchy vyprazdňování
 • ztráta schopnosti ovládat svaly končetin, ochrnutí
  • paréza – lehčí stupeň, omezení pohybu v různém rozsahu
  • plegie – úplná ztráta schopnosti pohybu
 • slabost
 • výrazné a nevysvětlitelné hubnutí
 • nepřirozené zakřivení páteře
 • zvýšení tělesné teploty
 • poruchy sexuálních funkcí
 • bolest a slabost celého těla
 • ztráta reflexů
 • trávicí potíže při narušené funkci střev

V případě bolesti páteře je důležité odborné vyšetření.
To odhalí, zda jde o závažnou, nebo nezávažnou příčinu obtíží v dané oblasti.

Diagnostika

V diagnostice se uplatňuje anamnéza.

Tu následuje fyzikální a neurologické vyšetření.
Důležité je vyšetření páteře, postoje a také celkového stavu pohybového aparátu, a to i vzhledem k pohybové schopnosti.
Podobně i stav reflexů, napětí svalů, svalové síly či senzorických funkcí.

Na tomto základě není jednoznačně možné určit příčinu.

Proto se doplňují zobrazovací metody, jako je například:

 • RTG
 • CT – počítačová tomografie
 • MRI – magnetická rezonance
 • EEG – elektroencefalogram

K diferenciální diagnostice se využívá i odběr likvoru, krve na laboratorní vyšetření či biopsie. Mylně může být onkologická onemocnění zaměněno například s roztroušenou sklerózou, stenózou páteřního kanálu, hernií disku, abscesem, tuberkulózou kosti.

Průběh

Průběh závisí na typu onemocnění. Udává se, že bolest patří mezi prvotní příznaky nádorů páteře.

Charakter a místo bolesti se odvíjí od umístění nádoru. Může být lokální. Někdy se k ní přidružuje i vyzařování do jiných částí těla, končetin.

Bolest mívá vysokou intenzitu.

K bolesti se přidružují také ostatní potíže, jako například mravenčení, brnění, poruchy citlivosti kůže. Následně poruchy motoriky, slabost končetin, zhoršená chůze.

+ ostatní symptomy popsané v příznacích.

Obtíže se vyskytují pod úrovní nádoru. Bývají jednostranné nebo oboustranné.

Závažnost symptomů při benigní i maligní formě závisí také na míře růstu a útlaku okolní tkáně. Nádor (tumor) může tlačit na míchu, nervy, cévy, jiné měkké tkáně či kost.

Závažnost ovlivňuje několik faktorů.
Příkladem je rychlost a rozsah růstu či stupeň omezení likvorových cest a cév.

Při metastázách do páteře ...

Bolest v tomto případě nemusí být přítomna až do výskytu prvních obtíží spojených s páteří. Primární problém může být do té doby skrytý. Tak je tomu také v případě rakoviny prsu, střeva či jiných onkologických onemocněních.

V tomto případě se uvádí, že bývá význačný prudký začátek. K závažnosti přispívá porušení míchy následkem růstu sekundárního nádoru (metastázy).

Tento stav značí hlavně absence bolesti pod úrovní poškození míchy, přítomnost ztráty citlivosti a motorických schopností v dané lokalitě.

Ochrnutí může být zpočátku mírné, částečné a následně přechází do úplné formy.
Přibližně v 5–10 procentech případů bývá průběh dramatický.

Jak se léčí: Nádory páteře a míchy

Léčba nádorů míchy a páteře: Léky i operace, chemoterapie/radioterapie

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací