Rakovina hrtanu i v mladém věku? Co je to, proč a jak se projeví?

Rakovina hrtanu i v mladém věku? Co je to, proč a jak se projeví?
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina hrtanu je jednou z nejnebezpečnějších onkologických nemocí, které mohou lidský organismus postihnout. Jde o zhoubný typ nádorového onemocnění vycházejícího přímo z výstelky hrtanu.

Vlastnosti

Nádor může mít v hrtanu různá umístění. Velmi důležité je rané zachycení nádorového procesu. Protože v pozdějších stádiích dochází k jeho masivnímu pronikání do okolních tkání.

Poměrně často rakovinné buňky metastazují i do jiných částí organismu, například do plic.

Ne každý nádor vyskytující se v hrtanu je maligní neboli zhoubný.

Nezhoubné nádory rostou pomalu a jejich chování vůči okolí není invazivní, jak je tomu v případě zhoubných. A benigní nádory nemetastazují.

Mezi benigní čili nezhoubné patří například nodulus vocalis, což je uzlík, který vzniká na hlasivkách. Nejčastěji známý u zpěváků. Po přetížení hlasivek může vzniknout hlasivkový polyp. A mezi nezhoubné onemocnění patří i skvamózní papilom hrtanu.

Nicméně, maligní nádory prorůstají do okolí, poškozují tak sousední tkáň a mají tendenci metastazovat. Rostou rychle a také se rychle invazivně rozšiřují a ničí okolní tkáně. Rakovina hrtanu nejčastěji vychází z buněk dlaždicového epitelu. Jinak se označuje i jako maligní epitelový nádor hrtanu.

Přičemž podle jejich umístění v hrtanu existuje více forem této rakoviny. Glotická rakovina začíná obvykle růstem nádoru na jedné hlasivce, který se později rozšíří na druhou, a roste tak do hloubky i do okolí po ploše. Metastazuje obvykle později. Supraglotické forma se šíří z příklopky hrtanu.

V Evropě je přibližně 5–7% zastoupení rakoviny hrtanu ze všech rakovin.
Nejčastěji u mužů, a to hlavně po 50. roce života

Invazivně se dostává do jazyka a blízkých částí hltanu. Zároveň také dochází k metastazování až po určitě době a v pozdějších fázích rozvoje nádoru. Tento nádor se poměrně dost zvětšuje, a tak je jeho odstranění a léčba těžší.

Infraglotická rakovina je z hlediska léčby nejproblematičtější, a to proto, že v tomto případě dochází k metastazování poměrně rychle a zároveň nádor roste i směrem do průdušnice a také směrem nahoru k hlasivkovému vazivu.

Pojmenování umístění je tedy podle toho, zda se nádor nachází:

 • na hlasivkách, tedy glotická forma
 • nad hlasivkami, tedy supraglotická forma
 • subglotická či infraglotická je forma podhlasivková

Tabulka znázorňuje přibližné zastoupení nádorových forem

Název Procento výskytu
Glotický nádor 65
Supraglotický nádor 30
Infraglotický nádor 5

Příčiny

Rakovina hrtanu je velmi častým onemocněním u kuřáků. A to nejčastěji u mužů. Důsledkem zvyšování počtu žen kuřaček stoupá výskyt i v případě ženského pohlaví. Rakovina hrtanu a věk mají také souvislost. U dětí je velmi vzácný. Jeho výskyt začíná nejčastěji po 40. roce s vyvrcholením kolem 50.–60. roku života.

U nekuřáků je karcinom hrdla velmi vzácný.

Plíce zničené kouřením a rakovinou - symbolické znázornění
Kouření škodí plicím i hrtanu, je karcinogenem. Zdroj fotografie: Getty images

Může vzniknout i na základě fyzikálních, chemických i biologických faktorů. Například supraglotická forma rakoviny má poměrně častou souvislost i s alkoholismem. Méně často vzniká na základě vystavení různému záření. Vznik tohoto druhu rakoviny podmiňuje i virová infekce. Rizikovým faktorem jsou i různá tučná jídla nebo konzervanty.

Mezi rizikové faktory vzniku rakoviny hrtanu patří:

 • kouření
 • alkohol
 • nejhorší je kombinace alkoholismu a kouření
 • kontaminace těžkými kovy, jako je například nikl, uran a azbest
 • virus HPV

U lidí mladších 50 let je nejčastější příčinou rakoviny hrdla právě sexuální styk. A to hlavně pro časté střídání sexuálních partnerů a praktikování orálního sexu. Příčinou je přenos HPV, tedy lidského papilomaviru. Hlavně kmenů HPV 16 a 18. Typy HPV 6 a 11 jsou příčinou benigních tumorů.

Příznaky

Nádor v hrtanu se projevuje podle toho, v jaké fázi se nachází, a také podle toho, jakého je typu. Nejčastěji se začíná projevovat změnou hlasu, neustupující chrapotem a pocitem, jako by měl člověk v krku cizí těleso. Později, když se nádor zvětšuje, už nastupují i ​​problémy s polykáním, někdy i bolesti. Přidává se i dušnost, jako kdyby člověk dýchal přes nějakou překážku.

Nádorová onemocnění rakovinového typu se projevují i ​​hubnutím a zvýšenou tělesnou teplotou bez zjevné příčiny. Vzhledem k tomu, že jde o rakovinu hrtanu, který slouží k dýchání a také k příjmu potravy, je typický někdy i pocit dušení, vykašlávání krve nebo krvácení z ústní dutiny.

Někdy se vyskytuje i nadměrné pocení. Bolest může vystřelovat, například do ucha. Nebezpečí vyplývá i z toho, že nádorové onemocnění je dlouho němé, tedy že se neprojevuje. Teprve v pozdějším stádiu může zapříčinit překážku, a tím i pocit cizího tělesa v hrdle či dušení.

Řetěz na krku, žena, drží jej rukama, symbolické potíže s hrdlem
Způsobuje chrapot, pocit cizího tělesa, problém s polykáním, i překážku v dýchacích cestách. Zdroj fotografie: Getty images

Klinicky němou formou probíhá hlavně podhlasivkový typ neboli subglotický tumor. Delší dobu probíhá asymptomaticky i supraglotická forma nádoru.

Mezi hlavní projevy rakoviny hrtanu patří:

 • chrapot, je časným projevem při postižení hlasivek
 • pocit cizího tělesa v hrdle
 • bolest v krku
 • dýchavičnost neboli dušnost
 • zhoršené polykání, tedy dysfagie
 • kašel
 • vykašlávání krve
 • hubnutí

Nutnost ORL vyšetření je při chrapotu, který trvá déle než 21 dní.
Důvodem je, že chrapot je nejčastějším časným projevem hlasivkového nádoru.

Tabulka znázorňuje přibližné procento výskytu projevů rakoviny hrtanu

Příznak Procento výskytu
Chrapot 90
Pocit cizího tělesa v hrdle 10
Bolest v krku 10
Dušnost 10
Potíže s polykáním 10
Kašel 5
Vykašlávání krve 1
Hubnutí 10

Důležité je, aby tyto symptomy nezůstaly přehlédnuté, a to zejména tehdy, pokud se vyskytují intenzivně nebo delší dobu.

Diagnostika

Důležité je zachytit nádor co nejdříve, a proto by se měl člověk trpící zmíněnými příznaky objednat na ORL. Při ORL vyšetření lze zjistit pomocí laryngoskopického vyšetření přítomnost nádorových změn v hrtanu. Přítomnost onemocnění se vyšetřuje i prohmatáním krčních uzlin, tedy palpace krku.

Za pomoci biopsie je možné určit typ nádoru. Také se používají zobrazovací vyšetření jako RTG, CT a magnetická rezonance. Ultrazvukem se zkoumá stav lymfatických uzlin. Některé ambulance mají k dispozici i autofluorescenci, která zjistí přítomnost rakoviny v tkáních. PET/CT je kombinace CT a pozitronové emisní tomografie. Využívá se radiační záření radiofarmaka. Více informací o vyšetření.

Průběh

Podle typu rakovinového nádoru se liší i průběh. Nejpomaleji se rozšiřuje glotická forma rakoviny hrtanu, která metastazuje až v pozdějších stádiích. Prognosticky je tato forma nejlepší. Nejčastěji tento typ vzniká na jedné hlasivce. Následně se šíří i na druhou. Nejčastějším a také včasným příznakem je chrapot, který přetrvává.

Supraglotická rakovina se šíří z hrtanové příklopky, tedy epiglottis. Na rozdíl od glotické formy, která začíná na jedné hlasivce a postupně přechází dále. I tato forma však metastazuje později.

Starší šedivý muž má bolest v oblasti krku, problém s hrtanem
Obtíže se mohou objevit až v pozdějším stádiu. Zdroj fotografie: Getty images

Nejagresivnější formou, která má tím pádem i nejtěžší léčbu, je infraglotická rakovina. Metastazuje velmi rychle, a to směrem nahoru i dolů. Nevýhodou u tohoto typu je to, že delší dobu probíhá asymptomaticky. Nicméně, subglotická forma je nejvzácnější.

Podle velikosti a rozsahu nádorového bujení se přidružují i jiné příznaky. Jsou to například problémy při polykání, přetrvávající bolest v krku a také zhoršení bolesti při polykání. Překážka může vytvářet pocit cizího tělesa v krku.

Samozřejmě, pokud se zúží prostor pro vdechování vzduchu, nastupuje dušnost. Méně často se vyskytuje krvácení z dýchacích cest či vykašlávání krve. Tento příznak je nicméně závažný a může končit smrtí.

Metastazování při rakovině hrtanu probíhá nejčastěji do regionálních lymfatických uzlin. Při subglotické formě je to i do uzlin, které se nacházejí v okolí průdušnice. Metastazování do vzdálenějších částí probíhá hlavně do plic.

Jak se léčí: Rakovina hrtanu

Léčba rakoviny hrtanu: Operace, ozařování, chemoterapie a jiné

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací