Jaké jsou príznaky dehydratace? Znáte príciny, víte, jak telo opet zavodnit?

Jaké jsou príznaky dehydratace? Znáte príciny, víte, jak telo opet zavodnit?
Zdroj fotografie: Getty images

Odvodnení organismu ci dehydratace znamená, že je v tele nedostatek vody. Snížené množství vody v organismu je dusledkem sníženého príjmu tekutin, ale také jako následek jejich zvýšené ztráty. Zpusobuje rozlicné zdravotní potíže. A u detí a starších lidí muže vážne ohrozit jejich zdraví ci dokonce život.

Jaké jsou príciny a nejcastejší príznaky dehydratace?
Víte, že se specificky projevuje na každém telesném systému?
Muže být dehydratace akutní ci chronická?
Nebo... Jak se vhodne rehydratovat a telo opet zavodnit?
Ctete s námi a dozvíte se spoustu zajímavých informací.

Voda tvorí 70 % povrchu Zeme, pricemž z celkového množství pripadá 98 % slané vode a pouze 2 % vode, která je sladká. A z tech 2 % se nejvyšší podíl nachází v ledovcích.

Lidské telo je z vetší cásti tvoreno vodou. Presneji, 75 % tela tvorí voda a zbytek, tedy 25 %, pripadá tuhým složkám. Nejvyšší podíl má voda v tele novorozencu.

U novorozence tvorí 75–80 %. Behem života zastoupení vody v organismu kolísá a klesá. V dospelosti a u starších lidí je zastoupení vody sníženo na približne 55–60 %.

Kolik tekutin bychom meli vypít za den?

Stejne jako se celkový objem vody v tele behem života mení, zmene podléhá i její potreba.

Prumerná denní dávka vody je uvedena v tabulce. Pricemž tato denní hodnota pripadá stavu, kdy není zvýšená potreba nebo ztráta tekutin. Za normálních, lze ríci klidových, podmínek.

Denní potreba vody rozdelená podle veku v tabulce

Veková skupina Denní dávka v mililitrech na jeden kilogram telesné hmotnosti za den
3denní díte 80–100 ml
10denní díte 125–150 ml
kojenci 120–180 ml
díte od 1 roku do 6 let 100–125 ml
díte do 12 let 70–100 ml
díte v puberte a behem dospívání 40–60 ml
dospelý clovek 20–45 ml

Z tabulky vyplývá, že pokud dospelý muž váží 80 kg, za jeden by mel být jeho denní príjem tekutin minimálne 1600 ml, tedy 1,6 litru, až 3600 ml, tedy 3,6 litru. Samozrejme, pri zachovaných normálních podmínkách.

To znamená, že pokud stoupá potreba ci výdej tekutin, zvyšuje se i celkový príjem. Zvýšenou telesnou námahou, dokonce dlouhodobým mluvením, ale i pri vysokých teplotách okolního prostredí se ztráta tekutin zvyšuje.

Jaké jsou príciny ztráty tekutin z organismu?

Dehydratace nastává následkem sníženého prívodu tekutin do tela. A to pri nedostatku vody, pri sníženém príjmu, ale i pri stavech, kdy clovek není schopen prijímat tekutiny. Takové stavy jsou napríklad bezvedomí, pri zanedbané péci nebo jako dusledek poruchy polykání.

Muž, sportovec, je žíznivý, pije vodu, po fyzické aktivite je dehydratován
Prícinou muže být i zvýšená fyzická aktivita neboli sport Zdroj foto: Thinkstock photos

Jiným zpusob vzniku dehydratace je zvýšená ztráta vody z organismu. Zpusoby ztráty jsou variabilní. A zahrnují fyziologické pochody a stejne tak i onemocnení.

Ztráta tekutin z organismu nastává:

 • kuží, napríklad pri nadmerném pocení, i jako dusledek horecky, pri zvýšené fyzické námaze
 • plícemi, pri zrychleném dýchání, také pri fyzické námaze
 • ledvinami, napríklad pri onemocnení diabetes insipidus
 • trávicím traktem, a to pri zvracení ci prujmu
 • pri nedostatku ADH, což je antidiuretický hormon, který reguluje vylucování tekutin ledvinami

I za normálních okolností clovek denne vyloucí približne 1,5–2,5 litru tekutin.

Ztráta tekutin za bežných okolností:

 • dýcháním se ztrácí asi 500–800 ml
 • pocením 500 ml
 • mocí odejde z tela približne 500–800 ml

Samozrejme, situace se mení, napríklad pokud stoupají nároky. Pri sportovní aktivite pak muže ztráta pocením predstavovat i více než litr tekutin a rovnež i pri pocení v horkém pocasí.

I dýcháním se muže pri zvýšené fyzické aktivite vyloucit i trikrát více tekutin. V chladném a suchém pocasí se rychleji suší kuže a také se vydýchá více vodní páry. Pri požívání alkoholu stoupá objem moci.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v léte – slunce, teplo, úrazy a onemocnení

Na sníženém príjmu tekutin a na zvýšené ztráte tekutin z tela se podílí nekolik rizikových faktoru, a to jsou napríklad:

 • detský vek a vyšší vek nad 65 let
 • zvýšená telesná aktivita, sport, a tedy zvýšené pocení
 • vysoká teplota okolního prostredí
 • horecka a zvýšené pocení, ale také zrychlené dýchání pri horecce
 • infekcní onemocnení, pri kterých se muže vyskytnout horecka a zrychlené dýchání
 • zvracení
 • prujem
 • snížený príjem tekutin pro neschopnost sebe péce, snížený pocit žízne
 • úrazy s krvácením, popáleniny
 • cukrovka
 • plicní onemocnení
 • onemocnení ledvin
 • jiná metabolická onemocnení
 • léky, jako jsou diuretika, antidepresiva, projímadla

Dehydratace je v dnešní dobe bežnejší, než bychom si mysleli. Muže za to i náhrada vody jinými zdroji tekutin. Jako jsou slazené nápoje, káva, caj, alkohol a nesprávný pitný režim.

Caj, káva a alkohol jsou príkladem toho, že ne každá tekutá látka spadá do pitného režimu. Naopak, tyto tekutiny nás dodatecne pripraví o mililitry telesných tekutin.

Káva a caj mají totiž mocopudný (diuretický) úcinek. Alkohol snižuje produkci hormonu, který brání vylucování tekutin z tela, tedy ADH, což je antidiuretický hormon.

Jeden šálek kávy a caje je treba nahradit dalšími tremi šálky vody. A stejne je to i v prípade alkoholu. Jedno pivo je treba nahradit také alespon tremi sklenicemi vody.

Chronická dehydratace se ukáže na tele a orgánech. Muže se projevovat onemocneními orgánu, jako jsou srdce, mozek, ledviny, játra, trávicí trakt i kuže.

Jaké jsou príznaky dehydratace?

Dehydratace se projevuje na více telesných systémech a orgánech. Ne, žízen není vcasným projevem dehydratace. Platí pravidlo, že žízen by se nemela dostavit, nemeli bychom ji pocítit. Nebot v tom momente je už pozde, je projevem vyššího stupne odvodnení.

To, jak se dehydratace projevuje, uvádíme podle rozdelení, jak na kterou cást organismu pusobí, jak ji mužeme poznat a zpozorovat. I nekteré chorobné pocity muže v nás vyvolat práve dehydratace.

Psychické projevy nedostatku tekutin

Samozrejme, dehydratace se projeví i na našem chování. U detí a starších lidí je casto videt tyto príznaky, pokud naši pozornost neupoutají telesné projevy.

A mezi tyto príznaky patrí hlavne:

 • únava, zvýšená unavitelnost
 • malátnost
 • apatie
 • neschopnost koncentrace
 • porucha pameti
 • horší rozpoznávání, napríklad jmen, osob
 • zmatenost
 • dezorientace
 • poruchy chování, jako jsou podráždenost až agresivita

Neurologické príznaky dehydratace

I náš mozek ci celkove nervový systém je závislý na vode a na správném hospodarení s tekutinami.

Žena má bolesti hlavy pri vážné dehydrataci
Bolest hlavy je príznakem i pro dehydrataci. Zdroj foto: Thinkstock photos

Nastává-li dehydratace, dostavují se príznaky jako:

 • tres tela, cili odborne i tres
 • trnutí koncových cástí tela, jako jsou prsty rukou a nohou
 • zhoršená výslovnost
 • poruchy zraku
 • bolest hlavy a krcní pátere
 • snížené svalové napetí
 • svalové krece
 • pri težké dehydrataci poruchy vedomí až bezvedomí

Srdecne-cévní príznaky sníženého objemu tekutin v tele

Prímý vliv nedostatku tekutin je na krev, srdce i cévy. Pokud je snížen podíl tekutiny v kolující krvi, ta je hustší, srdce musí vynakládat vyšší práci.

To zpusobuje zvýšenou zátež.

Navíc nedostatek tekutin spouští produkci hormonu, který brání ztráte tekutin z tela (antidiuretucký hormon, ADH). Cévy se stahují, krevní tlak zvyšuje.

Tlakomer, hypertenze
Pri dehydrataci se vyskytuje i hypertenze, nejen nízký krevní tlak Zdroj foto: Thinkstock photos

Mezi príznaky se mohou objevit:

 • studené koncetiny
 • snížený krevní tlak, cili hypotenze
 • u lidí lécených na vysoký krevní tlak i výkyv krevního tlaku, a to nejen do hodnot hypotenze
 • zvýšený sklon ke kolapsum, tedy k omdlévání
 • závrate
 • zvýšená srdecní cinnost, tedy tachykardie
 • s tím souvisí pocit bušení srdce, neboli palpitace

Jak se projevuje dehydratace na trávicím traktu?

Prirozene dehydratace zanechá stopy i na trávicím traktu. Od méne závažných potíží až po vážné komplikace.

Príznaky na zažívacím traktu:

 • nechutenství
 • suché sliznice dutiny ústní, snížené množství slin
 • zácpa
 • tíha na žaludku
 • dyspeptické potíže, jako je:
 • ale i samotný pocit na zvracení nebo zvracení, což opet zhoršuje dehydrataci
 • bolest bricha

Príznaky nedostatku tekutin na mocovém systému

Hospodarení s tekutinami patrí také mocovému, cili vylucovacímu systému. Pretrvává-li nedostatek tekutin v tele, zvyšuje se tvorba antidiuretického hormonu. ADH vyvolá stažení cév v tele, následkem je hypertenze, tedy vysoký krevní tlak.

Mezi jiné príznaky patrí:

 • snížení množství moci
 • a tedy i snížené mocení až jeho zastavení, tedy anurie pri težké dehydrataci
 • tmavé zbarvení moci, moc je tmave žlutá až oranžová
 • mení se zápach moci, tedy moc zapáchá
 • infekce mocového ústrojí

Ostatní príznaky dehydratace

Krome uvedených príznaku se vyskytují i jiné, a to v rámci celého organismu.

Muž má pocit žízne, je dehydratován
Pocit žízne je projevem vyššího stupne dehydratace. Zdroj foto: Thinkstock photos

Príklady ostatních potíží, které se vyskytují pri sníženém objemu tekutin:

 • pocit chladu a zimnice
 • vymizení pocení
 • suchá kuže, snížení její elasticity, tedy turgoru
 • popraskané rty
 • pri težké dehydrataci je videt rozvoj šoku, a to zhoršeným prokrvením, tedy zmodráním nehtových lužek ci rtu, odborne cyanóza
 • snížená tvorba slz
 • propadlé oci
 • zrychlené a melké dýchání
 • snížená výkonnost
 • pocit žízne je pozdejší projev dehydratace
 • zvýšená telesná teplota
 • snížení telesné hmotnosti
 • u kojencu výrazné propadnutí fontanely

Rozdelení príznaku podle závažnosti

Jiné rozdelení príznaku dehydratace zahrnuje delení podle závažnosti. A to na známky mírné dehydratace až symptomy težkého odvodnení.

Tabulka uvádí rozdelení príznaku dehydratace podle závažnosti

Mírná dehydratace Stredne težký stupen dehydratace Nejtežší stupen dehydratace
suchá ústa snížená elasticita kuže suché sliznice ústní dutiny, jazyk, popraskaný jazyk
suché rty pocit žízne studená akra, tedy koncové cásti tela
závrate vpadlé oci hypovolemický šok, tedy šok z nedostatku tekutin v tele, cyanóza
snížená tvorba slin snížená tvorba moci zastavení mocení
snížené slzení zvýšená frekvence srdce riziko poruchy srdecního rytmu
bolest hlavy snížený krevní tlak porucha vedomí
únava riziko kolapsu bezvedomí
podráždenost zvýšená dechová frekvence v nejhorším prípade až smrt
u kojencu mírne propadlá fontanela dezorientace u kojencu výrazne propadlá fontanela

Jak vyrešit – lécit – stav dehydratace?

Pri lehké dehydrataci je lécba jednoduchá. Úcinné je doplnení tekutin. Samozrejme tech správných. Nejlepší je cistá voda nebo balené stolní vody ci minerálky. Vhodné jsou také rehydratacní roztoky.

Ty se mohou aplikovat také v prípade dehydratace u detí, dospelých ci u senioru. To platí hlavne pri velkých ztrátách tekutin z tela, kdy se krome vody z tela vylucují také minerální látky. Tekutiny je treba doplnovat primerene, ne nárazove ve velkých objemech.

Duležitý je klidový režim, vhodná teplota okolního prostredí, poprípade lécba vyvolávajícího onemocnení. Jako je prujem, zvracení nebo horecka.

Své místo si v prípade dehydratace najde vhodná strava. To znamená, že je duležité prijímat lehkou stravu, zvýšit podíl ovoce a zeleniny, cerstvých štáv. Zajistí to náhradu ztracených stopových prvku a také tekutin, protože ovoce a zelenina také obsahují vodu.

Pri projevech težké dehydratace, a to zejména u detí a starších osob, je zapotrebí odborné lékarské vyšetrení. Tekutiny se doplnují také cestou mimo trávicí trakt, parenterálne, tedy do žíly.

Rozpoznání projevu dehydratace je duležité, aby se zamezilo komplikacím, jako jsou napríklad šok z nedostatku a ze ztráty tekutin, selhání ledvin, poruchy srdecního rytmu, krece tela, poruchy vedomí až bezvedomí. V nejhorším prípade smrt.

Duležitá je prevence odvodnení

Prevence je jednoduchá, a to je dostatecný príjem tekutin. Jak již bylo uvedeno, pocit žízne se dostaví až pri težším stupni dehydratace. Tehdy už je pozde.

Proto je treba, abychom pocit žízne necítili.

U detí a u starších osob je vhodné, abychom jim kontrolovali objem prijatých tekutin. Dokonce lze sledovat i objem vyloucené moci, který nám umí alespon orientacne ukázat stav hydratace organismu.

Moc by mela být svetle žlutá a nemela by zapáchat.

Lahvicka s vodou, nalévá vodu do sklenice
Zásadní je dostatecný pitný režim. Zdroj foto: Thinkstock photos

Osvedcená je i metoda, kdy se pitný režim pripomíná vizuálne. Tedy vodou ve sklenici, jejíž obsah by se mel vypít, následne doplnit. A i tím lze kontrolovat množství vypitých tekutin. K tomu muže posloužit i láhev s vodou.

Je treba myslet na zvýšení príjmu vody a jiných tekutin behem letních, horkých mesícu, ale i behem studených a suchých zim. Samozrejme, pred zvýšenou aktivitou, a to rovnež pred pracovní, ale i ve forme sportu.

Podobne i pri onemocneních, u kterých se predpokládá zvýšená ztráta tekutin. Jako jsou infekce, horecky, zvracení a prujmy s adekvátní lécbou. Není-li tuto ztrátu možné kompenzovat príjmem pres ústa, je zapotrebí odborné lékarské vyšetrení.

Co jste si zapamatovali o dehydrataci?

10 testovacích otázek vám odhalí, co jste si zapamatovali z tématu o nedostatku tekutin v tele.

Jiné zdroje informací

Video o dehydrataci

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.