Co je otrava houbami, jak se projevuje? Opatrení a postup první pomoci

Co je otrava houbami, jak se projevuje? Opatrení a postup první pomoci
Zdroj fotografie: Getty images

Otrava houbami se radí mezi nejfrekventovanejší typy otrav vubec. Nejcasteji se s ní setkáváme behem sezóny sklizne, a to od dubna až do listopadu.

Otrava houbami, proc k ní dochází?

Ptáte se:
Co je to otrava houbami?
Jak se projevuje intoxikace?
Jaká jsou opatrení a první pomoc pri otrave houbami?
A co delat pri podezrení na intoxikaci?

Duvodem je nekontrolovatelný sber hub houbari-amatéry. Nedostatecné znalosti laické verejnosti mají za následek nekdy až smrtelné omyly.

Podívejme se spolu blíže na jednotlivé typy otrav.

Rozdíly mezi jedlými a nejedlými houbami jsou obcas nepatrné. A tak muže velmi snadno dojít k poškození zdraví a otrave houbami.

Zdravotní problémy nemusí ovšem nastat pouze po požití jedovaté houby. I ty jedlé pusobí za urcitých okolností na cloveka toxicky.

Kdy bychom meli myslet na možnou otravu houbami?

Otrava houbami a rozdelení typu otrav

K otrave houbami dochází pomerne casto.

Nebezpecí spocívá v nedostatecné informovanosti houbaru-amatéru o toxicite jednotlivých druhu hub. Ty se delí na silne toxické, toxické a škodlivé.

Jejich toxicita spocívá v toxinech obsažených prímo v konkrétní hoube ci v rozpadových produktech. Ty vznikají pri nesprávném skladování nebo príprave jídla.

Clovek si muže uškodit i pri požití jedlé, ale staré, plesnivé houby nebo houby napadené nejakým parazitem. Méne castým fenoménem je jejich znecištení zvírecími exkrementy nebo postrikem.

Každá houba obsahuje jiné druhy toxinu, a proto se i príznaky znacne liší.

Rovnež k projevum otravy nemusí dojít okamžite.

Nekteré intoxikace nastupují také s nekolikahodinovým až denním odstupem. Proto je treba vždy myslet zpetne na to, že jsme jedli houby, i když to bylo pred týdnem.

Ruka cloveka trhající hrib z trávy
Houby delíme na jedlé, toxické a silne toxické. Zdroj foto: Getty images

Existuje velké množství jedovatých hub a priotrávení se s každou z nich má svá specifika. K sumarizování nám slouží kategorizace jednotlivých typu otrav, která je rozdeluje na základe prevládajících príznaku. Zužuje nám okruh podezrelých hub a je jednodušší diferencovat, které konkrétní druhy mohly intoxikaci zpusobit.

Samozrejme jsou také podrobnejší a detailnejší odborné klasifikace. Navzdory ruzným kategorizacím je mnoho otrav, které jsou kombinovány, a proto klinika nemusí presne odpovídat konkrétní kategorii.

1. Hepatotoxický typ otravy

Hepatotoxický typ otravy je jedním z nejnebezpecnejších typu otrav.

A to proto, že toxiny pusobí prímo na játra, zpusobují težké toxické poškození jater a stav muže skoncit hepatálním (jaterním) kómatem s následnou smrtí pacienta.

Nejnebezpecnejší a nejjedovatejší houbou vyskytující se i v našich podmínkách (Evropa, Severní Amerika), casto zamenující se za žampiony a zpusobující poškození jater je muchomurka zelená (Amanita phaloides).

muchomurka zelená v lese v pude s hnedými listy
Muchomurka zelená (Amanita phaloides). Zdroj foto: Getty images

Muchomurka zelená obsahuje smes peptických jedu (amatoxin, falotoxin), které se vzhledem k dlouhé latentní fázi zcela vstrebávají do tela.

Doba latence je až 8 až 12 hodin.

Latence = doba zpoždení nástupu obtíží a príznaku otravy.

Jedna plodnice váží 30 až 60 g, pricemž k usmrcení dospelého cloveka cca o váze 60 kg stací 50 g této houby.

Nejohroženejší jsou deti, protože jim stací menší dávka. U tehotných hrozí poškození plodu a u kojících maminek se vylucují toxiny do materského mléka, což muže zpusobit smrt detátka.

Projevy hepatotoxické otravy houbami

V úvodu pacient pocituje celkovou slabost, malátnost, zimnici, bušení srdce a tíhu. Pridružují se silné bolesti hlavy, závrate a hucení v uších.

Bolesti se zacnou objevovat také v oblasti žaludku a precházejí na celé bricho.

Krome jiných symptomu se vyskytují i príznaky gastroenteritického typu otravy s nevolností, nauzeou, zvracením a prujmy.

Pacient budí dojem horror mortis (oblicej pred smrtí).
Je zesláblý, nevládný, výrazne bledý, hypotermický,
studene a lepkave se potí,
tvár je vpadlá, rysy zostrené, nos špicatý.

Stav bez zlepšení pretrvává asi cca 3 dny, pokud to nemocný prežije.

Následne dochází k bolestem v oblasti jater (pod pravým žeberním obloukem), barva kuže se mení z bledé na ikterickou (žlutou) z duvodu poškození jater a nelécený pacient umírá na jejich selhání.

2. Neurotoxický typ otravy

Neurotoxický typ otravy je druhým nejzávažnejším typem otravy hned po hepatotoxickém.

Zpusobují jej indolové neurotoxiny obsažené v nekterých druzích hub. Hlavním predstavitelem je muchomurka cervená (Amanita muscaria). Z muchomurek je to dále muchomurka citrónove žlutá (Amanita citrina), muchomurka porfyrová (Amanita porphyria) a muchomurka tygrovaná (Amanita pantherina).

ctyri muchomurky cervené ruzných velikostí na mechové vyvýšenine
Muchomurka cervená (Amanita muscaria). Zdroj foto: Getty images

Vyvolává ji i strmelka ztuchlá (Clitocybe galinacea), vláknice zelenající (Inocybe aeruginascens), pýchavka lysá (Lycoperdon candidum), sametovka (Conocybe), šupinovka (Gymnopilus, Gymnopilus), límcovky (Stropharia).

Vetšina hub obsahujících neurotoxiny (ne však všechny) se vyskytují v dobre hnojených pudách (exkrementy, rozkládající se zbytky rostlin).

Toxiny, které obsahují, se považují za analogy (náhrady) serotoninu (hormon štestí) a mají podobné úcinky jako LSD. Používají se také ve výzkumu a v psychiatrii k výrobe léciv.

Castokrát jsou zneužívány takzvanými houbickári (mykotoxikomani), kterí vliv neurotoxinu zneužívají k navození ruzných stavu (v minulosti šamani).

Intoxikace nekterými houbami s indolovými neurotoxiny však nejednou koncí smrtí práve u zneuživatelu, jelikož pomer toxinu pusobících na centrální nervovou soustavu je v jednotlivých houbách ruzný.

Projevy neurotoxického typu otravy houbami

Otrava se projevuje poruchami vnímání, a to prevážne ve zrakové a sluchové rovine. Nejprve vidí neobvykle dobre do dálky, barvy jsou intenzivnejší a zlepšuje se také sluchová ostrost.

Pozdeji dochází k poruchám odhadu vzdálenosti, ke zmenám vnímání predmetu, osob a tvaru.

Pri zavrení ocí se objevují pseudohalucinace – vidí jiskry, blesky, svetla, barvy nebo i ruzné predmety. Pseudohalucinace pretrvávající i po otevrení ocí jsou známkou težké intoxikace.

Mezi celkové príznaky patrí tocení hlavy, poruchy stability a koordinace pohybu, bušení srdce, nevolnost, slabost, nauzea, zvracení, sucho v krku. Zvracení se témer nevyskytuje.

3. Gastroenteritický typ otravy

Gastroenteritický typ otravy je zároven nejcastejším typem, nebot jej zpusobuje nejvetší množství hub.

Patrí sem napríklad nekteré druhy žampionu (Agaricus), holubinek (Russula), círuvka mýdlová (Tricholoma saponaceum) a ryzec kravský (Lactarius torminosus).

Již z názvu vyplývá, že tento typ intoxikace postihuje trávicí trakt a projevuje se jeho poruchami.

ciruvka mýdlová v lese v suchém jehlicí
Ciruvka mýdlová (Tricholoma saponaceum). Zdroj foto: Getty images

Zákernost spocívá v tom, že i ostatní typy otrav se krome svých základních klinických projevu mohou manifestovat také príznaky poškození trávicího ústrojí.

Smerodatné je posoudit, zda má pacient pouze izolované zažívací potíže, nebo jsou prítomny i jiné symptomy, typické pro ostatní typy otrav.

V podstate se nejedná o intoxikaci jako takovou, ale spíše by se dalo ríci, že je to podráždení trávení.

Pacienta neohrožuje prímo na živote a stav se zlepšuje spontánne.

Projevy gastrointestinálního typu otravy houbami

Základním klinickým projevem je toxická gastroenteritida (zánetlivá reakce žaludku a strev). Castokrát je zamenována a nesprávne diagnostikována jako gastroenteritida bakteriální nebo virové etiologie (príciny), která se projevuje stejne.

Tímto nesprávne urceným vyvolavatelem se stává zároven i nesprávne lécenou. Proto informace o požití hub v predchorobí má významný charakter ve správnosti diagnostiky a terapie.

Mezi nejcastejší projevy patrí:

 • nevolnost
 • nauzea – pocit na zvracení
 • úporné zvracení
 • kroutivé pohyby strev
 • krecovité bolesti bricha
 • prujmy

Nebezpecná je u starších lidí rychlým vznikem dehydratace, která je ohrožuje.

Podobné symptomy, jako mají gastroenteritické typy otravy houbami, pozorujeme i u nekterých otrav jídlem nebo i vodou. Klinický prubeh je velmi podobný salmonelóze, brišnímu tyfu, E. Coli - tedy prujmovým onemocnením typickým pri faraonove pomste.

4. Vazotoxický (koprinový) typ otravy

Vazotoxický typ otravy je charakteristický tím, že vzniká pouze pri kombinaci požití za normálních okolností jedlé houby s alkoholem.

Nekombinujte houby s alkoholem!

Vyvolává reakci, která je totožná s reakcí pri intoxikaci alkoholem a soucasného užívání antabusu (lék k lécbe alkoholové závislosti).

Zpusobuje ji hnojník inkoustový (lat. Coprinus inkoustaria), ale i jiné druhy hnojníku, jako napríklad hnojník stríbritý (Coprinus alopecia), hnojník trpytivý (Coprinus micaceus), hnojník strakatý (Coprinus picaceus) nebo hrib zavalitý.

hnojník inkoustový v lese vedle skály poseté mechem
Hnojník inkoustový (Coprinus inkoustaria). Zdroj foto: Getty images

Obsahují látku zvanou koprin, jejíž název je odvozen od samotného pojmenování hnojníku, protože práve v nem byla poprvé zjištena. Koprin je inhibitorem (zpomalovacem) enzymu acetaldehydrogenázy, pricemž zpomalením prípadne zastavením tohoto enzymu se v játrech tvorí nadbytek acetyldehydu.

Ten by se mel za normálních okolností dále metabolizovat na kyselinu octovou, což se pri koprinové otrave nedeje. Hladina acetaldehydu se zvyšuje také v krevním obehu a dochází ke klinickým projevum otravy.

Projevy vazotoxické otravy houbami

Pri vazotoxické otrave hovoríme o vcasné intoxikaci.

Doba latence až do objevení se prvních príznaku se pohybuje od nekolika minut až po cca 3–4 hodiny.

Acetaldehyd zpusobuje nadmerné prokrvení kuže, které se navenek projevuje zarudnutím prevážne obliceje a krku.

Prudce klesá krevní tlak, což má za následek možný kolaps.

Akce srdce se zrychluje, nekdy se stává nepravidelnou a je prícinou ruzných poruch srdecního rytmu.

Pacient pocituje bušení srdce, má pocit nedostatku vzduchu, tres.

Stav je doprovázen vegetativními symptomy, jako jsou nadmerné pocení, nevolnost, nauzea, zvracení, tocení hlavy.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v léte - slunce, teplo, úrazy a onemocnení

Co delat pri podezrení na otravu houbami? + Jak postupovat pri první pomoci

Nejduležitejší je myslet na to, že obtíže, které vznikly, u jedince mohou být zpusobeny konzumací jedovatých hub.

Duležitou roli hraje i cas od požití toxinu do objevení se prvních príznaku.

V nekterých prípadech s krátkou latentní fází je nejduležitejší vyvolání zvracení. To má význam jen pokud nedošlo ke strávení hub – do 30 minut od jejich konzumace.

Nestrávené zbytky hub i s toxiny tak umíme dostat ven z tela a zamezíme tím dalšímu pusobení noxy.

Nikdy nevyvoláváme zvracení u cloveka s poruchou vedomí!

Po vyvrácení zbytku žaludecního obsahu se doporucuje užít cerné uhlí, které pohltí zbytky toxinu z trávicího traktu.

Následne je treba zvýšit príjem tekutin, které pomáhají urychlit vyplavování vstrebaných toxinu do organismu a pri gastroenteritickém typu otravy zároven rehydratují.

Bezprostredne poté je nutné vyhledat lékarskou pomoc.

 • kontaktovat toxikologické informacní stredisko – 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 
 • vyvolat zvracení – nejpozdeji do 30 minut od požití
 • užít cerné uhlí – pohlcuje toxiny
 • rehydratovat organismus – tekutiny zároven urychlují vyplavování toxinu
 • co nejdríve vyhledat lékarskou pomoc
 • kontaktovat linku 155, kde vám dají instrukce, prípadne vás propojí na toxikologii
  • vyžaduje-li to zdravotní stav cloveka, vyšlou pomoc
   • to zhodnotí operátor tísnové linky

Jak zamezit tomu, aby k otrave došlo?

Pokud nejste zkušený houbar, je lepší porídit si tyto potraviny radeji z obchodu.

Predejde se tak možné otrave.

Pokud i presto patrí hledání hub mezi vaše záliby, je nejrozumnejší vydat se do lesa se zkušeným clovekem, který zná i menší rozdíly mezi jedlými a jedovatými druhy.

Nasbírané houby je treba ocistit a roztrídit.

Je treba prekontrolovat bud podle knihy nebo internetu každou neznámou houbu, a také tu, kterou jste si ne zcela jisti. Nezabere to mnoho casu a ochráníte se pred nebezpecím.

Ve správné literature naleznete také správné zpusoby skladování a prípravy jídel.

Otestujte se

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.