Jaké jsou stupně popálenin a jak je bezpečně ošetřit?

Jaké jsou stupně popálenin a jak je bezpečně ošetřit?
Zdroj fotografie: Getty images

Téměř každý zná popáleniny. Popálenina je tepelné poškození kůže, jejích hlubších tkání nebo sliznic. Vznikají nadměrným působením tepelné energie na tkáně lidského těla, a to v různých formách, jako je záření, dotyk, popálení, horké kapaliny, výbuch.

Popáleniny představují velké riziko zranění pro všechny věkové kategorie.

Zvláště ohrožené jsou děti do 5 let, které jsou neposedné, zvědavé a jednou či dvakrát se jim stane nehoda. Proto je vždy nutné myslet dopředu a předcházet tomuto riziku. Může na kůži zanechat trvalé následky v podobě nevzhledných jizev.

Co je popálenina?

Popálenina má latinský název combustiones. Patří mezi poranění způsobená fyzikálním nebo chemickým působením.

Mezi fyzikální vlivy patří nadměrné působení tepelné energie způsobující popáleniny, ale také nadměrné působení chladové energie způsobující omrzliny.

Mezi fyzikální vlivy patří: popáleniny elektrickým proudem, záření (ultrafialové, infračervené), ionizující, rentgenové a radioaktivní záření.

Chemické vlivy při působení na kůži nebo sliznice mohou rovněž způsobit změny podobné nadměrnému teplu, které se nazývají poleptání.

Rozdělení fyzikálních a chemických popálenin (tabulka)

Fyzikální účinky Chemické vlivy – Poleptání
 • Tepelná poranění – popáleniny a omrzliny
 • Kyseliny
 • Elektrický proud (střídavý, stejnosměrný) – vysoké napětí 1000 V a více
 • Zásady
 • Záření – ultrafialové, infračervené, rentgenové, radioaktivní
 • Žíravé látky

Kůže a druhy popálenin

Kůže je největším orgánem lidského těla.

Kůže dospělého člověka má plochu 1,6 až 2 m² a váží přibližně 13 až 15 % tělesné hmotnosti.

Při popálení je výrazná bolest dobrým příznakem, protože se vyskytuje pouze u povrchových popálenin. U hlubokých popálenin jsou poškozena nervová zakončení a popálenina téměř nebolí.

Popáleniny jsou jedním z nejčastějších úrazů. Naštěstí jsou v naprosté většině lehké. Asi polovina lidí při tomto druhu popálenin ani nevyhledá lékařskou pomoc.

K popáleninám dochází ve všech věkových kategoriích

Typy popálenin

 • Opaření – způsobené opařením horkou kapalinou
 • Kontaktní – dotykem horkého předmětu
 • Chemická – popálení kyselinou
 • UV záření
 • Inhalační – vdechnutím horkých plynů, což je často spojeno s popálením v oblasti obličeje
 • Popálení přímým ohněm
 • Výbuch
 • Zásah elektrickým proudem
 • Omrzliny
 • Radiace

Stupně popálenin

S rostoucím rozsahem popáleniny, která zasahuje větší část povrchu těla a její hloubka se zvyšuje, roste i závažnost popáleniny.

Čím hlubší je popálenina, tím horší je prognóza.

Tabulka pro třídění popálenin podle stupně

Hloubka poškození Stupeň popálení Příznaky Histologie Prognóza
Povrchová popálenina I. stupeň
 • zarudnutí
 • pálení
 • bolest různé intenzity
 • bolest trvající několik hodin
 • kůže je postižená, zničená
 • hojí se do 5–7 dnů
II.a stupeň
 • bolest je intenzivní, až nesnesitelná, trvající několik hodin
 • zarudnutí
 • spodní strana rány je růžová
 • lokální puchýře
 • částečné poškození bazální membrány
 • hojí se 10–15 dní, doporučuje se používat dočasné kožní kryty
Hluboká popálenina II.b stupeň
 • je méně bolestivá
 • zarudnutí
 • puchýře
 • pokožka je částečně poškozena
 • úplné zničení bazální membrány
 • hojení trvá 3–4 týdny, často vyžaduje chirurgický zákrok
III. stupeň
 • černé, hnědé nebo bílé zbarvení
 • bez tvorby puchýřů
 • popálená oblast je bez citlivosti
 • bez bolesti
 • kůže a podkoží jsou zcela poškozeny
 • je možné i poškození podkožní tkáně
 • hojení vyžaduje chirurgický zákrok, samo se nezahojí
 • jsou nutné kožní štěpy
IV. stupeň
 • podobné popáleninám III. stupně
 • charakterizované jako zuhelnatění
 • je zasažena celá hloubka kůže, včetně hlubších tkání (odumření svalů, šlach, nervů, cév, kostí)
 • tkáň je zuhelnatělá až do bodu mumifikace
 • chirurgické řešení

Časový průběh těžkých popálenin

Těžké popáleniny a jejich léčba mají časový průběh:

Fáze 1: Neodkladná

Je nutná neodkladná péče, která trvá 3 až 4 dny.

Během tohoto období je popálený hospitalizován na popáleninovém anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde je mu poskytována neodkladná péče.

Doplňují se ztracené tekutiny. V těžkých případech je napojen na umělou plicní ventilaci. Podává se výživa, léky proti bolesti, léky na rozšíření cév pro zlepšení průtoku krve do vlásečnic pro co nejlepší prokrvení těla, nezbytné léky vyžadované stavem, antibiotika, prevence trombózy a vzniku stresového žaludečního vředu.

Pravidelně se provádějí převazy a ošetřují se popálená místa.

Fáze 2: Akutní

Trvá 2 až 3 týdny. Z chirurgického hlediska se rány ošetřují tak, aby se podpořila tvorba nové kožní tkáně, s překrýváním ploch.

Fáze 3: Fáze zotavení a rehabilitace

Během této fáze se provádí rekonstrukční plastická operace a je nutná rehabilitace i psychologická podpora.

Jak vzniká popálenina a její vývoj

K poškození tkáně vlivem tepelné energie přispívá:

Přímé poškození nadměrným teplem

Bezprostředně po úrazu nadměrným teplem lze pozorovat následky na tkáních lidského těla v podobě poškození kůže a jejich hlubších tkání.

Nadměrné teplo způsobuje únik bílkovin z buněk, což vede k jejich odumírání.

Hloubka poškození tkání závisí na teplotě, čase a tepelné vodivosti v místě zasažených tkání.

Hloubka, do které nadměrná teplota pronikne, závisí na tloušťce kůže a její hydrataci.

Popálenina třetího stupně v celé tloušťce poškozuje všechny vrstvy kůže. Popáleniny IV. stupně poškozují také svaly, šlachy nebo kosti.
Popálenina třetího stupně v celé tloušťce poškozuje všechny vrstvy kůže. Popáleniny IV. stupně poškozují také svaly, šlachy nebo kosti. Zdroj: Getty Images

Čím tenčí je kůže v místě popálení, tím hlouběji proniká do hlubších vrstev. Způsobuje poškození, dokonce i smrt. Pokud je kůže špatně hydratovaná, což je častý případ starších lidí, nadměrné teplo rychleji proniká do hlubších tkáňových struktur.

Poškození tkáně

K časnému poškození dochází první až třetí den po poranění.

Proces hojení popálenin je vyvolán zánětlivou reakcí v místě poranění. To může narušit okolní tkáně, které nebyly popáleninou poškozeny.

V tomto období je třeba dbát na to, aby se snížilo riziko poškození zdravých tkání touto zánětlivou reakcí. Je nutné zastavit postupující zánět a otevřené rány překrýt kožními náhradami.

Opožděné poškození po třetím dni

Poškození tkání zahrnuje pokračující zánětlivou reakci probíhající ve tkáních. Je vyvolána odumíráním tkáně, průnikem bakterií do rány, poškozením, podrážděním kůže.

Může dojít ke zpomalenému hojení a zvýšené sekreci kolagenu, což vede k nadměrné tvorbě jizev.

Tomu lze zabránit včasným odstraněním odumřelé tkáně a vyčištěním rány se snahou o co nejrychlejší dočasné překrytí rány.

Ischemické poškození tkání v místě popálení při narušení cévního zásobení

K poškození tkání může přispět i zhoršený průtok krve v důsledku oběhové nestability. Ta se často vyskytuje při popáleninovém šoku a vede k nedostatečnému prokrvení orgánů a systémů v těle.

Přečtěte si:
Šokový stav: co je to lékařský termín šok, jaké jsou jeho příčiny, typy a fáze?

Dalším důvodem nedostatečného zásobování krví je otok v místě popáleniny, který brání mikrocirkulaci krve.

Může také dojít k drobným ucpáním cév v okolí povrchové popáleniny. To způsobí nedostatečné prokrvení hlubších vrstev a odumření tkáně.

První pomoc při popáleninách

První pomocí se rozumí snaha o poskytnutí záchrany a zmírnění následků poranění, a to buď svépomocí, nebo osobami v blízkosti postiženého.

Přečtěte si:
Jaká je první pomoc při popáleninách u dětí? (+co pomáhá )

Jak co nejefektivněji postupovat a poskytnout první pomoc:

Uvědomte si, jak popálenina vznikla: působením nadměrného tepla přechází tepelná energie do tkání a poškozuje je.

Pokud se tkáň zahřeje nad kritickou teplotu 45 °C, dochází k poškození buněk.

Pokud teplota nepřekročí 56 °C, je poškození buněk vratné. Při rychlém zásahu pomoci a ochlazení místa popálení jsou buňky schopny udržet svou životaschopnost, což zvyšuje šanci na obnovu tkáně.

Pokud teplota v tkáních překročí 56 °C, dochází k nevratnému poškození buněk a jejich smrti.

Základem první pomoci je co nejrychlejší ochlazení místa popálení. To je nejrychlejší způsob, jak odvést teplo z tkání.

Zásady první pomoci

Nejúčinnějším a nejdostupnějším způsobem chlazení popálenin je použití studené vody a ochlazení místa popálení.

Popáleninu umístěte, pokud je to možné, pod tekoucí studenou vodu z kohoutku. Nechte ji působit alespoň 15 minut.

Pokud není v blízkosti voda z vodovodu, použijte k ochlazení popáleniny jiné dostupné možnosti vody, tj. vodu ze studny, vodu z potoka, dešťovou vodu.

V tomto případě sice hrozí riziko infekce rány, ale jsou k dispozici léky na odstranění případného zánětu. Na rozdíl od hlubokého poškození tkání a buněk způsobeného teplem je zánět zvratný stav.

Ihned začněte popáleniny chladit studenou vodou.
Popáleniny co nejdříve ochlaďte studenou vodou, nikoli ledem. Zdroj: Getty Images

K chlazení lze použít také chladicí polštářky naplněné gelem, chladicí prostěradla.

Ošetření první pomoci při popáleninách je podobné jako u jiných poranění. Popáleniny mají i své odlišnosti, kterými jsou:

Vynesení, vyvedení postiženého z ohrožujícího prostředí, péče o vlastní bezpečnost a neohrožení vlastního života.

 • Uhašení oděvu a chlazení místa popálení. Svalení postiženého na zem a uhašení požáru přikrytím málo hořlavou dekou nebo povalením na zem, použití vody k uhašení požáru. Vždy zabraňte hořící osobě v útěku. Útěkem dodáte ohni vzduch a rozdmýcháte jej.
 • Z hořícího prostředí unikněte po zemi a chraňte si dýchací cesty před kouřem. Kouř z hoření poškozuje při vdechování dýchací cesty. Při úniku z místnosti se nejlépe zabalte do málo hořlavých materiálů, rozhodně ne do syntetických!!! Můžete namočit ručníky do vody a přikrýt se jimi. Mokré kapesníky poskytují výbornou ochranu před žárem. Efektivní je namočení roušky, kterou si přikryjete obličej, abyste mohli dýchat, zachytí pevné částice kouře.
 • Většina toxických látek je lehčí než vzduch a stoupá vzhůru. Proto je důležité přikrčit se dolů, kde je vzduch chladnější a lépe dýchatelný.
 • Zhodnoťte stav postiženého a jeho životní funkce. Zjistěte, zda je při vědomí a zda dýchá. Začněte co nejrychleji chladit popálená místa. Pokud nedýchá, je třeba okamžitě zahájit resuscitaci a přivolat záchrannou službu.

Přečtěte si také:
Otrava oxidem uhličitým a oxidem uhelnatým: Jak se projevuje a jaká jsou rizika?

Popáleniny a jejich ošetření

 • Popáleninu ihned ochlazujte studenou vodou (nikoli ledovou vodou nebo ledem) po dobu nejméně 10 až 15 minut. Led by mohl způsobit další poškození tkáně.
 • Opatrně odstraňte oděv v blízkosti popáleniny, pokud není přilepený ke kůži. Co nejdříve odstraňte prsteny, náramky, dokud končetina nezačne otékat.

Pokud je oděv přilepený na popálené kůži, neodstraňujte jej, mohli byste ji dále poškodit.

 • Chraňte popálené místo před znečištěním. Přikryjte ho čistou látkou (ručníkem, prostěradlem) nebo obvazem. Nikdy však místo nepřekrývejte materiálem, který má jemné chloupky, jako je vata, chlupatá deka.
 • Zakryjte ránu a proveďte opatření proti podchlazení, přikrytím udržujte postiženého v teple.
 • Na popáleninu neaplikujte žádné masti, oleje, krémy ani jiné přípravky, např. vaječný bílek.
 • Zajistěte protišoková opatření:
  1. Ticho
  2. Teplo
  3. Tišení bolesti
  4. Transport
  5. Tekutiny

Úraz elektrickým proudem

Nedotýkejte se oběti, dokud není vypnut proud. Jinak byste mohli být zasaženi i vy.

V případě poleptání

Pokud pomáháte někomu, kdo se polil žíravinou, buďte opatrní. Používejte ochranné pomůcky, abyste se chemikálie nedotkli a nezpůsobili popáleniny i sobě. Používejte ochranný oděv, pokud možno rukavice.

Odstraňte kontaminovaný oděv ze zasaženého těla.

Poleptané místo je nutné opláchnout delším oplachem tekoucí vodou, aby se žíravá látka odstranila.

Popáleniny od slunce

V létě se často stává, že člověk zapomene a nechrání kůži opalovacím krémem. Příjemné slunečné letní počasí vás láká ven, k vodě. Pobyt na přímém slunci, zejména v době oběda, může snadno skončit s popálením kůže.

Kůže spálená sluncem je horká, červená a bolestivá.

Okamžitě se přesuňte do stínu nebo do interiéru, abyste se vyhnuli dalšímu vystavení slunci.

Pokožku zchlaďte studenou sprchou nebo vlažnou koupelí po dobu alespoň 10 minut, aby se spálená pokožka ochladila.

Aplikujte krém po opalování, který pokožku hydratuje, chladí a zklidňuje. Nepoužívejte mastné přípravky, které nejsou určeny na spálenou pokožku od slunce.

Pokud máte bolesti, vezměte si léky proti bolesti, například paracetamol nebo ibuprofen.

Pijte hodně tekutin.

Přečtěte si také:
Úpal, úžeh, léto, teplo, zdraví. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a jaké jsou jejich příznaky?

Spálení horkou vodou, tekutinou nebo párou

Popálenina způsobená něčím vlhkým, například horkou vodou nebo párou, se nazývá opaření.

K opaření dochází nejčastěji náhodně.

Pravděpodobně jste se již někdy opařili například horkou vodou, když jste si vařili čaj, kávu nebo horkou polévku.

Je velmi nebezpečné nechávat děti, zejména malé děti do 5 let, bez dozoru v blízkosti vařící vody.

K mnoha opařením dochází v kojeneckém věku. Dítě se nechtěně polije vařící vodou, když omylem stáhne například hrnec ze sporáku.

Nebezpečné jsou také pro starší osoby, které mají zpomalené reflexy a problémy s motorikou. Například konvice plná vařící vody jim může vypadnout z ruky.

Opaření horkou vodou způsobuje bolest. Může také poškodit tkáně a buňky. Při větších plochách opaření kůže může dojít k tepelnému šoku, který může být životu nebezpečný, zejména u dětí.

Co mám dělat po opaření vodou nebo párou?

Co nejrychleji odstraňte kontakt s vroucí vodou nebo párou.

Pokud jste byli postříkáni, okamžitě si svlékněte oblečení, pokud není přilepené na kůži.

Postižené místo okamžitě namočte pod tekoucí studenou vodou po dobu nejméně 20 minut.

Pokud popálenina zasáhla větší část těla, překryjte ji mokrým obvazem nebo čistým mokrým studeným prostěradlem. Neponořujte se do studené lázně, která by mohla způsobit ztrátu tělesného tepla.

Odstraňte všechny šperky a předměty i oblečení, které není přilepené ke kůži.

Neodlepujte přilepenou část oděvu, netrhejte ji. Jinak byste mohli kůži ještě více poškodit.

Jak vypočítat rozsah popálenin?

Přibližný rozsah u drobných popálenin se vypočítá pomocí pravidla otevřené ruky.

Velikost jedné ruky popáleného platí i pro děti a činí jedno procento (1 %).

U větších popálenin se určuje podle Wallaceova-Pulaského pravidla – pravidlo 9 jako procento plochy povrchu těla.

Pravidlo číslo 9 platí pouze pro dospělé!

Každá popálená část těla odpovídá 9 % rozsahu.

 • Hlava a krk - 9 %
 • Přední část hrudníku - 9 %
 • Zadní část hrudníku - 9 %
 • Přední část břicha - 9 %
 • Záda - 9 %
 • Jedna horní končetina - 9 %
 • Jedna dolní končetina - 9 %
 • Pohlavní orgány 1 %

Tabulka rozsahu popálenin u dospělých a dětí podle Lunda-Browdera

Popálená část těla Dospělý Novorozenec Dítě 1 rok Dítě 5 let Dítě 10 let Dítě 15 let
Hlava 7 % 19 % 17 % 13 % 11 % 9 %
Krk 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Přední část trupu 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Zadní část trupu 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Obě ramena 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %
Obě předloktí 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %
Obě ruce 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Vnější genitálie 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
Hýždě 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Obě stehna 19 % 11 % 13 % 16 % 17 % 18 %
Obě holeně 14 % 10 % 10 % 11 % 12 % 13 %
Obě nohy – chodidla 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

Rozsah popálenin se dělí na malé a velké popáleniny.

 • Malé popáleniny tvoří méně než 15 % u dospělých a méně než 10 % u dětí.
 • Rozsáhlé popáleniny tvoří od 15 % u dospělých a od 10 % u dětí.

Závažnost popálenin se posuzuje podle rozsahu a hloubky popálenin, pomocnými kritérii jsou:

 • věk
 • příčina popálení
 • místo popálení
 • přidružená onemocnění a poranění

Závažnost popálenin se klasifikuje jako:

 • Malé – mírné
 • Středně těžké
 • Těžké
 • Kritické

Tabulka klasifikace závažnosti popálenin

Závažnost Lehké Rozsáhlé
Malé Středně těžké Těžké Kritické
Rozsah
Dospělí Děti Do 15% Až 5–10 % Od 16 do 25 % Od 11 do 20 % 26-40 % Od 21 do 30 % Nad 40 % Nad 30 %
Hloubka
Dospělí Děti Hloubka pod 5 % Hloubka pod 1 % Od 6 do 10 % Od 1 do 2 % Od 11 do 20 % Od 3 do 15 % Nad 20 % Nad 15 %
Věk Více než 2 roky a méně než 60 let Více než 2 roky a méně než 60 let Více než 2 roky a méně než 60 let Méně než 2 roky a více než 60 let
Místo popálení Ne: obličej, nohy, ruce, genitálie Hluboké: ne obličej, nohy, ruce, genitálie Hluboké: ne obličej, nohy, ruce, genitálie Hluboké: také obličej, nohy, ruce, genitálie
Příčina Ne elektrický proud, chemická látka Ne elektrický proud, vysoké napětí Ne elektrický proud, vysoké napětí Také elektrický proud, vysoké napětí
Související onemocnění Chybí Nepřítomné Nepřítomný Přítomnost
Související zranění Nepřítomno Nepřítomný Nepřítomno Přítomnost

Přečtěte si také:
Popáleniny: znáte stupně, příznaky a rizika?

Léčba popálenin

Menší drobné popáleniny se léčí v ordinacích lékařů, v chirurgických nebo traumatologických ambulancích.

Středně těžké popáleniny vyžadují hospitalizaci a léčí se v místní nemocnici.

Těžké a kritické popáleniny se převážejí do popáleninových center, kde se jim dostane vysoce specializované péče.

Do popáleninových center jsou lehké a středně těžké popáleniny odesílány také při výskytu komplikací, u rizikových pacientů a při neúspěšné léčbě.

Ošetření lehkých popálenin v domácím prostředí

 • Popáleniny I. a II. stupně, které nejsou větší než 3 cm, lze ošetřit doma.
 • Popáleniny stupně I jsou v běžném životě běžnější. Způsobují pouze poškození horní vrstvy kůže. Je bolestivé, červené a mohou se na něm tvořit puchýře. Doba jejich hojení je přibližně jeden až dva týdny.
 • Nejlepší léčbou popálenin je chlazení studenou vodou po dobu alespoň 20 minut.
 • Dezinfekce popáleniny dezinfekčním prostředkem bez alkoholu.
 • Používejte chladivé obklady přikládáním po dobu 5 až 15 minut.
 • Při hojení popálenin I. a II. stupně velmi pomáhá použití aloe vera.
 • Na popáleninu můžete na lékařský předpis použít antibiotickou mast.

Malé popáleniny

Všechny malé popáleniny, u kterých došlo k narušení povrchu, je třeba řádně lékařsky ošetřit a diagnostikovat. Při nesprávné nebo nedostatečné léčbě mohou i malé popáleniny vést ke komplikacím a trvalým následkům.

Povrchová popálenina na ruce
Povrchová popálenina na ruce. Zdroj: Getty Images

Opatření při drobných popáleninách

 • Při popálení se snažte místo popálení co nejrychleji ochladit, nejlépe pod tekoucí studenou vodou z vodovodu, přikládáním studených vlhkých obkladů. Chlazení také snižuje bolestivost popáleniny.
 • Popáleninu nechlaďte ledem, mohlo by dojít k omrzlinám a poškození tkáně.
 • V případě popálení ruky se snažte okamžitě odstranit prsten nebo těsné předměty (náramek, hodinky), než se vytvoří otok.
 • Zásadní je správná diagnóza a určení hloubky popáleniny – zda se jedná pouze o povrchovou popáleninu, nebo i o hlubokou popáleninu.
 • K ošetření povrchové popáleniny bez porušení kůže je nutné použít antibakteriální dezinfekční prostředky a ránu překrýt sterilním krytím.

Péče o popálený puchýř závisí na jeho velikosti a na tom, zda byl porušen.

 • Nikdy puchýře sami nepropichujte ani se je nepokoušejte protrhnout. Tekutina v puchýři jej chrání před vniknutím infekce. Pokud jej propíchnete něčím ostrým, například špičkou nůžek, které nejsou sterilní, zanesete infekci přímo do rány.
 • Pokud pouze praskly a tekutina z nich vytekla, aniž by se rána otevřela a kontaminovala, stačí je sterilně překrýt mastným tylem, který zabraňuje přilepení kůže k obvazu, a překrýt gázou.
 • Pokud je kůže porušená a puchýř otevřený, je možné ránu překrýt dočasným krytím.
 • Po vychladnutí popáleniny, pokud není otevřená a bez puchýře, můžete použít krém s aloe vera. Zabráníte vysychání kůže.
 • Popáleninu překryjte sterilním obvazem, nikoliv vatou. Obvaz chrání pokožku, mírné utažení zmírní bolest a také chrání pokožku s puchýři.

Malé hluboké a inveterované popáleniny

 • U popálenin stupně IIb je vždy nutná dezinfekce a použití antibakteriálních prostředků.
 • U hlubších popálenin, jejichž hojení trvá déle než 3 týdny, je třeba zvážit chirurgický zákrok.
 • Při hojení delším než 3 týdny hrozí riziko vzniku hypertrofické jizvy. Při prvních projevech tvorby jizvy se ke snížení rizika tvorby hypertrofické jizvy používá kompresivní terapie, silikonová prostěradla a krémy.

Popáleninové onemocnění

Možná jste již slyšeli o popáleninové nemoci nebo popáleninovém syndromu.

Jedná se o stav, který se vyskytuje u všech rozsáhlých popálenin. Je komplexem celkových příznaků vznikajících v důsledku rozsáhlé popáleniny.

U popáleninové nemoci se rozlišují tři období. Přecházejí jedno v druhé a jsou charakterizována souborem příznaků.

1. Neodkladné období

Začíná popálením, u kterého se vyvine popáleninový šok a krevní oběh je nestabilní. Může dojít k poruše životních funkcí, což pacienta ohrožuje na životě.

Takový pacient je léčen na jednotce intenzivní péče nebo na resuscitační jednotce. Je monitorován a jsou podporovány jeho životní funkce.

Během tohoto období dochází k defektu tenkých žil, kterými procházejí tekutiny z krevního oběhu. Vzniká otok.

Toto období obvykle trvá 24 až 72 hodin, než se obnoví a stabilizuje krevní oběh a než se odstraní šokový stav pacienta.

2. Akutní období

Začíná odezněním šoku. Trvá do doby, než lze část otevřené popáleninové rány zakrýt nebo než se rána zahojí.

Toto období trvá několik dní, týdnů nebo měsíců.

Během této doby se zajišťuje dostatečná funkce orgánů a systémů, podávají se léky k prevenci a léčbě infekcí a dalších komplikací. To zahrnuje celkovou intenzivní péči o popáleninovou ránu.

U hlubokých popálenin se v tomto období provádějí chirurgické zákroky. Při nich se odstraňuje odumřelá tkáň a rány se kryjí dočasnými nebo definitivními kryty.

3. Období restituce a rehabilitace

Trvá několik měsíců až let. Následuje po zhojení rány nebo po zhojení větší části rány.

Během tohoto období pacient zahajuje rehabilitaci zaměřenou na nácvik držení těla, chůze a na návrat k soběstačnosti.

Jakmile zvládne soběstačnost, jako je samostatný příjem potravy, samostatná hygiena, oblékání, může být propuštěn domů.

Hluboké a rozsáhlé popáleniny zanechávají nevzhledné trvalé následky v podobě jizev a kontraktur. V některých případech brání dostatečnému pohybu například končetin.

Toto období vyžaduje jak dlouhodobou péči o ránu, tak prevenci hypertrofického jizvení dostatečným převazem, masáží rány, kompresivní terapií, silikonovými preparáty a rehabilitací.

Ke zmírnění trvalých následků se provádějí rekonstrukční plastickochirurgické zákroky.

Více informací o péči o jizvy po popáleninách najdete v našem článku:
Jizvy na kůži: Z čeho vznikají + jaké jsou možnosti léčby?

Co nedělat po popálenině

Nenatírejte popáleninu!!!

 • Máslem, které může být plné bakterií a způsobit nepříjemnou infekci popálené kůže.
 • Olejem jakéhokoli druhu – kokosový, olivový či jiný rostlinný olej nebo sádlo popáleninu zakryjí a zadrží v ní teplo. Chcete-li vyléčit popáleninu, která se již pěkně hojí a nemokvá, můžete použít například masáž popáleniny levandulovým olejem.
 • Vaječné bílky mohou obsahovat bakterie a způsobit infekci nebo dokonce alergickou reakci.
 • Zubní pasta je vysušující a není sterilní. Může popáleninu nejen podráždit, ale také podpořit vznik infekce.
 • Led zužuje cévy. To může způsobit poškození tkáně, podráždit popáleninu a způsobit omrzliny.

Vhodné přípravky na popáleniny

Na popáleniny můžete použít různé dostupné přípravky.

Krytí popálenin

Pokud je popálenina většího rozsahu nebo vyššího stupně než 1., je nutná návštěva lékaře a následné sledování a ošetření popálené rány.

Ránu vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem bez obsahu alkoholu. Vhodný je roztok betadinu, pokud netrpíte alergií na jód. Betadin ránu neštípe ani nepálí.

 • Základy péče o popáleninu jsou: pečujte o popáleninu a překryjte ji sterilními přípravky, jako jsou polštářky, obklady s obsahem masti, které jsou sterilní a ránu netraumatizují.
 • Díky masti obsažené v látce se nelepí na kůži. Při jejich výměně se kůže nepoškozuje a netrhá, což by mohlo způsobit další komplikace. Další možností je mastný tyl s obsahem stříbra na povrchové rány.
 • Při mokvajících popáleninách můžete použít savý hydrokoloidní obvaz, který po dezinfekci přiložíte na ránu. Ten bude absorbovat exsudát z rány
 • Hydrogelové obvazy jsou přímo určeny pro popáleniny I. a II. stupně. Hojí ránu díky vlhkému gelu, absorbují sekrety z rány, jemně chladí, jsou prodyšné, a přesto nepropouštějí do rány vodu ani bakterie. Lze ponechat na ráně po dobu 7 dnů.
 • K dispozici jsou také kolagenová krytí, sterilní alginátová krytí, různá absorpční krytí, která absorbují exsudát, zanechávají ránu čistou a mají dobré schopnosti regenerovat pokožku.

Krémy a masti na povrchové popáleniny

 • Pro urychlení hojení můžete vyzkoušet sprej s kyselinou hyaluronovou nebo ve formě krému (cicatridin).
 • Masti na popáleniny 1. stupně zanechávají ránu mastnou, nevysušují ji a podporují rychlejší hojení.

Oleje a gely z bylin vhodné na povrchové popáleniny

U povrchových popálenin můžete vyzkoušet přírodní oleje nebo gely. Naneste je na popálenou kůži, která je celistvá, bez puchýřů a ran.

Vhodné jsou: aloe vera, třezalkový olej, muškátový olej, makadamiový olej, nimbový olej, baobabový olej, moringový olej, avokádový olej, jojobový olej, kurkumový olej a další.

Odvar připravený z bylin k aplikaci na popáleniny

 • Med lze použít i na drobné popáleniny 1. stupně, protože působí protizánětlivě, antibakteriálně a antimykoticky.
 • Měsíček lékařský pomáhá regenerovat poškozenou pokožku.
 • Heřmánek působí dezinfekčně, podporuje hojení ran a zabraňuje tvorbě jizev.
 • Kostival lékařský působí protizánětlivě a regeneruje pokožku.

Na internetu je mnoho babských rad o léčbě popálenin. Je důležité si uvědomit, že většina rad platí pouze pro malé, mírné popáleniny prvního stupně, kdy je kůže neporušená a nenarušená.

Jakmile je kožní bariéra porušena a dochází k tvorbě puchýřů, existuje vysoké riziko zavlečení infekce do popáleninové rány. To může vést k různým komplikacím v podobě hnisavého zánětu, opožděného hojení, tvorby jizev.

Proto větší a hlubší popáleniny patří do rukou lékařů. Není vhodné zkoušet různé domácí alternativy jejich ošetření, pokud se chcete vyhnout komplikacím a nepříjemnému hojení s následkem jizvení kůže.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • Anestéziológia a intenzívna medicína pre študentov lekárskej fakulty: 2. doplnené vydanie: Jozef Firment a kol. 
 • Klinická propedeutika v urgentní medicíně: Viliam Dobiáš 
 • Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín: Ján Koller 
 • mzcr.cz - Koncepce řešení mimořádne události s velkým počtem pacientu s termickým úrazem v české republice 
 • npz.sk - Prvá pomoc pri popáleninách: MUDr. Eva Havlíková, PhD.  
 • mayoclinic.org - Burns 
 • nhs.uk - Treatment  
 • healthline.com - First-Degree Burn 
 • webmd.com - Thermal Burns Treatment 
 • healthline.com - Burns from Boiling Water 
 • medicalnewstoday.com - What to do for boiling water burns 
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.