Jaká je první pomoc při popáleninách u dětí? (+ co pomáhá)

Jaká je první pomoc při popáleninách u dětí? (+ co pomáhá)
Zdroj fotografie: Getty images

Zná to asi každý rodič. Stačí chvilka nepozornosti, a neštěstí je na světě. Popáleniny jsou nepříjemné, bolestivé a podle rozsahu a hloubky i různě nebezpečné. Jaká je u nich první pomoc?

Popáleniny u dětí

Popálenina se řadí mezi termické úrazy. Jedná se o poškození kůže teplem, chemikáliemi, elektrickým proudem nebo zářením. Jejich rozsah závisí na teplotě a době expozice škodliviny.

Projevy jsou od zarudnutí až po nezvratné zničení tkáně.

Jak při nich postupovat? Kdy vyhledat lékařskou pomoc a kdy volat záchrannou službu?

Abychom správně uměli poskytnout první pomoc a posoudit jejich závažnost, seznámíme se alespoň se základní problematikou.

Tip: Podrobnější informace v článku o popáleninách.

Nejčastější příčiny popálenin u dětí je opaření. Děti jsou všude a malé ručky dosáhnou i tam, kam by neměly. Převržený šálek s čajem, kávou, varná konvice či hrnec na sporáku. Do věku 2 let jsou příčinou 90 % všech popálenin.

Od 2–5 let se již setkáváme i s kontaktními popáleninami – žehlička, sporák, topná tělesa a s popáleninami nízkým elektrickým napětím, různé předměty v elektrických zásuvkách.

Od 5–10 let se začínají vyskytovat popáleniny vzniklé hořením – hry se zápalkami, podpalování neznámých hořlavých tekutin, nepozornost při používání svíček. Při požárech v uzavřených prostorách bývají spojeny s vdechováním zplodin hoření.

U starších dětí mají stoupající tendenci a přibývají i popáleniny způsobené elektrickým proudem vysokého napětí, které vznikají např. při hře na odstavených železničních vagónech, šplhání na troleje nebo sloupy vysokého napětí.

Závažnost popálenin

Závažnost popálenin se hodnotí podle více faktorů. Dětský věk má svá specifika. Kůže dětí je tenčí než u dospělých, působení tepla tedy proniká hlouběji. Imunitní systém u dětí do 3 let je ve vývoji, což také hraje nemalou roli.

Hodnotí se:

 • rozsah popálené plochy
 • hloubka popálení
 • věk
 • lokalizace popálené plochy
 • mechanismus úrazu, případně jiná přidružená poranění
 • onemocnění před úrazem

Rozsah popálenin

Dospělí jsou hodnoceni podle devítkového pravidla. Asi většina z nás se s ním v životě setkala. Rozsah popálenin se určuje procenty celkového tělesného povrchu. Děti mají jiné proporce než dospělí. S růstem se mění i procenta, což je dost složité k zapamatování.

Nejjednodušší je naučit se, že dlaň s nataženými prsty postiženého dítěte představuje cca 1 % tělesného povrchu.

Čím je menší dítě, tím se snižují také procenta, která mohou vést k závažným komplikacím. U dětí není žádné popálení hodnoceno jako lehké. Při těžkých a kritických popáleninách hrozí rozvoj popáleninového šoku.

Tabulka uvádí závažnost popálenin u dětí

Věk Závažné popáleniny: 
Rozsah popálenin více než
Kritické popáleniny:
Rozsah popálenin více než
Děti do 2 let 5 % 15 %
Děti 2–10 let 10 % 20 %
Děti 10–15 let 15 % 30 %
Děti nad 15 let 20 % 40 %

Hloubka popáleniny

Rozlišujeme

 • Povrchové popáleniny I. a IIa. stupně – Zhojí se bez jizvy. Poškozená je kůže, ale zachovány jsou vlasové folikuly, potní i mazové žlázy.
 • Hluboké popáleniny IIb. a III. stupně – Kůže je narušena ve všech vrstvách, dále podkoží, svaly i kosti. Vzniká jizva. Čím je větší, tím je popálenina závažnější.

Věk

Nižší věk dítěte = nižší procento popálené plochy, které vede k závažným komplikacím.

Lokalizace popálené plochy

Za závažnou lokalizaci se považuje popálení obličeje, krku, obou rukou, nohou, genitálu a perinea (oblasti mezi genitálem a konečníkem).

Mechanismus úrazu a přidružená poranění

požár v domě, hasiči vynášejí dítě v náručí
Ohrožení zdraví a života při požáru udušením zplodinami hoření. Foto: Thinkstock

Při hodnocení musíme přihlížet také k tomu, jak došlo k úrazu, a situaci nepodceňovat. Stává se, že postižené dítě vypadá bezprostředně po úrazu dobře, ale náhle dojde k prudkému zhoršení stavu.

Může za to poplachová (adrenergní) reakce.

Např. výbuch a hoření v uzavřeném prostoru bývá spojeno se smrtelnými komplikacemi. Vždy je třeba myslet i na možné inhalační trauma – postižení horních a dolních cest dýchacích teplem a zplodinami hoření.

Onemocnění před úrazem

Probíhající a chronická onemocnění mohou ve významné míře ovlivnit odpověď na léčbu, např. u diabetiků.

První pomoc při popáleninách

Známe to sami. Téměř každý z nás se doma někdy popálil. Malé zarudnutí na malé ploše bez tvorby puchýřů je sice bolestivé, ale neohrožuje nás.

Při menších popáleninách navštívíme lékaře, např. chirurgickou ambulanci.

Při závažných popáleninách nečekáme a voláme záchrannou službu. Každý takový úraz má být co nejdříve odborně ošetřen. Dítě se závažným popáleninovým úrazem patří na specializované pracoviště, které je schopno poskytnout adekvátní léčbu.

V prvních okamžicích po úrazu je důležité správně poskytnout první pomoc. A jak postupovat?

Zabránit působení tepla

Při opaření je důležité oděv co nejdříve svléknout a postižená místa chladit vodou.

Při hoření je důležité zabránit pohybu a útěku. Postiženého uložíme na zem, mimo dosah plamenů a kouře. Zajistíme, aby šlehající plameny nezasahovaly obličej a dýchací cesty. Zabalíme postiženého do vlněné přikrývky tak, že ho pomalu kutálíme po zemi.

Je-li dostupná voda, postiženého polijeme vodou, uhasíme plameny. Tím zároveň ochladíme kůži a předměty v okolí.

Oděv v místě popálení svlékneme. Ohořelou látku nestrháváme. Nezapomeneme sundat prsteny a jiné ozdoby.

Volat záchrannou službu

Pokud jsme sami, je nutné volat volat ihned po zabránění kontaktu s teplem. Posádka po příjezdu poskytne odbornou péči a následně transport na ošetření.

Chlazení

Cílem je zabránit prohloubení poškození a otoku. Zároveň poskytuje úlevu od bolesti, čímž se snižuje i stresová reakce organismu. Popálení, které vzniklo ve stresové situaci před úrazem, probíhá hůře.

Chladíme jen méně rozsáhlá místa, specificky na tváři, krku, rukou, hýždích a genitáliích. Nejlépe vodou s teplotou 8 stupňů Celsia.

Nepoužíváme ledové obklady. Způsobují stažení cév, čímž se může prohloubit postižená plocha.

U dětí nechladíme více než 5 % tělesného povrchu. Větší plochy zásadně nechladíme. Hrozí riziko závažných komplikací z důvodu podchlazení – poruchy srdečního rytmu až zástava oběhu.

Také se zvyšuje riziko prohloubení šoku.

Zabránit znečištění

Postižené plochy sterilně překryjeme obvazem, rouškami, větší plochy třeba přežehlenou plachtou. Zabráníme tak infekci a zároveň proudění vzduchu, který při povrchových popáleninách vyvolává intenzivní bolest.

Při první pomoci omezíme manipulaci s postiženou plochou. Lokální ošetření patří na specializovaná pracoviště.

Nepoužíváme mast, zásypy, těsné obvazy, buničitou vatu, akutol nebo různé domácí recepty.

Puchýře nepropichujeme a nestrháváme.

Inhalační trauma

Při hoření v uzavřeném prostoru a nadýchání se zplodinami hoření vyneseme dítě co nejdříve na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, začínáme s kardiopulmonální resuscitací.

Úraz elektrickým proudem

Napětí známe:

 • nízké
 • vysoké

Proud:

 • jednosměrný
 • střídavý

Oba tyto faktory určují závažnost úrazu a prognózu.

Táta drží malé dítě na rukou a uzavírá zástrčku elektrickou záslepkou
Používání bezpečnostních záslepek snižuje riziko úrazu. Foto: Thinkstock

Příčinou úrazů nízkým napětím jsou většinou domácí spotřebiče. Nízké napětí se střídavým proudem je velmi nebezpečné. Může nastat okamžitá smrt z důvodu arytmie (poruchy srdečního rytmu) nebo z asfyxie při tetanickém smrštění dýchacího svalstva.

Mohou vznikat mimovolní pohyby, které vedou k pádům.

Stav, kdy se nelze odpoutat z elektrického okruhu, je doprovázen neschopností mluvit a bolestmi.

V místech přechodu proudu vznikají popáleniny, pronikající do hloubky.

Ne vždy jsou po zásahu proudem přítomny.

Při zásahu elektrickým proudem vysokého napětí vznikají hluboké popáleniny. Často jsou spojeny s jinými poraněními, např. při pádu z výšky.

První pomoc je v začátcích specifická:

 • dbát na vlastní bezpečnost, pozor na krokové napětí – přibližujeme se drobnými, šouravými krůčky
 • přerušíme působení elektrického proudu, vypnutím, zkratováním
 • zrušit kontakt dítěte s napětím, je-li součástí elektrického oblouku, vysvobodíme ho nevodivým předmětem, holí
 • při zástavě základních životních funkcí začínáme s kardiopulmonální resuscitací
 • lokální ošetření popálenin a jiných poranění, nejčastěji zlomenin

Zásah bleskem

První pomoc je téměř stejná jako při zásahu elektrickým proudem. Jedná se o účinek napětí, tepla a tlakové vlny.

Na kůži se mohou vyskytnout tvz. Lichtenbergovy květiny. Jsou to stromečkovité obrazy, které vznikají v místě zásahu.

Mizí do 10 dnů.

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v létě - slunce, teplo, úrazy a onemocnění

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.