Toto musíte videt! Overené rady: Jak zvládnout podzimní depresi?

Toto musíte videt! Overené rady: Jak zvládnout podzimní depresi?
Zdroj fotografie: Getty images

Príchod podzimu s sebou prináší mnohé zmeny ovlivnující organismus cloveka. Konec léta, prechod do zimního, sychravého pocasí s nižšími teplotami, zmena letního casu na zimní, kratší dny, delší noci, méne denního svetla. Nekterí lidé tyto zmeny vnímají více než ostatní. Co všechno se nás dotýká a jak zvládnout únavu a depresivní náladu?

Zmeny pocasí mohou nedostatecnou adaptací u senzitivnejších lidí zpusobit nadmernou únavu, ztrátu energie a životní síly, zvýšenou spavost a celkove špatnou náladu. Není to však onemocnení v pravém slova smyslu.

Jedná se o takzvanou lidove nazývanou "podzimní depresi“, která souvisí s prizpusobováním se lidského tela výkyvum pocasí, které jsou na podzim nejrozmanitejší, nebo dochází ke zhoršení již existující deprese.

Depresí trpí mnohem více lidí, než by se mohlo zdát. V období podzimu se její projevy znásobují a také stoupá pocet sebevražd.

Proc tomu tak je?

Co s sebou prináší podzim?

Podzim je jedním ze ctyr rocních období. Predstavuje prechod z letních mesícu do zimních. Z astronomického hlediska zacíná podzimní rovnodenností.

Na severní polokouli je to kolem 23. zárí a na jižní približne 21. zárí. Koncí se zimním slunovratem, který na severní polokouli nastane kolem 21. prosince a na jižní polokouli asi 21. cervna. Protože gregoriánský kalendár se nemusí shodovat s postavením Zeme na obežné dráze, mohou se data rovnodennosti a slunovratu o den lišit.

Podzim nikdy nezažijí lidé žijící na rovníku.

Podzimní pocasí

Po sluncem zalitém léte se postupne ochlazuje a prichází sychravý podzim. Nižší teploty, více srážek, zmeny tlaku a vlhkosti vzduchu zpusobující casté mlhy, zmeny front a zmeny povetrnostních podmínek spolu s kratšími dny a delšími nocemi jsou pro podzim typické.

Ve srovnání s letními mesíci se podzim jeví smutnejším obdobím.

Vliv zmen na lidský organismus

Už od pradávna se clovek musel prizpusobovat ruzným podmínkám. V minulosti to bylo hlavne z duvodu samotného prežití. Po celou dobu vývoje lidstva se však stále musíme adaptovat na zmeny, které mají neskutecne rychlé tempo.

Jedná se o evolucní adaptacní proces. Krome toho se prizpusobujeme behem života ruzným zmenám v práci ci v živote. Méne významné, ale stálé zmeny se týkají i pocasí, které má prokazatelný vliv na zdraví a psychiku cloveka.

Výrazneji ovlivnuje senzitivnejší lidi (meteosenzitivní).

rucickové hodiny položené v podzimním listí
Príchod podzimu znamená zmeny. Foto: Thinkstockphotos

Podzimní deprese - mýty a fakta

Faktem zustává, že zmeny v pocasí mají jistý vliv na lidský organismus. Podzim a zimní období ovlivnují více práve nedostatkem svetla, rozmanitostí zmen povetrnostních podmínek a nedostatkem vitamínu behem techto období.

Mýtem je, že podzim bezpodmínecne znamená depresi. U vysokého poctu lidí více než výše uvedené zpusobuje depresivní príznaky práve autosugesce.

Nedostatek svetla

Slunecní paprsky – konkrétne UV zárení – zpusobuje syntézu vitamínu D a následne produkci serotoninu – hormonu štestí.

Kratší dny, deštivé pocasí mají za následek méne svetla a slunce – tím pádem se tvorí i méne vitamínu D, což vede ke špatné nálade a depresi.

Inverze

Inverze je meteorologický jev, ovlivnující teplotu vzduchu. Inverze konkrétneji znamená vyšší teplotu vzduchu ve výškách a nízkou teplotu vzduchu v nížinách. Vzduch ve výškách má nižší hustotu než v níže postavených cástech.

Teplotní inverze zatežují hlavne pacienty se srdecne-cévními onemocneními a dýchacími obtížemi.

Jsou živnou pudou pro mikroorganismy. I proto na podzim pribývá pocet infekcí. V kombinaci se sníženou imunitou z nedostatku vitamínu se jedná o období, které se manifestuje zvýšeným poctem onemocnení.

Zmeny vlhkosti vzduchu

Pri nárustu vlhkosti vzduchu se zhoršuje ztuhlost svalu, což nejvíce postihuje pacienty s onemocnením svalu, šlach a pátere. Ztuhlost má za následek bolest, prípadne mravencení v urcité cásti tela.

Zvýšená vlhkost zpusobuje nebo zhoršuje otoky, negativne ovlivnuje astmatiky, kardiaky, pacienty s onemocnením žil DKK.

Po psychické stránce lze pozorovat nárust stresu, únavu, malátnost, nevýkonnost, nespavost a zvýšené množství depresí.

Zmeny tlaku vzduchu

Zmeny barometrického tlaku (tlak vyvíjený vzduchem v okolí) zjevne ovlivnují naše zdraví. Mechanismus jejich úcinku není zcela znám, ale spojitost je patrná. Zmeny tlaku ovlivnují v první rade fyzické zdraví.

Znají to hlavne pacienti s chronickými bolestivými onemocneními jako napríklad revma, zánetlivá onemocnení svalu a kloubu, onkologickými bolestmi ci bolestmi zad a migrénami.

Podzim s sebou prináší zmeny tlaku a zhoršuje tak již zmínené nemoci. Vetšinou se jedná o bolestivé stavy, které následne ovlivnují i psychické rozpoložení cloveka. Každá bolest zpusobuje špatnou náladu, depresi.

Síla sugesce a senzitivní jedinci

Podzim je obecne považován za období depresí a vyššího poctu sebevražd.

Tato ne zcela pravdivá informace není nová a koluje informacními toky už dlouhá léta, proto ji vetšina lidí zná. Už jen tím, že prichází podzim a s ním stupnující se deprese, je negativní informací, která negativne ovlivnuje myšlení cloveka. Ve vetšine prípadu se tento pocátecní negativistický postoj muže odrazit na celopodzimní nálade cloveka.

silueta muže procházejícího v hlubokém lese behem podzimu
Podzim ne vždy nutne musí znamenat depresi. Foto: Thinkstockphotos

Když si sami vsugerujeme, že je to tak, tak tomu tak i bude. Síla myšlenky a síla sugesce cloveka je neskutecne velká. Proto si nekdy za svuj smutek mužeme tak trochu i my sami.

Podzim s sebou prináší zmeny, na které reagují hlavne meteosenzitivní jedinci, ale nejsou zdaleka až tak závažné, aby vyvolaly depresi. Na vzniku deprese se podílejí i jiné faktory a vetšinou ty jsou jejím spouštecem. Podzimní pocasí ji muže prohloubit, ale nikdy ne zpusobit.

Sugesce – podnet

Sugesce z latinského suggestio je podnet vedoucí k podnetu (reakci).

Pod pojmem podnet rozumíme obvykle nejaké tvrzení (napríklad, že podzim je období depresí), které je formulováno a dáváno do povedomí lidí tak, aby vyvolalo puvodne smýšlený úcinek nebo výsledek, cili se uskutecnuje nekým vsugerovaný jev (lidé, budou na podzim depresivní, cemuž je vede prvotní informace).

Delení sugesce:

 1. Sugesce muže být ze strany jiných osob, které se jí snaží cloveka nebo teoreticky i "obet" zmanipulovat. Tento jev pozorujeme casto ve svete reklam.
  Firma prodávající nejaký výrobek své potencionální klienty natolik zmanipuluje reklamou a pozitivní informací (ne vždy pravdivou) o daném produktu, až jimi dosáhne jeho koupi. Ohroženejší jsou lidé s náchylností prebírání myšlenek jiných. Tomuto jevu ríkáme sugestibilita.
  Týká se hlavne detí ci lidí s nízkou sebeduverou a inteligencí.
 2. Autosugesce znamená, že nejaká osoba si sama vsugeruje at už negativní, nebo pozitivní myšlenku.
  Na základe prvotní sugesce se odehrává další prubeh (dej), pricemž záver je takový jako osoba prvotne ocekávala. Autosugesce je nebezpecná hlavne u negativisticky založených lidí, kterí neustále ocekávají negativní dopad. Sami o sobe tvrdí, že jsou vecní smolari a že se jim nic nedarí, ale pokud nenajdou chybu sami v sobe a nezacnou myslet pozitivne, tak jimi i zustanou.

Meteosenzitivita - citlivost na zmeny pocasí

Meteosenzitivita není smyšleným pojmem, což potvrdí hlavne ti, kterí již nekolik dní pred zmenou pocasí vedí, že k ní dojde, aniž by sledovali predpoved. Je to fyzická i psychická precitlivelost nebo reakce organismu na zmeny pocasí.

Meteorologickými zmenami a vlivy atmosférického prostredí na cloveka se zabývá vední obor, který se nazývá bioklimatologie.

Nekteré jedince napríklad bolí hlava nebo dríve poranená cást tela (napríklad koncetiny po zlomeninách, pooperacní jizvy, fantomové bolesti – bolesti amputované cásti tela), když má pršet nebo být zataženo. V deštivém pocasí je zaznamenán i nárust migrenózních bolestí, zvýšený pocet epileptických záchvatu a rovnež se zhoršují i ??psychiatrické poruchy.

Zvyšuje se agresivita.

Velký vliv na cloveka má také mesíc a jeho fáze.

Nejcasteji se v této souvislosti hovorí o úplnku. Plne jako takový ovlivnuje i vodu (príliv a odliv). Jelikož se lidské telo skládá prevážne z vody, jeho úcinky se projevují i ??na nás. Vetšinou se jedná o zmeny nálad a chování, lidé jsou nervóznejší, agresivnejší, stoupá kriminalita a násilné trestné ciny, zhoršují se psychiatrické poruchy.

Jak se vyporádat s depresí na podzim?

1. Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení je základem štestí. V podstate jde o pozitivní pohled na život a svet kolem nás.

Tak, jak jste se mohli výše docíst o vlivu sugesce napríklad ve svete reklam, tak dokážeme sugescí i dopomoci k dobré nálade, k pozitivnímu myšlení a lécbe nejen "podzimní deprese", ale ji lze považovat i za jednu z metod v lécbe deprese jako onemocnení a i pri lécbe jiných psychiatrických onemocnení.

Pozitivní myšlení neznamená, že jedinou myšlenkou a sugescí dosáhneme, že problém neexistuje a vymažeme ho z hlavy a mysli, a tím i z našeho života.

Pozitivní myšlení znamená, že si myšlenky v hlave utrídíme do smysluplného celku, urcíme si priority a najdeme možná rešení.

Nekomu k tomu dopomáhá samota a cas utrídit si myšlenky, nekdo jde za klidem do prírody, jiný si pustí uklidnující hudbu, pri které muže premýšlet a relaxovat.

V nekterých prípadech na to jednotlivec nestací sám nebo není dostatecne silný na to, aby prehodnotil myšlenky a dal šanci tem pozitivním pred negativními, které se prodírají na povrch.

V takových prípadech muže být nápomocná rodina ci prátelé, kterí nás podporují. Nekdy se ovšem práve ti, co by pri nás meli stát, chovají presne opacne. Tehdy bychom se meli obrátit na odborníka (bod 2, 3).

2. Coaching (z angl., trénování, vedení)

Coaching je proces hledání individuálních rešení pro jednotlivce, poradenství a jeho rozvoj v konkrétní oblasti a zpetné vazby ze strany klienta. Clovek k tomu není sám, pomáhá mu jeho coach (trenér).

Kouc není psychiatr ani psycholog. Je to clovek, kterého lze považovat za rovnocenného partnera nebo duverníka.

Pokud váš problém v urcité oblasti, který umíte presne definovat a sám ho nezvládáte, narustá, je velmi vhodné kontaktovat coache. Ten za pomoci tvurcího procesu podnecuje klienta k tomu, aby našel vlastní rešení, nic mu nepodsouvá, neovlivnuje jej vlastními názory a smeruje jej k osobnostnímu rustu tak, aby sám našel cestu, kterou potrebuje najít.

3. Psychoterapie a psychohygiena

Psychoterapie je lécba narušené cinnosti organismu za pomoci psychologických prostredku. Muže to být rozhovor, ucení ci cinnosti.

Psychohygienou rozumíme cestu k duševnímu zdraví.

Oba pojmy spolu úzce souvisí. Zabývá se jimi vední disciplína psychologie a zcásti i psychiatrie. Odborník od pacienta získává behem rozhovoru duležité anamnestické informace, pomocí kterých je schopen identifikovat hlavní problém, prícinné souvislosti a následne nám umí pomoci jej rešit.

Rozhovor muže být mezi pacientem a psychologem, velmi populární jsou také skupinová sezení.

Skupina je tvorena psychologem, který vede sezení, a nekolika klienty, s rozlicnými problémy, kterí však mají jeden cíl. Skupina diskutuje, nahlas hovorí o svých problémech a vzájemne se podporují, pomáhají si rozhovorem, zkušenostmi a radami.

4. Zájmové cinnosti

Každý jeden z nás má nejaké zájmy a cinnosti, které rád delá nebo delal pred tím, než ho popadla deprese. I ten, co tvrdí, že ho nic nebaví, nebo je o tom minimálne presvedcen, sám ví, že tomu tak není a že existuje neco, co ho ciní štastným.

Pro nekoho je to sport, varení, tanec, hudba, ctení knihy, návšteva kina ci divadla, kreslení, hra na hudebním nástroji nebo procházka.

žena sedící v lese, oprená o strom citá knížku v podzimním období
Lécba podzimní deprese je také relax. Foto: Thinkstockphotos

Sport a fyzická aktivita jsou velmi prospešné pro zdraví. A to nejen fyzické, kdy spalujeme kalorie a prokrvujeme organismus. Sport napomáhá k celkové duševní vyrovnanosti a dobrému psychickému rozpoložení.

Prectete si také clánky: 
Jak se zbavit stresu v léte
Jak si sestavit tréninkový plán

Je velmi duležité, abychom alespon sami pred sebou priznali, že existuje neco, co nás naplnuje. Cím dríve na to prijdeme nebo to sami pred sebou priznáme, tím dríve je nadeje, že naše nálada se pri dané cinnosti i když jen na chvíli zlepší.

Nekterí pri své oblíbené cinnosti umí premýšlet s otevrenejší myslí nebo alespon potlací negativní myšlenky na jistý cas.

5. Relaxace

Relaxace znamená stav nebo proces uvolnování psychického a fyzického napetí. Tento pojem zahrnuje širokou škálu možností. Dokonce známe mnohé podkategorie nebo odvetví, která mají jeden cíl, a to uvolnení.

 • masáže
 • wellness/koupele
 • relaxacní cvicení (napr. jóga)
 • tanec (biodynamické masáže)
 • dechová cvicení
 • meditace (mantra)
 • muzikoterapie
 • aromaterapie – esenciální oleje (napr. levandulový)

6. Fototerapie a koloroterapie

Fototerapie je lécba svetlem a je velmi populární. Velký význam má hlavne na podzim, kdy se dny zkracují, pocasí je sychravé a slunecního svetla ubývá.

Jeho pozitivní úcinky jsou prokázány pro správné fungování organismu. Využívá se k tomu polarizované svetlo (má stupen polarizace více než 99 %). Vdecíme za to skupine vedcu, kterí dokázali oddelit jednotlivé vlnové délky spektra, címž vzniklo toto svetlo s lécebnými úcinky.

Polarizované svetlo se nachází napríklad v biostimulacních lampách, které se využívají hlavne k regeneraci ran, akné, ekzému ci pri bolestech svalu.

Podstatou lécby je schopnost svetla aktivovat schopnosti organismu se lécit, zvyšuje se imunita. Svetlo zvyšuje produkci endorfinu, tedy i serotoninu – takzvaného hormonu štestí, kterého na podzim ubývá.

Koloroterapie je méne známá lécba barvami.

Barvy jako pomucka pri lécbe - koloroterapie
Lécba barvami. Foto Getty images

Je vedecky dokázáno, že barvy umí aktivovat centrální nervový systém a vlivem hormonu pusobit na chemickou rovnováhu v tele. Koloroterapie se používá také jako forma prevence i jako doplnková lécba pri mnoha psychických obtížích a depresivních stavech.

Pusobení barevného spektra se vetšinou využívá ve forme lamp.

Nekterí lidé si lampy zapínají pred spaním, protože mají mimo jiné vliv na klidný spánek. V terapii barvami jsou vhodné také mandaly. Mandaly jsou kruhovité barevné obrazce, které si nemocný vetšinou kreslí sám, pricemž si zvolí barvy. Jsou to energetické obrazy, vytvorené s láskou, malované srdcem, vedené intuicí (Janka Sipeková).

Lécba barvami zahrnuje i oblékání se do barevnejšího šatu, který pozvedne náladu. Vymente šedocerné odstíny za zárivejší barvy, prípadne pastelové, které uklidnují.

7. Zdravá strava

Strava ovlivnuje celý náš organismus. Pokud je strava zdravá a vyvážená, podporuje to imunitní systém a celkové pochody v tele. V první rade bychom se meli vyhnout nezdravým a tucným jídlum spolu se slazenými nápoji (nespavost), alkoholem (deprese), ale sbohem bychom meli dát i jiným zlozvykum (cigarety, káva, drogy).

Vyvážená strava znamená stravovat se v menších množstvích a casteji (doporucuje se 5x denne), pricemž bychom meli uprednostnit zeleninu a ovoce. Vhodné jsou napríklad i ryby (selen – imunita, omega-3 mastné kyseliny – podporují správnou cinnost mozku a ovlivnují psychickou pohodu), libové maso, ovesné vlocky (podporují trávení)

POZOR!

Sladkosti pri depresi nepomáhají. Spousta lidí konzumuje behem špatné nálady nadmerné množství cokolády, což však není správné. V daném okamžiku lze pocítit úlevu, ale pouze chvilkovou.

Zvýšený príjem cukru ? zvýšený energetický príjem ? nespavost ? únava ? fyzické a psychické vycerpání ? deprese.

Prectete si také clánek o správném stravování.

8. Vitamíny

Behem podzimních dnu nezapomínejte ani na vitamíny. Zmeny pocasí s sebou prinášejí také nutnost adaptování a casté výkyvy pocasí zpusobují sníženou imunitu a zvýšenou nemocnost. Nekteré vitamíny však prímo pusobí na psychické rozpoložení a jejich nedostatek vede k nervozite, náladovosti, depresím a jiným.

Vitamin C – nebo i kyselina L-askorbová je nezbytná pro správné fungování celého organismu.

Pozitivne ovlivnuje chod životních funkcí, prispívá k celkové imunite a jeho nedostatek krome zvýšené nemocnosti lze pozorovat i projevem neklidného chování.

U „podzimních depresí“ je duležitý tedy ze dvou duvodu, a temi je vliv na fyzické problémy hlavne pri snížené imunite, ale i pro správné fungování psychiky. Najdeme ho v citrusových plodech, v kiwi, ananasu, boruvkách, v zelí, špenátu, kvetáku a v mnoha dalších druzích ovoce a zeleniny.

Nejvetší množství vitamínu C neobsahuje citron, jak si to lidé myslí. Nejvyšší podíl vitamínu C mají jahody.

Vitamin B, ve vode rozpustný vitamín.

Existuje více podskupin (B1 až B12) tohoto vitamínu. Všechny podskupiny spolu v jedné tablete nazýváme B-komplex.

Jednotlivé vitamíny skupiny B se navzájem doplnují a umocnuje se spolecne jejich úcinek. U depresí se nekdy jedná pouze o nedostatek vitamínu B1, jehož nedostatek zpusobuje poruchy nálad, úzkostné a depresivní stavy, podráždenost nepohodu a neklid.

Vitamin B6 zase udržuje dobrou náladu hlavne u žen behem težkých období jako menstruace a menopauza. Jeho príjem je duležitý hlavne behem zimních období.

Vitamin D – tento v tucích rozpustný vitamín se vytvárí endogenne v lidském tele. Jeho syntézu zpusobuje slunecní zárení (UV zárení) hlavne v letních mesících.

Behem chladných období, do této skupiny patrí i podzim, je jeho tvorba nižší.

Tento nedostatek zpusobuje zároven nižší tvorbu serotoninu – hormonu štestí. Proto je velmi duležité behem sychravých dnu k jeho doplnení ve forme tablet. Ve strave ho najdeme v rybách (losos, makrela, sled, tunák, sardinky), ve vejcích, v mase, v játrech, v mlécných výrobcích. Vysoký podíl vitamínu D najdeme také v kakaovém másle.

Vitamin D je nezbytný i pro správné fungování mozkové cinnosti. Pusobí preventivne v lécbe neurologických i psychiatrických chorob. Dokonce se používá jako doplnková metoda pri lécbe poruch nálady. Mimo jiné má pozitivní úcinek na imunitní systém, který je pri zmenách pocasí namáhán.

Magazínový clánek o vitamínu D: Vitamin D, jaro, léto a slunce. Naše zdraví, pevné kosti ci silná imunita.

9. Bylinná terapie

Mezi prírodní antidepresiva radíme nekolik bylin.

Patrí sem napríklad:

 • trezalka teckovaná – této rostline patrí prvenství v antidepresivním úcinku. Potlacuje úzkost, napetí, zklidnuje a pusobí príznive na klidný spánek. Je císlem jedna v boji proti podzimní depresi
 • medunka lékarská – uklidnuje psychické napetí, ovlivnuje klidný spánek
 • ženšen – zminuje strach, stres, únavu a uklidnuje
 • bobkový list – pomáhá pri depresích a psychickém napetí
 • sleziník cervený
 • srdecník obecný

Na co bychom na podzim nemeli zapomenout?

Pri podzimní depresi bychom meli v první rade vedet, jestli jsme meli depresivní príznaky již pred jejím zahájením, prípadne zda máme diagnostikovánu depresi.

Meli bychom prehodnotit, zda jde skutecne o depresi jako takovou (zdiagnostikovanou psychiatrem), nebo jen o špatnou náladu ze sychravého pocasí, nedostatku vitamínu nebo jiných faktoru, které prímo souvisí s tímto obdobím (meteosenzitivní lidé, sugesce).

V prípade, že smutná nálada se objevuje pouze behem podzimu, je velmi jednoduché s ní bojovat.

Deprese, jejíž príznaky jsou intenzivní a pretrvává behem celého roku, patrí do rukou psychiatra ve spolupráci s psychologem.

Otestujte se:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.