Diagnóza s názvem srdecní infarkt: Jaká je lécba a smerování pacienta?

Diagnóza s názvem srdecní infarkt: Jaká je lécba a smerování pacienta?
Zdroj fotografie: Getty images

Prednemocnicní fáze náhle vzniklého infarktu tvorí mimorádne duležitou soucást celkového lécebného procesu postiženého. Lécba a smerování pacienta do príslušného zdravotnického zarízení však závisí na nekolika faktorech.

Akutní infarkt myokardu je náhle vzniklý stav, pri kterém v dusledku nedokrvení srdecní svaloviny dochází k jejímu odumrení.

Jak a kde se lécí pacient se srdecním infarktem?

Myokard je pojmenování pro srdecní svalovinu, která vytvárí pravidelné stahy srdce. Tím zabezpecuje prutok krve cévami.

Poškozený srdecní sval neplní plnohodnotne svou funkci pumpování krve cévním systémem. Dusledkem je vážné ohrožení života.

Akutní infarkt myokardu spolu s nestabilní anginou pectoris a náhlou smrtí, v dusledku poruchy prokrvení srdecního svalu, tvorí takzvaný akutní koronární syndrom.

Osud pacientu se vzniklým infarktem myokardu ve velké míre závisí na funkci levé srdecní komory. Proto je duležité co nejrychlejší zpruchodnení cévy, která tento sval zásobuje.

Obrázek srdce s poruchou prokrvení a ucpání cévy.
Pri poruše prokrvení srdecního svalu jde zejména o cas. Foto: Getty images

Typické a nejcastejší príznaky pro infarkt myokardu jsou:

 • bolest na hrudi, která je tlakového nebo svíravého charakteru
 • obvykle se bolest šírí do levé cásti tela, zejména ramena, krku ci celisti
 • pocit nedostatku vzduchu
 • pocit na zvracení ci zvracení samotné
 • pocení, bledost, úzkost a strach ze smrti

Více o akutním koronárním syndromu, príznacích, které znamenají akutní infarkt myokardu, ale i o onemocneních, která mohou infarkt napodobovat, se doctete v našem magazínovém clánku: První pomoc pri infarktu myokardu.

O dalším vývoji stavu pacienta i jeho zotavení rozhodují zejména první minuty. Ve fázi od vzniku infarktu až po odpovídající lécbu hrají duležitou roli zejména lékari prvního kontaktu a samozrejme záchranná zdravotní služba (155, 112).

Duležitá je i laická první pomoc, vcetne zajištení odborné péce privoláním záchranné služby.

Ambulance rychlé zdravotní služby jedoucí po ceste.
Pri podezrení na infarkt je nejvhodnejší privolat pomoc záchranné služby. Návšteva obvodního lékare ci pohotovostního lékare se považuje za zbytecné zdržení. Foto: Getty images

Co delat pri podezrení na infarkt

Pokud máte jakékoli podezrení, uložte postiženého do pohodlné polohy a pokuste se ho uklidnit. Privolejte záchrannou zdravotní službu. Vyvetrejte, uvolnete postiženému odev kolem krku ci pasu.

Na dotazy operátora tísnové linky odpovídejte klidne a ochotne. I když vám mohou prijít zbytecné ci bizarní, jedná se o duležité informace, které nejlépe urcí rešení a další postup ošetrení pacienta.

Pokud je pacient lécen na ischemickou chorobu srdecní, pravdepodobne užívá i léky jako Anopyrin a Nitroglycerin. Podání techto léku muže být prínosem, avšak urcité riziko muže nastat pri nízkém tlaku.

Nitroglycerin patrí do skupiny léku zvaných nitráty. Ty zpusobují rozšírení cév a tím výrazný pokles tlaku. Proto je jejich podání nevhodné pri hodnote tlaku nižším než 90 mmHg systolického (srdecního) tlaku. Jinak by mohlo nastat výrazný pokles prokrvení mozku a následný kolaps.

Jiné možné príciny bolesti na hrudi

srdecne-cévní puvod
 • disekce (rozštepení steny) aorty
 • zánetlivé onemocnení perikardu – blány která obaluje srdce
 • zánetlivé onemocnení myokardu – srdecního svalu
 • poruchy srdecního rytmu
plicní onemocnení
 • plicní embolie – stav kdy dochází k ucpání plicní tepny
 • zánet pohrudnice
 • pneumotorax – nahromadení vzduchu v hrudní dutine
onemocnení žaludku a strev
 • zánet nebo poškození jícnu
 • vred žaludku
 • zánet slinivky brišní
 • onemocnení žlucníku
jiné príciny a onemocnení
 • úrazy
 • onemocnení pátere
 • nádory kostí hrudní steny
 • herpes zoster - pásový opar

Jak postupuje privolaná odborná pomoc

Clenové týmu záchranné zdravotní služby, jakož i operátori tísnové linky 155, postupují na základe odborného pokynu Ceské kardiologické spolecnosti a Spolecnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Na základe jejich doporucení je pri infarktu myokardu prioritou co nejvíce minimalizovat cas, který probehne od vzniku infarktu po dobu zpruchodnení postižené cévy.

Jedná se o takzvaný celkový ischemický cas.

Duležitá je anamnéza, která by mela být krátká a cílená. Od pacienta je treba zjistit charakter, šírení i trvání bolesti, kterou pocituje.

Jedním z nejduležitejších vyšetrení je EKG záznam, který významne ovlivnuje postup lécby i smerování pacienta. Duležité je však i vyšetrení základních životních funkcí, jako je tlak, puls, dýchání, stav okyslicení, hladina cukru v krvi i teplota.

V neposlední rade jsou podstatné i informace o pacientovi. Mluvíme o takzvané anamnéze. Alergie, vek, to, na co se lécí, i prodelaný infarkt nebo mrtvice jsou duležité informace, které rozhodují o dalším postupu.

EKG záznam s fonendoskopem a léky
Mimorádne duležitý a smerodatný je záznam EKG. Foto: Getty images

V soucasnosti mají posádky rychlé zdravotní služby k dispozici mobilní aplikaci, která umožnuje spojit se prímo se specializovaným zdravotním zarízením – kardiocentrem. Tato aplikace urcí, do kterého z kardiocenter v Cesku má pacient nejbližší dojezd, a umožní, aby se všechny duležité informace o pacientu vcetne EKG dostaly ke specializovanému lékari, který upresní lécbu.

Smerování pacienta s infarktem myokardu

O smerování postiženého rozhodují informace jako zejména obraz EKG, trvání bolesti, predpokládaný cas prevozu i stav pacienta. Podle okolností jsou možnosti: kardiocentrum, lokální nemocnice, poprípade lokální nemocnice s následným prekladem do kardiocentra.

Prevoz pacienta do urcitého zdravotního zarízení závisí na mnoha faktorech.

Kardiocentrum

Kardiocentrum je specializované zdravotní zarízení, které je komplexne vybaveno pro lécbu akutního infarktu myokardu. Toto zarízení se muže jinak nazývat i PKI nebo PCI centrum. PKI je zkratka pro perkutánní koronární intervenci (percutaneous coronary intervention).

V prekladu tato zkratka znamená lécebný zásah na postižených cévách, které zásobují srdecní svalovinu. Jednodušeji receno výkon zpruchodnení postižené cévy a obnovení prutoku krve pres ni.

Kardiocentra v CR:

 • II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN Praha
 • Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM Praha
 • Klinika kardiovaskulární chirurgie FN Motol Praha
 • Detské kardiocentrum FN Motol Praha
 • Kardiochirurgická klinika FN Královské Vinohrady Praha
 • Kardiochirurgické oddelení Nemocnice na Homolce Praha
 • Kardiochirurgické oddelení Nemocnice Ceské Budejovice
 • Centrum kardiovaskulární a transplantacní chirurgie Brno
 • Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové
 • Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
 • Kardiochirurgické centrum FN Ostrava
 • Kardiochirurgické oddelení FN Plzen
 • Kardiochirurgické oddelení Nemocnice Podlesí

K tomu, aby byl pacient prevezen a prijat do kardiocentra, musí splnovat urcitá kritéria. Casový interval mezi vznikem infarktu a predpokládaným casem provedení by nemel presahovat 120 minut. Na EKG musí být nález, který odpovídá obrazu pro akutní infarkt myokardu.

Stav pacienta i ostatní duležité informace musí být zkonzultovány s príslušným lékarem kardiocentra, podle možnosti prostrednictvím již zmínené mobilní aplikace. Na základe obrazu EKG a ostatních duležitých informací tak doporucí smerování, poprípade upresní lécbu.

Pro urychlení transportu pacienta a zkrácení již zmíneného ischemického casu se využívá i letecká zdravotní služba. Musí být však vhodné letové podmínky.

Lokální nemocnice

V prípade, že prevoz pacienta není možný do urcitého intervalu, je možné pacienta prevézt do spádové nemocnice. Zde se podá lécba – takzvaná fibrinolýza. Následne je opet po konzultaci s kardiocentrem možný prevoz za úcelem zpruchodnení cévy, obvykle do 24 hodin. I v tomto prípade však vše záleží na okolnostech a stavu pacienta.

Každá bolest na hrudi by mela být sledována a vyšetrena ve zdravotním zarízení. Pokud má pacient urcitý diskomfort na hrudi, ale chybí nález na EKG ci jiné známky infarktu, bývá pacient obvykle prevezen na pozorování a vyšetrení do spádové nemocnice.

Obvodní lékar

V nekterých prípadech muže mít infarkt myokardu netypický ci tichý prubeh. Je to zejména u starších lidí nebo u pacientu s cukrovkou. Proto se muže stát, že pacient nepripisuje svému stavu takovou vážnost a rozhodne se svuj stav rešit prostrednictvím svého obvodního lékare nebo lékare na pohotovosti.

Tehdy je obrovským prínosem, pokud má lékar k dispozici EKG prístroj, kterým diagnostikuje infarkt a zajistí spuštení celého managementu rychlého prevozu do kardiocentra.

Samozrejme jakékoli zdržení se, at už u praktického lékare, na internistické nebo príjmové ambulanci jsou nežádoucí. Proto pri jakýchkoli pochybnostech radeji volejte záchrannou zdravotní službu.

Ne každá bolest musí znamenat infarkt. Presto by mela být jakákoli bolest na hrudi vyšetrena ve zdravotnickém zarízení.

Prectete si také zajímavý magazínový clánek: Život po infarktu

Další zajímavé zdroje:

 • health.gov.sk - doporucení pro management akutního infarktu myokardu
 • solen.sk - prednemocnicní management nemocných s infarktem, možný prístup praktického lékare
 • kardio-cz.cz - souhrn doporucených postupu u pacientu s infarktem myokardu

Lécba akutního infarktu myokardu

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.