Jaká je prevence rakoviny deložního cípku? Rizikové faktory a príznaky

Jaká je prevence rakoviny deložního cípku? Rizikové faktory a príznaky
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina deložního cípku je celosvetový problém. Je druhým nejcastejším onkologickým onemocnením u žen do veku 45 let a tretí nejcastejší prícinou úmrtí žen.

Rakovina deložního cípku je celosvetový problém.
Dá se pred ní chránit?
Prenos rakoviny?
Není to presné vyjádrení,
ale hlavním podezrelým je...
Virus, který se šírí mezi lidmi.

Jen v Cesku pribývá rocne približne 800 nových prípadu a 300 žen umírá na karcinom deložního cípku.

Hlavní prícinou rakoviny deložního cípku je dlouhodobá infekce lidským papilomavirem známým pod názvem HPV.

HPV patrí v dnešní dobe mezi nejpocetnejší sexuálne prenosné infekce.

Pro vypuknutí onkologických zmen ve tkáni deložního cípku se podílejí HPV infekce a spolupusobící faktory.

Dnešní vedecké poznatky naznacují, že krome rakoviny deložního cípku HPV hraje roli i pri vzniku jiných maligních onemocnení, jako je karcinom penisu, konecníku, kuže a také maligních onemocnení horních cest dýchacích.

Rakovina deložního cípku je casté zhoubné onemocnení. Je jedním z mála onkologických onemocnení, které je snadno diagnostikovatelné a efektivne lécitelné.

Záleží hlavne na prevenci a vcasném rozpoznání, nakolik jde o následky infekce HPV viry.

K tomu, aby po HPV infekci vznikl maligní zvrat, jsou zapotrebí spolupusobící faktory.

Chcete vedet víc?
Jaké typy HPV známe?
Co zvyšuje a co snižuje míru rizika?
Existuje úcinná ochrana?
Funguje vakcinace a jsou vakcíny bezpecné?

Faktory, které zvyšují míru rizika vzniku rakoviny deložního cípku, jsou:

Ptáte se: Jak mohu snížit riziko vypuknutí?

Faktory, které snižují riziko, jsou:

 • bezpecný sex
  • pri kterém jsou použity bariérové pomucky, jako je napríklad i kondom
  • znát sexuální život/historii partnera
 • vyvarovat se strídání sexuálních partneru
 • chránit se pred opakovanými ženskými infekcemi
 • nekourit
 • poradit se s gynekologem o rizicích a vhodnosti užívání antikoncepce
 • prozkoumat rodinnou anamnézu a vzhledem k tomu i plánovat tehotenství
 • dostatecná hygiena

Jaké má rakovina deložního cípku príznaky?

Pri této forme rakoviny je nebezpecné, že v raném stádiu probíhá bez príznaku. Jedná se tedy o asymptomatický prubeh.

Casto se stává, že se ke špatným výsledkum žena dopracuje náhodne, a to po delší dobe na gynekologickém vyšetrení. Tehdy už muže být rakovina v pokrocilém stadiu.

I proto je význam preventivních gynekologických vyšetrení vysoký.

Rakovine deložního cípku muže mít príznaky, jako:

 • krvácení mimo menstruacní cyklus
 • výtok
 • bolestivý pohlavní styk – dyspareunie
 • bolest v podbrišku a v oblasti pánve
 • bolest vystreluje až do kríže
 • zvetšení lokálních lymfatických uzlin
 • otok dolní koncetiny
 • hubnutí a nechutenství
 • slabost a únava
 • nevýkonnost
 • otok bricha – ascites

Co je HPV?

Je to zkratka anglického human papillomavirus, což v prekladu znamená lidský papiloma virus. HPV jsou malé DNA viry o velikosti približne 55 nm.

První informace se objevily zacátkem 20. století a do dnešní doby prišlo u HPV infekcí k významným objevum.

Známe více než 150 typu HPV.

Nekteré typy jsou zodpovedné za tvorbu bradavic na rukou a chodidlech. Pohlavne prenosných a genitálních je asi 40 typu. Jsou zodpovedné za genitální onemocnení, jako jsou napríklad kondylomy, v horším prípade rakovina deložního cípku.

HPV napadá bunky vícevrstvého dlaždicového epitelu. Následne se v napadené bunce usídlí.

Napadená bunka zacne produkovat zmenené bílkoviny, které jsou zodpovedné za zmeny v epitelu. Vetšinou je tento proces eliminován imunitou ženy, ale v malém procentu prechází do predrakovinných zmen.

Riziko prenosu infekce se zvyšuje:
Strídáním sexuálních partneru, promiskuitou (riziko opakovaných infekcí HPV).
Ale infikovat se muže také žena, která žije s jedním partnerem.

Mezi ostatní faktory patrí:

 • kourení
 • dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce
 • vysoký pocet tehotenství
 • jiná pohlavne prenosná onemocnení (napríklad chlamydiová)
 • imunologická nedostatecnost

Rizikové typy HPV

HPV je vysoce prenosné onemocnení, které se prenáší pohlavne. Ale prenos muže být také nepohlavní, prostrednictvím telesných tekutin, sliznicemi, kuží.

Hlavní delení HPV je na HPV nízkorizikové (low risk) LRHPV a s vysokorizikové (high risk) HRHPV.

 • Nízkorizikové – LRHPV
  • zpusobují nejcasteji bradavicovité výrustky, papilomy, kondylomy
  • typ  6, 11, 40, 42, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89 
  • 70 % condylomata accuminata
  • 30 % ostatní typy LRHPV
 • vysokorizikové - HRHPV typy jsou
  • 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82
  • ale za více než 70 % prípadu karcinomu deložního cípku jsou zodpovedné typy 16 a 18
  • typ 16 a 18 je rizikový i z pohledu rozvoje rakoviny pochvy, delohy, zevních rodidel, ale také ritního otvoru, penisu a hrtanu

Výskyt HPV infekce

Za sexuálne prenosná onemocnení HPV se považují anogenitální formy, ale tato cesta není jejich jedinou formou prenosu (telesné tekutiny, sliznice, kuže). Predpokládá se, že 85 % žen prijde do kontaktu s HPV behem svého života.

Výskyt HPV je závislý na veku.

Pricemž u dívek, které ješte nemely pohlavní styk, je výskyt témer nulový. Ve veku 15–18 let je infikováno približne 7–9 %.

Nejvyšší výskyt HPV u žen ve 30. tom roce života. S pribývajícím vekem výskyt klesá, pricemž v okolí 50. roku je jen 2–3 %.

Imunita virus zabije približne po 8–16 mesících u 80–90 % žen.

U zbývajících 10–20 % žen virus pretrvává a v konecném stádiu muže zpusobit karcinom deložního cípku.

U 20 % z nich se vyvine behem 5 let CIN III a z toho 5 % následne po dobu 15–20 let prechází do karcinomu (v Cesku umírá rocne približne 350 žen na karcinom deložního cípku).

Co je CIN?

Je klasifikace zmen bunek na povrchu deložního cípku. CIN je zkratka skládající se ze zacátecních písmen:

 1. C pro Cervikální, týkající se deložního cípku (cervix uteri)
 2. I pro Intraepiteliální, týkající se povrchových bunek
 3. N pro Neoplazie, tedy novotvorba

CIN se dále delí na stadia prekancerózy (stav predcházející maligním zmenám):

 • CIN I jsou zmeny nízkého stupne, mírná dysplazie (zmena tvaru, velikosti) - sledování progrese
  • asi 65 % prípadu vymizí samo
  • 20 % pretrvává
  • a z toho asi v 15 % prípadu se zhoršuje
  • kontrola každých 6–9 mesícu a pri pretrvávání více než 2 roky se doporucuje konizace, chirurgický zákrok
 • CIN II je stredne vysoký stupen dysplazie
  • doporucuje se konizace, chirurgické odstranení zmenené cásti krcku
 • CIN III je težká dysplazie
  • kdy se doporucuje chirurgické odstranení postižené cásti deložního cípku, hysterektomie (odstranení delohy, horní cásti pochvy), trachelektomie (odstranení deložního cípku), robotická radikální hysterektomie, exenterace pánve, pri pokrocilém stádiu s prerustáním do okolí
  • alternativní i radikální radioterapie

Existuje také klasifikace SIL, což je vlastne skvamózní intraepitelová léze. Která se rozdeluje na L-SIL a H-SIL. L-SIL znamená nízký stupen (CIN I) a H-SIL vysoký stupen léze (CIN II, III).

Prevence rakoviny deložního cípku

Ne, rakovinu deložního cípku prenosem nedostanete.
Ale...
Dlouhodobá infekce vysoce rizikovým HPV patrí mezi nebezpecné faktory vedoucí k jejímu vzniku.

Prevence si proto zakládá na zamezení šírení tohoto viru.

Výskyt onemocnení je stále vysoký, prestože se rakovina deložního cípku považuje za velmi dobre diagnostikovatelné a lécitelné onemocnení.

Mezi hlavní preventivní metody se považuje sledování screeningem, což je sekundární forma prevence.

V CR absolvuje pravidelné screeningové vyšetrení približne 25 % žen. Primární forma prevence onemocnení deložního cípku zahrnuje ockování (u 12letých dívek asi 1 %).

Rakovina deložního cípku se vyskytuje zejména u mladých žen do 45. roku života.
Jedná se o 4. nejcastejší rakovinu žen celosvetove.
Úmrtnost zvyšuje nedostupnost screeningu, vakcíny a nízké povedomí.

Primární prevence

Je vlastne ockování, které probíhá ve trech dávkách.

Doporucuje se u dívek v predpubertálním veku, které ješte nemely pohlavní styk. Nejlépe u 12letých dívek.

Úcinnost vakcíny je tehdy nejvyšší a dívky jsou vetšinou panny. Doporucený vek ockování je od 9. roku až do 45. roku života.

Napríklad v Austrálii schválili bivalentní vakcínu k podání i ženám od 27. do 45. roku.

K dispozici máme dva druhy ockovací vakcíny – jednu bivalentní a druhou kvadrivalentní.

Pro jednoduché vysvetlení bivalentní obsahuje látky úcinné proti HPV 16 a 18. Kvadrivalentní obsahuje látky úcinné proti HPV 6, 11, 16, 18. Její úcinek je tedy krome karcinomu deložního cípku i proti genitálním bradavicím.

U bivalentní vakcíny není ochrana proti HPV 6 a 11, ale predpokládá se zkrížená úcinnost i proti ostatním HRHPV, jejichž výskyt není tak castý. Stejne tak kvadrivalentní vakcína chrání pred ostatními typy HRHPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59).

Bezpecnost vakcín

Je na velmi vysoké úrovni.

Vakcíny jsou vyrábeny synteticky a neobsahují genetický materiál viru. Takže nehrozí riziko onemocnení HPV infekcí a následne po letech na onkologické onemocnení deložního cípku.

Jejich úcinnost je podle dosavadních studií prokázána na 5–7 let, ale odhaduje se, že jejich úcinek má být na 10 až 15 let a podle matematického výpoctu až 20 let.

Jako i u všech jiných léku a vakcín, tak i v tomto prípade se po aplikaci mohou vyskytnout vedlejší úcinky. Mezi castými vedlejšími príznaky jsou bolest, otok a zarudnutí v míste vpichu. Méne casto se vyskytuje bolest hlavy, horecka, únava, bolest svalstva.

Po vakcinaci se nedoporucuje fyzická námaha a psychická zátež.

Sekundární prevence

Je preventivní opatrení zajišteno celoplošným screeningem, kdy dochází k vcasné diagnostice. Krome bežného vyšetrení se využívá onkologická cytologie. Pri cytologickém vyšetrení se u ženy provádí ster bunek z epitelu deložního cípku.

Takzvaný PAP test.

Pap test je cytologické vyšetrení steru z deložního cípku.

Nazván je podle reckého lékare Georgios Nikolaou Papanikolaou. Jako první v roce 1928 uvedl, že rakovina delohy muže být diagnostikována z vaginálního výteru.

Tato forma diagnostiky je casove nenárocná, odber trvá približne 10 minut a provádí se sterem bunek z povrchu deložního cípku za pomoci drobného kartácku. Výkon je bezbolestný.

Preventivní prohlídky a také screening onkologických onemocnení deložního cípku v Cesku upravuje zákon – je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví CR (MZ CR) c. 70/2012 Sb. Ster se provádí dva roky po sobe, následne po negativním výsledku každé tri roky, a to od 23. roku až do 64. roku života (pokud jsou poslední 3 cytologická vyšetrení negativní).

Na bežné gynekologické vyšetrení by se mela dostavit každá žena od 18. roku života.

Ockování chlapcu

HPV krome toho, že postihuje ženské pohlavní ústrojí, muže zpusobit i papilom hlasivek, karcinomatózní degeneraci laryngu, urologické potíže jako kondylomy a ruzné jiné onkologické choroby. A to u obou pohlaví.

Ockováním obou pohlaví se zajistí ochrana pred HPV a také se zamezí prenosu. Jelikož i muži jsou prenašeci HPV.

Mužské pohlaví je rovnež ohroženo rozvojem množství zdravotních komplikací, které vyvolává HPV. Tak proc nechránit ockováním i chlapce?

Záverecné shrnutí

V dnešní dobe je úcinná diagnostika a také lécba onemocnení, která jsou zaprícinena HPV viry.

Povedomí o tom, že HPV je hlavním rizikem vzniku rakoviny deložního cípku, je rovnež na vyšší úrovni oproti minulosti.

Ale...

Stále chybí opora v pravidelných preventivních a screeningových vyšetrení a zájem žen, a to hlavne matek o ockování dívek v období pred zacátkem pohlavního života.

Otestujte své znalosti

8 otázek pro zopakování problematiky o rakovine deložního cípku.

Více informací o rakovine deložního cípku ze zdroju

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.