Jak se maligní melanom léčí? Chirurgický zákrok – operace a léky

Léčba primárního melanomu

Hlavní metodou léčby primárního melanomu je chirurgické odstranění. Tento postup je účinný pouze při včasném odhalení melanomu. V době, kdy není schopen metastázovat.

S rostoucí pokročilostí primárního melanomu se zvyšuje jeho agresivita a riziko metastazování.

Nádor musí být odstraněn s dostatečně širokým okrajem zdravé tkáně. Některé lokalizace nádoru (obličej, dlaně, boky) neumožňují radikální odstranění. V takových případech se doporučuje dodržet okraj široký alespoň 10 mm.

Chirurgické odstranění melanomů se provádí na specializovaných pracovištích. U vysoce rizikových typů melanomu se současně odstraňuje sentinelová lymfatická uzlina.

Pokud jsou v této uzlině nalezeny metastatické buňky, je nutné odstranit všechny lymfatické uzliny v záchytné oblasti.

Rizikový typ melanomu má následující charakteristiky:

 • Breslow od 1 mm, ev. 0,75–1 mm
 • přítomnost ulcerace
 • vyšší počet mitóz
 • pacient mladší 40 let

Přesné posouzení primárního melanomu a sentinelové uzliny je nezbytné pro přesné stanovení stádia onemocnění. Umožňuje lékařům stanovit prognózu a následnou léčbu.

U maligních melanomů s vysokým rizikem další progrese se doporučuje adjuvantní léčba.

Adjuvantní léčba

V praxi se až 90 % všech metastáz objevuje pět let po operaci primárního melanomu. Přibližně 10 % se objevuje po delší době. Někdy se metastázy mohou objevit i po 30 letech.

Cílem adjuvantní léčby je zabránit takové progresi onemocnění.

V minulosti se v adjuvantní léčbě používala řada metod, například chemoterapie, radioterapie, nespecifická imunoterapie a další. Od 80. let 20. století se široce používá adjuvantní aplikace interferonu alfa.

Mezi metody adjuvantní léčby patří např:

 • Adjuvantní aktinoterapie – Používá se v případech, kdy nemůžeme nádor odstranit dostatečně radikálně (ORL a urogenitální oblasti).
 • Adjuvantní chemoterapie
 • Adjuvantní imunoterapie – Jedná se o nejrozšířenější metodu léčby pokročilých primárních nádorů.

Adjuvantní léčba interferonem

Interferony patří do skupiny glykoproteinů se širokým spektrem účinků:

 • imunomodulační
 • antivirové
 • antiproliferativní
 • proproliferativní
 • antiangiogenní

V souvislosti s léčbou melanomu se používají různé mechanismy:

 • stimulace fagocytózy makrofágů
 • zvýšená exprese nádorových antigenů
 • přímý cytotoxický účinek
 • inhibice růstu nádorových buněk
 • inhibice angiogeneze
 • snížení syntézy DNA

Akutní projevy toxicity léčby interferonem zahrnují syndrom podobný chřipce, alopecii, reakce v místě vpichu, exacerbaci psoriázy a laboratorní abnormality. Chronické projevy toxicity zahrnují anorexii, slabost a rozvoj deprese.

Od roku 2011 se monoklonální protilátky používají k léčbě maligního melanomu. Způsobují modifikaci imunitního systému. Jsou definovány jako inhibitory kontrolních bodů imunitní odpovědi organismu na nádorové buňky melanomu.

Mezi monoklonální protilátky patří ipilimumab. Dokáže příznivě modulovat buněčnou imunitní odpověď organismu. V porovnání s jinou systémovou léčbou zdvojnásobuje dobu přežití pacientů s metastazujícím melanomem.

Léčba metastazujícího melanomu

Za léčbu metastatického melanomu zodpovídá chirurg a onkolog. Bohužel je stále relativně málo úspěšná. Pro léčbu kožních metastáz se používá následující:

 • chirurgické odstranění
 • interleukiny
 • interferony
 • lokální cytostatika
 • radioterapie
 • fotodynamická terapie

Uzlinové metastázy se léčí chirurgicky nebo radioterapií. V případě léčby orgánových metastáz se kromě chirurgického zákroku používá systémově podávaná chemoterapie a kombinovaná imunochemoterapie.

V některých případech se používají speciální radioterapeutické postupy.

fsdílet na Facebooku