Léčba bipolární afektivní poruchy: Léky a psychoterapie

Prvním krokem v léčbě bipolární poruchy je potvrdit diagnózu mánie nebo hypománie a definovat fázi, ve které se nachází nálada pacienta. Terapeutický přístup pro hypománii, mánii, depresi nebo eutymii se značně liší.

Při managementu akutní fáze je primárním cílem zajištění bezpečnosti pacienta a lidí v jeho blízkosti, a to vše s minimálními vedlejšími účinky.

Při zvládání dlouhodobé stabilizace nálady je hlavní prioritou zabránit opakování epizod a zajistit dostatečnou účinnost při minimálním zatížení organismu.

Léčbu nejlépe vede lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu stavů duševního zdraví (psychiatr) a který má zkušenosti s léčbou bipolárních a příbuzných poruch. Terapeutický tým zahrnuje také psychologa, sociálního pracovníka a psychiatrickou sestru.

Medikamentózní léčba

Bipolární porucha vyžaduje celoživotní léčbu léky, a to i v obdobích, kdy se pacient cítí lépe.

Lidé, kteří vynechají udržovací léčbu, jsou vystaveni vysokému riziku recidivy symptomů, nebo se jen mírné změny nálady mohou rychle zvrtnout na plnohodnotnou mánii nebo depresi.

 • Stabilizátory nálady 

Pacienti obvykle potřebují léky ke stabilizaci nálady, ke kontrole manických nebo hypomanických epizod. Příklady stabilizátorů nálady zahrnují lithium, kyselinu valproovou, divalproex sodný, karbamazepin a lamotrigin.

 • Antipsychotika

Pokud příznaky deprese nebo mánie přetrvávají navzdory léčbě jinými léky, je třeba přidat antipsychotikum, jako je např. olanzapin, risperidon, quetiapin, aripiprazol a jiné.

Možné je užívat jeden z těchto léků samostatně nebo spolu se stabilizátorem nálady v kombinaci.

 • Antidepresiva

Na pomoc při zvládání deprese může lékař přidat do léčby antidepresivum. Protože antidepresivum může někdy spustit manickou epizodu, obvykle se předepisuje spolu se stabilizátorem nálady nebo antipsychotiky.

 • Antidepresivum-antipsychotikum

Některé léky jsou dostupné přímo v kombinaci. Například kombinace antidepresiva fluoxetinu a antipsychotika olanzapinu. Funguje jako léčba deprese a stabilizátor nálady.

 • Léky proti úzkosti

Benzodiazepiny mohou pomoci s úzkostí a zlepšit spánek. Obvykle se používají krátkodobě.

 • Nalezení správného léku

Nalezení správného léku nebo léků často vyžaduje několik pokusů a omylů. Pokud jeden nefunguje dobře, je třeba vyzkoušet i několik dalších.

Tento proces vyžaduje trpělivost, protože některé léky potřebují týdny až měsíce, aby plně zaúčinkovaly. Obecně se najednou mění pouze jeden lék.

Lékař se rozhodne, které léky jsou efektivní ke zmírnění příznaků s co nejméně obtěžujícími vedlejšími účinky.

 • Vedlejší účinky

Mírné vedlejší účinky se začnou většinou zlepšovat, když se najdou správné léky a dávky, které jsou dostatečně účinné, a tělo se jim dokáže přizpůsobit.

Nikdy by pacient sám neměl dělat změny v dávkování léků, a neměl by sám přestat užívat léky. Přestane-li je užívat, mohou se u něj projevit abstinenční příznaky nebo se příznaky nemoci mohou zhoršit nebo vrátit.

Pacient po náhlém vysazení může být velmi depresivní, mít sklony k sebevraždě nebo přejít do manické či hypomanické epizody.

 • Léky a těhotenství

Některé léky na bipolární poruchu jsou spojeny s vyšším výskytem vrozených vad. Rovněž mohou přecházet přes mateřské mléko na dítě.

Některé léky, jako je kyselina valproová a divalproex sodný, by neměly být používány během těhotenství.

Pokud se spolu s určitými léky na bipolární poruchu užívá i hormonální antikoncepce, může ztratit svou účinnost.

Před plánovaným otěhotněním by každá žena měla prodiskutovat možnosti léčby se svým lékařem.

Denní stacionář

Jedná se o denní léčebný program, který pacient navštěvuje každý den, nemusí být tedy hospitalizován. Takové programy poskytují podporu a poradenství, které pacienti potřebují, ale nejsou stresováni z potřeby nocovat v prostředí nemocnice.

Hospitalizace

Pokud se pacient chová nebezpečně pro sebe či své okolí, má sklony k sebevraždě, nebo se "odtrhl" od reality a je psychotický, lékař nařídí hospitalizaci. V takových případech to je možné i proti vůli pacienta.

Psychiatrická léčba v nemocnici pomáhá udržet bezpečnost pacienta, jeho okolí a stabilizovat jeho náladu, ať už jde o manickou, nebo velkou depresivní epizodu.

Psychoterapie

Primární léčba bipolární poruchy zahrnuje léky a psychologické poradenství, tedy psychoterapii.

Psychoterapie je důležitou součástí léčby bipolární poruchy a poskytuje se v individuálním, rodinném nebo skupinovém prostředí.

Existuje několik typů terapie:

 • Interpersonální a sociální rytmická terapie – zaměřuje se na stabilizaci denních rytmů, jako je spánek, bdění a čas jídla. Konzistentnost a tzv. rutina umožňuje lepší ovládání nálad.
 • Kognitivně behaviorální terapie – zaměřená na identifikaci nezdravých a negativních přesvědčení o sobě a svém okolí a jejich nahrazení zdravými a pozitivními. Také dopomáhá identifikovat spouštěče bipolárních epizod. Naučí efektivní strategie pro zvládání stresu a zvládání nepříjemných situací.
 • Psychoedukace – jde o učení se o bipolární poruše. Pacientovi a jeho rodině pomáhá pochopit tento stav, získat nejlepší podporu, identifikovat problémy, vytvořit plán pro prevenci relapsu a držet se léčby.
 • Terapie zaměřená na rodinu – podpora rodiny a komunikace je velmi důležitá při snaze o udržení plánu léčby. Také naučí blízké rozpoznat a zvládnout varovné příznaky změn nálady.

Další možnosti léčby

Kromě medikamentózní léčby existují ještě doplňkové metody léčby, jejichž použití závisí na reakci pacienta na léčbu.

Elektrokonvulzivní léčba

Během elektrokonvulzivní terapie procházejí mozkem elektrické proudy, které záměrně vyvolávají krátký záchvat.

Předpokládá se, že tyto výboje způsobují změny v chemických pochodech v mozku, které mohou zvrátit symptomy určitých duševních chorob.

Elektrokonvulzivní léčba se při terapii bipolární poruchy používá tehdy, pokud se pacient nezlepší za pomoci léků, nebo nemůže užívat antidepresiva ze zdravotních důvodů, jako je těhotenství.

Rovněž se může aplikovat v akutní fázi vzplanutí onemocnění, kdy je např. vysoké riziko spáchání sebevraždy.

Transkraniální magnetická stimulace

Poměrně nová léčba, která se stále zkoumá jako možnost terapie pro ty lidi, kteří nereagovali na antidepresiva.

Léčba u dětí a dospívajících

O léčbě dětí a dospívajících se obecně rozhoduje individuálně, případ od případu, v závislosti na symptomech, vedlejších účincích léků a jiných faktorech.

Léčba obvykle zahrnuje:

 • Léky

Dětem a dospívajícím s bipolární poruchou se často předepisují stejné typy léků, jaké se používají u dospělých.

U dětských pacientů ale víme o bezpečnosti a účinnosti těchto léků mnohem méně, protože na dětských pacientech se provádí mnohem méně farmakostudií a výzkumů.

 • Psychoterapie

Časné zahájení psychoterapie a dlouhodobá léčba může pomoci zabránit opakování příznaků. Psychoterapie pomáhá dětem a dospívajícím vytvářet rutiny, řešit problémy s učením, zvládat sociální problémy a posílit rodinné vazby a komunikaci s okolím.

Nezřídka je psychoterapie potřebná i při léčbě problémů se zneužíváním návykových látek, které nejsou vzácné u starších dětí a dospívajících s bipolární poruchou.

 • Psychoedukace

Psychoedukace zahrnuje "učení se" o symptomech bipolární poruchy. Pro rodinu pacienta s tímto onemocněním je velmi důležité seznámit se s tím, jak se jeho chování může lišit od chování jeho vrstevníků.

 • Podpora

Spolupráce s učiteli a školními poradci, podpora od rodiny a přátel je nezbytná k dosažení stabilizace nálady mladého člověka.

fsdílet na Facebooku