Správná lécba angíny u detí? Jaké má príciny a príznaky?

Správná lécba angíny u detí? Jaké má príciny a príznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Angína, jak ji známe, je castým onemocnením, které je doprovázeno bolestmi v krku, problémy s polykáním a vysokými teplotami.

Angina tonsilitida nebo v latine také tonsilitis acuta je zánet krcních (patrových) mandlí (konkrétneji jde o Waldeyeruv lymfatický prstenec). Jejich základním úkolem je boj proti infekci a vyvolavatelem zánetu je až v témer 70 % bakterie zvaná Streptococcus pyogens.

Nejcasteji vyskytuje u detí, ale nemine ani dospelé.

Presto, že se jedná o relativne castou infekci, se mohou pri nesprávné lécbe v pozdejším veku objevit závažné následky s postižením srdce, chlopní, kloubu ci ledvin, proto je správná lécba angíny u detí nesmírne duležitá.

Zajímá vás:
Co zpusobuje angínu a jaké má príznaky.
Muže být virová?
Hnisavá ci bez teploty?
Je infekcní/prenosná?
Pomuže domácí lécba, nebo je nutná odborná péce?

Proc angína vzniká?

Angína (tonsilitis acuta) je bakteriální infekce krcních mandlí. Vyvolává ji v prevážné míre streptokoková infekce - až v 70 % je spouštecem Streptococcus pyogenes.

Dalšími bakteriemi, které se podílejí na jejím vzniku, jsou Streptococcus pneumoniae, ale i nekteré stafylokokové infekce nebo bakterie Escherichia Coli. Bakteriální, hnisavou anginou se nazývá kvuli prevaze bakterií jako vyvolávajícího agens. Zpusobená však muže být i viry nebo plísnemi (napr. candida albicans).

Krcní mandle (tonsilla palatina) jsou párový orgán nacházející se postranne v dutine ústní mezi korenem jazyka a mekkým podnebím. Patrí do Wadereyova lymfatického systému. Jsou tvoreny mízní tkání stejne jako nosní mandle. Mají ochrannou funkci v boji proti infekci. Povrch mandlí je nerovný, tvorený prohlubnemi, na kterých se casto zachycují choroboplodné zárodky.

Klinický prubeh onemocnení

Príznaky zpusobené streptokokovou infekcí lze ze širšího hlediska rozdelit na lokální – v míste pusobnosti vyvolávajícího agens, kde se bez lécby dále rozmnožuje -, a na celkové neboli systémové. Ty se projevují nespecifickými príznaky podobnými jako u ostatních bakteriálních infekcí.

otevrená ústa se zanícenými mandlemi
Akutní zánet mandlí - tonsilitis acuta. Zdroj fotografie: Getty images

Lokální príznaky

Když se bakterie na mandle zachytí, zpusobuje zánet. Zánetlivý proces je katarální, kdy jsou sliznice zanícené, zcervenané, prosáklé a bolestivé.

Následne zacíná hnisavý proces, behem nehož se na mandlích vytvárejí hnisavé cepy, povlaky až hnisavé folikuly (vácky naplnené zánetlivým infiltrátem). Povlaky jsou zbarveny do bílé až žlutobílé barvy, pozdeji splývají do vetších ploch. Na patre nacházíme petechiální krvácení (teckovité – vlásecnicové).

Tyto zmeny se navenek projevují bolestí v krku spontánne i na dotek z prední cásti krku. Bolestivost muže vyzarovat až do celistí, odtud do ucha a koncí v zátylku. Za provokující faktor vyšší intenzity bolesti považujeme polykání, kašlání, kýchání nebo i mluvení a pohyby hlavy – hlavne rotacní.

Bolest do urcité míry zpusobuje potíže s polykáním v kombinaci spolu s otokem sliznic, címž se zužuje prostor v krku. Zúžený prostor hrdla spolu se zhrublou hltanovou mandlí zpusobuje také potíže s dýcháním, které je vynuceno ústy.

Ze stejné príciny mužeme behem spánku u detátka pozorovat chrápání. Z duvodu zúžení ústí sluchové trubice bývá casté i zalehnutí v uších. Pozorujeme i zmeny hlasu, které pripomínají spíše huhnání.

Systémové príznaky

Pro angínu jsou typické vysoké horecky s tresavkou (zimnicí). Dosahují hodnoty 39 °C a více. Teploty zpusobují nadmerné pocení. Díte je proto casto dehydratované, slabé, malátné. Typická je únava a spavost. Raritní nejsou ani febrilní krece (krece z teploty). Méne casto muže dojít k blouznení a dezorientaci.

Hlavne u detí se toto onemocnení zacíná horeckou a zvracením. Úporné zvracení prispívá k prohlubování dehydratace a celkové alterace vedomí.

Postupne se pridružují i ??další príznaky jako škrábání nebo pocit cizího telesa ci sucha v krku. Sucho v krku dráždí na kašel. Ten bývá vetšinou suchý a dráždivý. S každým zakašláním se stupnují i ??bolesti v krku, což ciní díte více mrzuté, plactivé a nespokojené.

Typicky jsou zvetšeny regionální (sousední) uzliny. Dají se nahmatat a pri pohmatu a zatlacení jsou lokálne bolestivé. Jedná se o jasný príznak toho, že telo bojuje s infekcí. Nejcasteji lze nahmatat submandibulární uzliny (podcelistní).

Jaké komplikace mohou ovlivnit prubeh onemocnení?

Vetšina tonsilitid lze zvládnout správnou lécbou a izolací nemocného dítete behem 10 dnu, aniž by vznikly nejaké komplikace. Komplikace vznikají spíše pri špatné diagnostice a následné nesprávné terapii. Presto se s nimi mužeme setkat a je dobré o nich vedet.

Chronická angína

Vzniká jako následkem predchozích a casto se opakujících akutních angín. Ty zanechávají v mandlích mikrobiální flóru, která muže zpusobit recidivy chronických zánetu. Projevují se stejne jako akutní zánet mandlí.

Absces mandle

Pokud se bakterie dostala do hlubších struktur mandle a okolí, muže vzniknout její absces. Absces je hnisavý ohranicený zánet oválného tvaru, respektive dutinový útvar vyplnený hnisem. Vetšinou se tvorí pri chronických tonsilitidách a postihuje jednu stranu. Mandle na strane abscesu je zvetšená, prosáklá a bolestivá.

Sepse

Pokud se bakterie presune z ložiska (mandle) krevní cestou do krevního obehu, je schopna se tam dále množit a zpusobovat další potíže. Infekce v krvi se nazývá septikemie. Odtud se dokáže zachytit v kterémkoli orgánu tela a napadnout jej. Príznaky se liší podle toho, o který orgán se jedná. Také v techto orgánech zpusobuje metastatické abscesy.

Základní diagnostika a vyšetrení

Nejduležitejší ze všeho je správná diagnostika. Nebývá nárocná. Na základe anamnézy, klinického obrazu nemocného, krevních odberu a steru z mandle lze potvrdit nebo vyloucit.

U angíny bývá zvýšený pocet leukocytu (bílých krvinek) a zvýšený titr ASLO, který dokazuje, že v krvi se nacházejí protilátky proti streptokokové infekci. Zvyšuje se sedimentace erytrocytu (cervených krvinek), jejíž rychlost mení (zvyšují) bílkoviny typické pro zánet.

Jak správne lécit angínu u detí?

Na bakteriální infekce jsou lékem první volby antibiotika. Zánet mandlí bývá zpusoben hlavne streptokokovými infekcemi, což umíme dokázat podle krevních výsledku.

Tak jako tomu bylo i v minulosti od dob Fleminga, to platí i nyní, že nejúcinnejším antibiotikem proti streptokokum je fenoxymetylpenicilin, tedy bežný a casto používaný penicilin.

Prípravek je treba brát v pravidelných casových intervalech po dobu, kterou urcí lékar. Casové odstupy mezi dávkováními léku musí být presné. Pokud bychom totiž lék podali napríklad o dve hodiny pozdeji, mohlo by se stát, že by už nemusel úcinkovat.

Možná jste nevedeli: Antibiotický úcinek se po 8 až 12 hodinách (v závislosti na druhu antibiotika) snižuje a infekce se vuci nemu stává odolnou. Pokud se bakterie stane rezistentní vuci konkrétnímu antibiotiku, to už nezabere a ztežuje se další lécba.

Na bolesti, otok, škrábání a zánet v krku je v dnešní dobe velké množství volne prodejných preparátu ve forme sirupu ci cucavých pastilek. Krome toho, že zmírnují bolest, pusobí také antisepticky a dezinfikují ústní dutinu a hltan.

Vhodné jsou také léky pusobící protizánetlive. Protizánetlivé a uklidnující úcinky mají i nekterá kloktadla nebo bylinné caje. Výrazne zmírnují otok a usnadnují detátku snahu polykat, což je nesmírne duležité pri príjmu potravy a tekutin, která by mela být bohatá na vitamíny.

Zvýšený príjem vitamínu a minerálních látek zvyšuje prirozenou obranyschopnost. Tekutiny se pocením a zvracením ztrácejí z tela príliš rychle, hlavne u detí je to velmi nebezpecné, proto je treba je doplnovat.

Pri angíne a celkove pri bakteriálních infektech není dobré podávat horké caje a nápoje. Teplé prostredí je vhodné i pro rozmnožování bakterií, proto je treba volit vlažné nebo jen mírne teplé tekutiny.

Pozor: Pri tonsilitide vyvolané jiným infekcním agens, napríklad viry, je lécba antibiotiky neúcinná!!!

Lécba virových zánetu je ciste symptomatologická. Tlumí se jen príznaky, jako je horecka, zvracení, bolest, a je treba dbát na doplnení vitamínu, minerálu a tekutin.

Pri teplote vyšší než 38 °C se doporucují zábaly hrudníku a bríška vlhkým rucníkem namoceným ve vlažné vode. Vzhledem k tomu, že teploty pri angíne bývají opravdu velmi vysoké, je nekdy treba kombinovat zábaly i s antipyretiky (léky proti horecce).

Neméne duležitý je klid na lužku. Nemocný by se mel vyhýbat jakékoli fyzické námaze, která by zhoršila prubeh onemocnení.

V minulosti se velmi casto delala tonsilektomie (odstranení mandlí). V dnešní dobe se doporucuje jen v nekterých prípadech. Je to hlavne pri recidivující chronické tonsilitide ci abscesech, které se nepodarí odstranit antibiotickou lécbou. Delá se, aby se zabránilo opetovnému vzplanutí infekce a následné septikémie se odstraní mandle jako zdroj bakteriální infekce – ložisko.

Co muže zpusobit nelécená angína z detství v pozdejším veku?

Jak bylo již zmíneno, angína je snadno lécitelná prevážne bakteriální infekce. V prípade, že se v detství její lécba zanedbá, muže zpusobit závažné až smrtelné následky, které se nemusí objevit hned. Nejednou se objevují nenápadne nebo se náhodne zjistí behem preventivní prohlídky s odstupem nekolik let až desítek let.

Za nejzávažnejší se pokládá revmatická horecka. Zpusobují ji špatne lécené infekce vyvolané streptokokem skupiny A. Jedná se o zánetlivé onemocnení. Projevuje se zánety kloubu a pohybového ústrojí a následne postihuje i srdecní sval.

Je prícinou zánetu srdecního svalu (myokarditidu), která muže vést i k srdecnímu selhání. Bakterie se také krevní cestou casto usazují v oblasti srdecních chlopní.

Otestujte se

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.