Alkohol a jeho vliv na psychiku cloveka

Alkohol a jeho vliv na psychiku cloveka
Zdroj fotografie: Getty images

Alkohol je jedna z nejrozšírenejších drog. Vyvolává závislost, alkoholismus patrí mezi duševní onemocnení. Pro pacienta v opilosti je typická zmena chování, ale jeho chronickým užíváním dochází až ke zmenám osobnosti konzumenta.

Alkohol patrí mezi nejrozšírenejší z drog. Proc má tak velký a pevný vliv na naši duši a jak negativne pusobí?

Hlavní složkou všech alkoholických nápoju je denaturovaný alkohol (ethanol, ethylalkohol, chem.CH3-CH2-OH). Jedná se o bezbarvou, vysoce horlavou kapalnou látku s charakteristickým zápachem.

Zajímavé:
Samotné alkoholické nápoje procházejí procesem, pri kterém dochází k prirozenému kvašení. Kvasinky mení cukr získaný z ovoce na alkohol a oxid uhlicitý. Následuje fermentace a destilace alkoholu.

To, jak alkohol pusobí na cloveka, je individuální. Závisí to hlavne na množství požitého alkoholu, objemu alkoholu v nápoji, rychlosti pití, hmotnosti a toleranci jednotlivce.
Každopádne dochází k akutnímu nebo chronickému poškození zdraví.

Prectete si také:
Alkoholismus: Prokázané úcinky alkoholu na naše telo

Akutní intoxikace alkoholem

I u nealkoholika muže vzniknout vážné poškození zdraví alkoholem. Deje se tak v prípade, že dojde k nárazovému požití velkého množství alkoholu. Nejcasteji to mužeme videt u mladých lidí, kterí neznají míru svého pití.

4 stadia otravy alkoholem:

 1. Excitacní stadium – dochází pri nem ke zvýšení energie, cinnosti, komunikativnosti, sociabilite, euforii a vzrušení, ale paradoxne se zhoršuje videní, zpomaluje se reakcní cas a dochází ke ztráte koordinace svalu
 2. Hypnotické stadium – primární cilost a zvýšená cinnost se mení v necinnost, spavost, dochází k výrazné poruše zraku, reci a chuze, reflexy se snižují
 3. Narkotické stadium – zhoršuje se výrazne zrak, videní je dvojité, rozmazané a nesouvislé, pacient nesrozumitelne komunikuje, blábolí, vetšinou neodpovídá, jen dívá do neznáma, usíná, je obtížnejší ho vzbudit a po probuzení témer okamžite znovu usíná, svaly jsou ochablé
 4. Asfyktické stadium – jedná se o nejzávažnejší stadium, kdy spavost progreduje až v komatózní stav, pacient nereaguje, pomalu a melce dýchá, dochází k celkovému podchlazení organismu, hyporeflexie svalstva a uvolnení sverace na žaludku zvyšují riziko smrti aspirací zvratku

Kolik alkoholu jsem vypil a kolik mám v krvi? Výpocet promile: Alkohol kalkulacka.

Ctete s námi dál a dozvíte se:
Jaký dopad má alkoholismus na duši cloveka.
Nicí jednotlivce, ale také jeho nejbližší okolí.

Alkoholismus je duševní porucha

Zajímavé:
Alkoholismus byl poprvé oznacen za duševní poruchu již v roce 1784 B. Rushem. Tato definice trvá dodnes. Do té doby se považoval za poruchu chování, která prímo souvisí s charakterem konkrétního cloveka.

Alkoholismus je tedy považován za psychické onemocnení, kdy je jedinec závislý na konzumaci alkoholických nápoju. Nejen závislost na alkoholu, ale i ostatní závislosti jsou definovány podle WHO jako duševní onemocnení, tedy je nutné k nim tak pristupovat a lécit je.

Nejenže se jedná o duševní poruchu, dokonce jde o duševní poruchu s nejcastejším výskytem. Až 50 % pacientu hospitalizovaných na psychiatrických oddeleních a v psychiatrických lécebnách trpí práve tímto onemocnením.

Zajímavé:
Chronický abúzus alkoholu zkracuje prumernou délku života jedince až o 10 let.

Co zpusobuje alkohol?

 • organické a funkcní poškození mozku
 • organické a funkcní poškození vnitrních orgánu
 • závažné psychické poruchy
 • zásadní spolecenské problémy
 • zhoršení ekonomické situace

Tabulka s jednotlivými stádii alkoholismu:

Stadia alkoholismu: I. stádium alkoholismu II. stádium alkoholismu III. stádium alkoholismu IV. stádium alkoholismu
Název jednotlivých stadií: Pocátecní stadium Prodromální stadium Kritické stadium Terminální stadium
Riziko úplného alkoholismu:
 • nízké riziko
 • strední riziko
 • vysoké riziko
 • alkoholismus
Fungování v bežném živote:
 • normální
 • obcasne problémové
 • vysoce problémové
 • neschopnost normálního fungování
Frekvence konzumace alkoholu:
 • obcasná
 • pravidelná
 • pravidelná
 • pravidelná
Tolerance množství alkoholu:
 • nízká
 • strední
 • vysoká
 • velmi vysoká
Množství konzumovaného alkoholu:
 • postupné zvyšování dávek
 • postupné zvyšování dávek
 • velké množství (ranní pití)
 • velké množství (celodenní pití)
Dopad na zdraví:
 • nízké riziko
 • strední riziko
 • vysoké riziko (první onemocnení)
 • velmi vysoké riziko (nezvratné poškození zdraví)

Psychická onemocnení zpusobená užíváním alkoholu

Vliv alkoholu na kognitivní funkce a psychiku jako takovou je dobre znám. Avšak naprostá vetšina verejnosti si mylne myslí, že tyto poruchy jsou prechodné a vyskytují se jen v dobe opití.

Alkohol ale zpusobuje trvalé a nenávratné poškození mozku a psychiky.

Nejcastejší psychické projevy u opilého cloveka:

 • euforie, následne deprese
 • myšlenkový trysk
 • špatné, až suicidální myšlenky
 • agitovanost, podráždenost
 • psychomotorický neklid
 • vztek, agresivita

Nejcastejší psychické poruchy zaprícinené užíváním alkoholu:

 • Deprese
 • Maniodepresivní porucha
 • Alkoholická demence
 • Korsakovova psychóza a ostatní amence
 • Alkoholová halucinóza
 • Paranoidní psychóza

Deprese vyvolaná alkoholem

Deprese je psychický stav nebo onemocnení projevující se chorobným a nejednou neoduvodneným pocitem smutku. Je doprovázena celou radou somatických obtíží jako napríklad celková svalová slabost, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a jiné.

Zahánení smutku a deprese alkoholem není rešení. Ve vetšine prípadu se jedná jen o tzv. racionalizaci, což znamená „racionální” oduvodnování si pití. Faktem je, že alkohol deprese stupnuje, prípadne jeho dlouhodobá konzumace je jejich prícinou.

V menším poctu prípadu, prevážne u mužu, se vyskytuje nejprve deprese, potom závislost na alkoholu a postupne se obe tyto poruchy prohlubují a stupnují. Avšak deje se to i naopak, kdy pravidelným pitím dochází k sebelítosti, pocitu ménecennosti a depresivním myšlenkám.

TIP: Úzkost, strach, deprese ci jiné príznaky. príciny vedou až do minulosti

Afektivní porucha, kdy jedinec vycnívá

Afektivní porucha patrí mezi psychiatrická onemocnení, a podobne jako depresi ji radíme mezi poruchy nálad, emocí a afektu. U pacienta se strídají dva protipóly, a to pocity štestí a smutku, tedy deprese a mánie. Z tohoto duvodu je oznacována i termínem maniodepresivní psychóza nebo bipolární porucha.

Pri afektivní poruše postižený jedinec znacne vycnívá z normy nadmerne patologickou náladou s opakujícím se prubehem.

Približne 2 týdny prevládají deprese, smutek, ztráta sebeduvery, pocity viny až suicidální myšlenky. Tuto negativní náladu strídá týden zvýšené fyzické aktivity, sociability, komunikativnosti až myšlenkového trysku spolu s psychomotorickým neklidem, roztržitostí a podráždeností.

Alkoholická demence a ztráty pameti

Dementní stav vzniká pri chronickém etylismu dríve, než stihne jedinec zestárnout (starecká demence). Dokazují to i nejnovejší studie, které zároven prokázaly vyšší míru postižení u mužu.

Zajímavé:
Riziko brzkého nástupu demence vzniká pri konzumaci 60 g alkoholu denne u mužu a 40 g alkoholu u žen.

Alkohol skutecne poškozuje mozkové struktury a jeho funkci, címž urychluje nástup demence až trojnásobne. U chronických a silných alkoholiku vede konzumace nadmerného a pravidelného užívání alkoholických nápoju k poškození jater, a tím k úniku cpavku do krevního obehu a mozku, což ješte zhoršuje mozkové funkce.

Prectete si také: Demence muže být i v mladém veku

Korsakovova alkoholová psychóza

Korsakovova psychóza nese název podle ruského neurologa a psychiatra Sergeje Sergejovice Korsakovova. Je známá také jako Meynertova amence ci amnestický syndrom. Prícinou je organické poškození mozku (mamilárních telísek a thalamu) vlivem alkoholu.

U tohoto onemocnení bývá hluboce narušena krátkodobá pamet (minuty, hodiny, dny), podobne jako u starecké demence. Nejvetší problém predstavuje zapamatování si a udržení nauceného nebo vzpomínek na ruzné události v pameti. Tato „okna” jedinec nahrazuje a maskuje smyšlenými vzpomínkami - konfabulacemi.

Progrese stavu s sebou prináší celkovou dezorientaci a trvalé, ireverzibilní poškození intelektu. Pacient ztrácí nejen zdravou mysl, ale také predchozí sociální zázemí, tedy postupne prichází o svuj dosavadní život.

Alkoholická halucinóza

Halucinóza zaprícinená chronickým užíváním alkoholu se nazývá alkoholická halucinóza a je velmi podobná schizofrenii, paranoi a jiným poruchám, pri kterých pacient vidí nebo slyší neexistující. Jedná se tedy o psychotickou poruchu vznikající na základe chronické alkoholové závislosti (10 a více let).

V predchorobí dominují poruchy spánku – insomnie -, vztahovacnost a tenze. Samotná porucha se projevuje náhlým zacátkem a rychlým vývojem symptomu. V popredí je výrazná úzkost, sluchové halucinace a perzekucní bludy (pocity pronásledování nekým).

Alkoholická halucinóza nemusí u pacienta pretrvávat. Abstinence alkoholu zpusobuje, že halucinace a bludy u pacientu s touto poruchou zanikají. Tedy u prevážné vetšiny. U malého poctu pretrvávají a progredují v paranoiu.

Zajímavé z praxe:
Na traumatologickém oddelení byl hospitalizován muž ve stredním veku, který se lécil z vícenásobných zlomenin. Prícinou fyzického traumatu byl úmyslný skok pod vlak, a duvodem skoku zase hlasy, které mu to prikazovaly. Behem pobytu v nemocnici vídal stíny, které vystupovaly ze sten. V anamnéze byl samozrejme alkohol.

Paranoidní psychóza

Slyšeli jste už nekdy, že alkoholici vidí bílé myšky? Myslíte si, že si to vymýšlejí? Ne! Skutecne je vidí!

Paranoie a paranoidní psychóza predstavují nejzávažnejší problém klinické psychiatrie. Paranoie znamená v prekladu „mimo sebe”. Jedná se o težké duševní poruchy, které jsou obtížne zvládnutelné a lécitelné.

Pacienti trpí velmi casto (nekdy permanentne) sluchovými, cichovými, ale i vizuálními halucinacemi. Slyší hlasy, které jim našeptají, co mají delat. Cítí ruzné pachy (napr. kour) a mají strach, že je nekdo chce zámerne udusit. Vidí myšky, lidské postavy, ale také mimozemské bytosti.

Další zajímavé zdroje

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.