Alkohol a jeho vliv na psychiku člověka

Alkohol a jeho vliv na psychiku člověka
Zdroj fotografie: Getty images

Alkohol je jedna z nejrozšířenějších drog. Vyvolává závislost. Alkoholismus patří mezi duševní onemocnění. Pro pacienta v opilosti je typická změna chování, ale jeho chronickým užíváním dochází až ke změnám osobnosti konzumenta.

Alkohol patří mezi nejrozšířenější z drog. Proč má tak velký a pevný vliv na naši duši a jak negativně působí?

Hlavní složkou všech alkoholických nápojů je denaturovaný alkohol (ethanol, ethylalkohol, CH3-CH2-OH). Jedná se o bezbarvou, vysoce hořlavou kapalnou látku s charakteristickým zápachem.

Zajímavé:
Samotné alkoholické nápoje procházejí procesem, při kterém dochází k přirozenému kvašení. Kvasinky mění cukr získaný z ovoce na alkohol a oxid uhličitý. Následuje fermentace a destilace alkoholu.

To, jak alkohol působí na člověka, je individuální. Závisí to hlavně na množství požitého alkoholu, objemu alkoholu v nápoji, rychlosti pití, hmotnosti a toleranci jednotlivce.
Každopádně dochází k akutnímu nebo chronickému poškození zdraví.

Přečtěte si také:
Alkoholismus: Prokázané účinky alkoholu na naše tělo

Akutní intoxikace alkoholem

I u nealkoholika může vzniknout vážné poškození zdraví alkoholem. Děje se tak v případě, že dojde k nárazovému požití velkého množství alkoholu. Nejčastěji to můžeme vidět u mladých lidí, kteří neznají míru svého pití.

4 stadia otravy alkoholem:

 1. Excitační stadium – Dochází při něm ke zvýšení energie, činnosti, komunikativnosti, sociabilitě, euforii a vzrušení. Paradoxně se zhoršuje vidění, zpomaluje se reakční čas a dochází ke ztrátě koordinace svalů.
 2. Hypnotické stadium – Primární čilost a zvýšená činnost se mění v nečinnost, spavost, dochází k výrazné poruše zraku, řeči a chůze, reflexy se snižují.
 3. Narkotické stadium – Zhoršuje se výrazně zrak, vidění je dvojité, rozmazané a nesouvislé, pacient nesrozumitelně komunikuje, blábolí, většinou neodpovídá, jen se dívá do neznáma, usíná. Je obtížnější ho vzbudit a po probuzení téměř okamžitě znovu usíná. Svaly jsou ochablé.
 4. Asfyktické stadium – Jedná se o nejzávažnější stadium, kdy spavost progreduje až v komatózní stav. Pacient nereaguje, pomalu a mělce dýchá, dochází k celkovému podchlazení organismu, hyporeflexie svalstva a uvolnění svěrače na žaludku zvyšují riziko smrti aspirací zvratků.

Kolik alkoholu jsem vypil a kolik mám v krvi? Výpočet promile: Alkohol kalkulačka

Čtěte s námi dál a dozvíte se:
Jaký dopad má alkoholismus na duši člověka.
Ničí jednotlivce, ale také jeho nejbližší okolí.

Alkoholismus je duševní porucha

Zajímavé:
Alkoholismus byl poprvé označen za duševní poruchu již v roce 1784 B. Rushem. Tato definice trvá dodnes. Do té doby se považoval za poruchu chování, která přímo souvisí s charakterem konkrétního člověka.

Alkoholismus je tedy považován za psychické onemocnění, kdy je jedinec závislý na konzumaci alkoholických nápojů. Nejen závislost na alkoholu, ale i ostatní závislosti jsou definovány podle WHO jako duševní onemocnění. Je nutné k nim podle této klasifikace přistupovat a léčit je.

Nejenže se jedná o duševní poruchu, dokonce jde o duševní poruchu s nejčastějším výskytem. Až 50 % pacientů hospitalizovaných na psychiatrických odděleních a v psychiatrických léčebnách trpí právě tímto onemocněním.

Zajímavé:
Chronický abúzus alkoholu zkracuje průměrnou délku života jedince až o 10 let.

Co způsobuje alkohol?

 • organické a funkční poškození mozku
 • organické a funkční poškození vnitřních orgánů
 • závažné psychické poruchy
 • zásadní společenské problémy
 • zhoršení ekonomické situace

Tabulka s jednotlivými stádii alkoholismu:

Stadia alkoholismu: I. stádium alkoholismu II. stádium alkoholismu III. stádium alkoholismu IV. stádium alkoholismu
Název jednotlivých stadií: Počáteční stadium Prodromální stadium Kritické stadium Terminální stadium
Riziko úplného alkoholismu:
 • nízké riziko
 • střední riziko
 • vysoké riziko
 • alkoholismus
Fungování v běžném životě:
 • normální
 • občasně problémové
 • vysoce problémové
 • neschopnost normálního fungování
Frekvence konzumace alkoholu:
 • občasná
 • pravidelná
 • pravidelná
 • pravidelná
Tolerance množství alkoholu:
 • nízká
 • střední
 • vysoká
 • velmi vysoká
Množství konzumovaného alkoholu:
 • postupné zvyšování dávek
 • postupné zvyšování dávek
 • velké množství (ranní pití)
 • velké množství (celodenní pití)
Dopad na zdraví:
 • nízké riziko
 • střední riziko
 • vysoké riziko (první onemocnění)
 • velmi vysoké riziko (nezvratné poškození zdraví)

Psychická onemocnění způsobená užíváním alkoholu

Vliv alkoholu na kognitivní funkce a psychiku jako takovou je dobře znám. Avšak naprostá většina veřejnosti si mylně myslí, že tyto poruchy jsou přechodné a vyskytují se jen v době opití.

Alkohol ale způsobuje trvalé a nenávratné poškození mozku a psychiky.

Nejčastější psychické projevy u opilého člověka:

 • euforie, následně deprese
 • myšlenkový trysk
 • špatné, až suicidální myšlenky
 • agitovanost, podrážděnost
 • psychomotorický neklid
 • vztek, agresivita

Nejčastější psychické poruchy zapříčiněné užíváním alkoholu:

 • Deprese
 • Maniodepresivní porucha
 • Alkoholická demence
 • Korsakovova psychóza a ostatní amence
 • Alkoholová halucinóza
 • Paranoidní psychóza

Deprese vyvolaná alkoholem

Deprese je psychický stav nebo onemocnění projevující se chorobným a mnohdy neodůvodněným pocitem smutku. Je doprovázena celou řadou somatických obtíží jako například celková svalová slabost, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a jiné.

Zahánění smutku a deprese alkoholem není řešení. Ve většině případů se jedná jen o tzv. racionalizaci, což znamená „racionální” odůvodňování si pití. Faktem je, že alkohol deprese stupňuje. Případně je jeho dlouhodobá konzumace jejich příčinou.

V menším počtu případů, převážně u mužů, se vyskytuje nejprve deprese, potom závislost na alkoholu. Postupně se obě tyto poruchy prohlubují a stupňují. Avšak děje se to i naopak, kdy pravidelným pitím dochází k sebelítosti, pocitu méněcennosti a depresivním myšlenkám.

Tip: Úzkost, strach, deprese či jiné příznaky. příčiny vedou až do minulosti

Afektivní porucha, kdy jedinec vyčnívá

Afektivní porucha patří mezi psychiatrická onemocnění a podobně jako depresi ji řadíme mezi poruchy nálad, emocí a afektu. U pacienta se střídají dva protipóly, a to pocity štěstí a smutku, tedy mánie a deprese. Z tohoto důvodu je označována i termínem maniodepresivní psychóza nebo bipolární porucha.

Při afektivní poruše postižený jedinec značně vyčnívá z normy nadměrně patologickou náladou s opakujícím se průběhem.

Přibližně 2 týdny převládají deprese, smutek, ztráta sebedůvěry, pocity viny až suicidální myšlenky. Tuto negativní náladu střídá týden zvýšené fyzické aktivity, sociability, komunikativnosti až myšlenkového trysku spolu s psychomotorickým neklidem, roztržitostí a podrážděností.

Alkoholická demence a ztráty paměti

Dementní stav vzniká při chronickém etylismu dříve, než stihne jedinec zestárnout (stařecká demence). Dokazují to i nejnovější studie, které zároveň prokázaly vyšší míru postižení u mužů.

Zajímavé:
Riziko brzkého nástupu demence vzniká při konzumaci 60 g alkoholu denně u mužů a 40 g alkoholu u žen.

Alkohol skutečně poškozuje mozkové struktury a jeho funkci, čímž urychluje nástup demence až trojnásobně. U chronických a silných alkoholiků vede konzumace nadměrného a pravidelného užívání alkoholických nápojů k poškození jater, a tím k úniku čpavku do krevního oběhu a mozku. To ještě zhoršuje mozkové funkce.

Přečtěte si také: Demence může být i v mladém věku

Korsakovova alkoholová psychóza

Korsakovova psychóza nese název podle ruského neurologa a psychiatra Sergeje Sergejoviče Korsakovova. Je známá také jako Meynertova amence či amnestický syndrom. Příčinou je organické poškození mozku (mamilárních tělísek a thalamu) vlivem alkoholu.

U tohoto onemocnění bývá hluboce narušena krátkodobá paměť (minuty, hodiny, dny), podobně jako u stařecké demence. Největší problém představuje zapamatování si a udržení naučeného nebo vzpomínek na různé události v paměti. Tato „okna” jedinec nahrazuje a maskuje smyšlenými vzpomínkami - konfabulacemi.

Progrese stavu s sebou přináší celkovou dezorientaci a trvalé, ireverzibilní poškození intelektu. Pacient ztrácí nejen zdravou mysl, ale také předchozí sociální zázemí, tedy postupně přichází o svůj dosavadní život.

Alkoholická halucinóza

Halucinóza zapříčiněná chronickým užíváním alkoholu se nazývá alkoholická halucinóza a je velmi podobná schizofrenii, paranoi a jiným poruchám, při kterých pacient vidí nebo slyší neexistující. Jedná se tedy o psychotickou poruchu vznikající na základě chronické alkoholové závislosti (10 a více let).

V předchorobí dominují poruchy spánku (insomnie), vztahovačnost a tenze. Samotná porucha se projevuje náhlým začátkem a rychlým vývojem symptomů. V popředí je výrazná úzkost, sluchové halucinace a perzekuční bludy (pocity pronásledování někým).

Alkoholická halucinóza nemusí u pacienta přetrvávat. Abstinence alkoholu způsobuje, že halucinace a bludy u pacientů s touto poruchou zanikají. Tedy u převážné většiny. U malého počtu přetrvávají a progredují v paranoiu.

Zajímavé z praxe:
Na traumatologickém oddělení byl hospitalizován muž ve středním věku, který se léčil z vícenásobných zlomenin. Příčinou fyzického traumatu byl úmyslný skok pod vlak. Důvodem skoku byly hlasy, které mu to přikazovaly. Během pobytu v nemocnici vídal stíny, které vystupovaly ze stěn. V anamnéze byl samozřejmě alkohol.

Paranoidní psychóza

Slyšeli jste už někdy, že alkoholici vidí bílé myšky? Myslíte si, že si to vymýšlejí? Ne! Skutečně je vidí!

Paranoie a paranoidní psychóza představují nejzávažnější problém klinické psychiatrie. Paranoie znamená v překladu „mimo sebe”. Jedná se o těžké duševní poruchy, které jsou obtížně zvládnutelné a léčitelné.

Pacienti trpí velmi často (někdy permanentně) sluchovými, čichovými, ale i vizuálními halucinacemi. Slyší hlasy, které jim našeptají, co mají dělat. Cítí různé pachy (např. kouř) a mají strach, že je někdo chce záměrně udusit. Vidí myšky, lidské postavy, ale také mimozemské bytosti.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.